Specificaties tabellen ggz/fz

versie: 1.3

Meest recente versie toelichting tabellen

De meest recente versie van Toelichting op de tabellen ggz/fz staat op de pagina Downloads van het programma Zorgprestatiemodel. De tabellen die in dit artikel worden beschreven zijn op die pagina te downloaden.

1. Inleiding

Voor wie is dit document bedoeld

Dit document is bedoeld voor alle gebruikers van de tabellen voor de ggz/fz behorend bij de ingang van het zorgprestatiemodel per 1 januari 2022.

Welke informatie is er in dit document te vinden

Dit document bevat een toelichting op alle tabellen. U vint hierin achtereenvolgens een korte toelichting op de tabellen en de specificatie van de tabellen.

Hoofdstuk 2, de toelichting beschrijft welke tabellen er zijn, de functie van de tabellen en geeft informatie over algemene zaken zoals mutatiecodes en sleutelgegevens.

Hoofdstuk 3, de specificaties bevat per tabel een overzicht van de kolommen.

Welke tabellen zijn er?

Er zijn vier bestanden met tabellen:

 • Codelijst Prestatie en Hulptabellen (Excel-document met tabbladen: Prestatie, Consult, Groepsconsult, Verblijfsdag, Overige Prestaties, Toeslag consult, Toeslag verblijfsdag, Setting, Beroepscategorie, Beroepen)

 • Codelijsten Zorgvraagtypering (Excel-document met tabbladen: Zorgvraagtype ggz, Zorgvraagtype fz, Honos+-vragen, Honos+-antwoorden, ZVT coëfficiënt, ZVT constante)

 • Codelijsten DSM-5 (Excel-document met tabbladen: cl d5 diagnose ggz, cl d5 diagnose fz)

 • Codelijsten Overige (Excel-document met tabbladen: Zorglabel, GB-ggz-profiel)

Dit document bevat informatie over alle hierboven beschreven tabellen.

2. Toelichting op de tabellen

Wat is de functie van de tabellen

De tabellen maken deel uit van de entiteiten die nodig zijn om een registratiesysteem in te richten voor de ggz/fz.

Algemene gegevens van de tabellen

Mutatiecodes

In alle tabellen zijn mutatiecodes opgenomen (kolomnaam Mutatie). Deze mutatiecode is bedoeld om de tabellen technisch goed te kunnen verwerken. Er zijn 4 mutatiecodes, die voor elk record aangeven welke soort wijziging is doorgevoerd:

 • Mutatiecode = 0: geen wijziging in deze bestaande regel.

 • Mutatiecode = 1: een nieuwe regel (dus een nieuwe sleutel). Dit is altijd een regel met minimaal een:

  • nieuwe begindatum

  • nieuwe code

 • Mutatiecode = 2: een bestaande regel is gewijzigd (de sleutel echter niet). Over het algemeen betreft het hier regels waarvan de einddatum is gewijzigd.

 • Mutatiecode = 3: regel die uit uw systeem moet worden verwijderd. In de volgende versie van de tabel zijn deze regels niet meer in de tabel aanwezig. Dit komt zelden voor.

Toelichting sleutelgegevens

Voor geautomatiseerde verwerking van gegevens zijn sleutelgegevens cruciaal. Iedere tabel kent een aantal sleutelvelden. Gecombineerde inhoud van deze sleutelvelden is voor elke regel uniek. Iedere record kan snel worden gevonden op basis van de sleutelvelden, mede omdat de tabellen op basis hiervan worden gesorteerd.

De sleutelvelden zijn van belang bij het gebruik van mutatiecodes met terugwerkende kracht. Dan moet worden vastgesteld of een sleutelgegeven of een ander veld wordt gewijzigd:

 • Bij een correctie van een veld dat NIET tot de sleutelvelden behoort, wordt de wijziging in het record aangebracht en krijgt het record mutatiecode 2 (het oude record wordt dus overschreven).

 • Bij wijziging van een veld dat WEL tot de sleutelvelden behoort, kan dit niet. In dit geval krijgt het record mutatiecode 3 (komt dus te vervallen) en wordt een nieuw record (met een gewijzigd sleutelgegeven) met mutatiecode 1 opgenomen.

Ingangsdatum tabellen

De ingangsdatum van de tabellen is 1 januari 2022. De uitzondering hierop zijn de codelijsten voor de zorgvraagtypering (ggz en fz). Deze hebben een ingangsdatum 1 januari 2021, zodat er voorafgaand aan de invoering van het zorgprestatiemodel getypeerd kan worden.

Tijdsafhankelijke tabellen

Bij wijziging van coderegels wordt gewerkt met het principe van tijdsafhankelijkheid. Iedere code uit een tabel heeft een begin- en einddatum. Om te bepalen of een code geldig is ten tijde van de registratie/uitvoering, moet worden gekeken of deze datum tussen de begin- en einddatum ligt van de coderegel. Coderegels mogen geen overlappende tijdsperiodes hebben.

3. Specificatie van de tabellen

In de specificaties per tabel staat een overzicht van de kolommen en bijbehorende kenmerken daarvan. Primaire sleutels staan onderstreept en vet weergegeven.

De specificaties van de volgende tabellen staan in de Toelichting op de tabellen ggz/fz.

3.1 Prestatie

3.2 Consult

3.3. Groepsconsult

3.4 Verblijfsdag

3.5 Overige prestaties

3.6 Toeslag consult

3.7 Toeslag verblijfsdag

3.8 Setting

3.9 Beroepscategorie

3.10 Beroepen

3.11 Zorgvraagtype_ggz

3.12 Zorgvraagtype_fz

3.13 Honos+-vragen

3.14 Honos+-antwoorden

3.15 Dynamisch X

3.16 Dynamisch Y

3.17 Dynamisch Z

3.18 ZVT_coefficient

3.19 ZVT_constante

3.20 ZVT_subtype

3.21 Behandelinzet

3.22 Rode regels

3.23 Diagnose ggz

3.24 Diagnose fz

3.25 DSM_5_ggz_fz

3.26 NZa koppeltabel

3.27 NZa hoofdgroep

3.28 GB-ggz profiel

3.29 Zorglabel

3.30 Verwijstypen

 

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.