Acute ggz

VERSIE: 1.3

Bij acute psychiatrische hulpverlening (acute ggz) is direct ingrijpen nodig om gevaar voor de persoon of de omgeving voor te zijn of om ernstige overlast te voorkomen of te stoppen. De zorg moet plaatsvinden volgens de Generieke Module acute psychiatrische hulpverlening (GMAP). Dit is de door zorgaanbieders afgesproken zorgstandaard voor mensen die in een psychische crisis terechtkomen.

De acute ggz in de eerste drie kalenderdagen wordt voor mensen vanaf 18 jaar bekostigd vanuit een budgetbekostiging uit de zorgverzekeringswet. Het gaat om triage, beoordeling, behandeling en verblijf. Daarvoor is het nodig dat deze acute zorg herkenbaar/ identificeerbaar is ter dekking van het afgesproken budget. Voor zorgaanbieders is het daarmee enkel een financieringsstroom en geen bekostiging. De herkenbaarheid is belangrijk voor verzekeraars, zodat zij weten hoeveel van hun verzekerden acute zorg hebben gekregen. Voor zorgaanbieders is de herkenbaarheid van belang om het budget te kunnen bewaken. 

De acute ggz wordt regionaal georganiseerd. Hiervoor is Nederland verdeeld in 28 regio's. In elke regio hebben zorgaanbieders (zoals ggz-aanbieders, verslavingszorg, PAAZ, PUK) afspraken vastgelegd in een regioplan voor acute psychiatrische hulpverlening. In elk plan is één zorgaanbieder budgethouder voor de acute psychiatrische hulpverlening in de eerste drie kalenderdagen. De budgethouder maakt met de representerende zorgverzekeraar(s) budgetafspraken voor de triage, beoordeling, crisisbehandeling en eventuele opname tijdens de eerste drie kalenderdagen. De budgethouder krijgt van de NZa een tariefbeschikking met het recht om specifieke prestaties te declareren.

Binnen het zorgprestatiemodel bestaan voor de acute ggz binnen budget de volgende prestaties:

 • Consult Acute ggz binnen budget

 • Verblijfsdag D (gemiddelde verzorgingsgraad) Acute ggz binnen budget

 • Verblijfsdag E (intensieve verzorgingsgraad) Acute ggz binnen budget

 • Verblijfsdag F (extra intensieve verzorgingsgraad) Acute ggz binnen budget

 • Verblijfsdag G (zeer intensieve verzorgingsgraad) Acute ggz binnen budget

 • Verblijfsdag H (high intensive care (hic)) Acute ggz binnen budget

Zo nodig krijgt de budgethouder uit het budget ook extra vergoeding voor de beschikbaarheid. De andere zorgaanbieders in het regioplan kunnen – als ze daarover afspraken hebben gemaakt met de budgethouder - namens de budgethouder acute ggz-prestaties binnen budget declareren. De tariefbeschikking van de budgethouder is daarmee een voorwaarde voor het kunnen declareren van acute ggz-prestaties binnen budget.

Als er in een regio geen individuele tariefbeschikking is, of een zorgaanbieder maakt geen onderdeel uit van de afspraken in het regioplan, dan kan de zorgaanbieder geen acute ggz-prestaties registreren of declareren. De zorgaanbieder levert dan "reguliere" diagnostiek- en behandelconsulten.

Acute ggz ná de derde kalenderdag wordt afgerekend met de “reguliere” prestaties van het zorgprestatiemodel, die worden voorzien van zorglabel “Acute ggz buiten budget” (G04).

Prestatieomschrijving Acute ggz binnen budget

De prestaties Acute ggz binnen budget zijn voor acute psychiatrische hulpverlening bestaande uit de functies triage, beoordeling, beschikbaarheid (outreachende) ambulante crisisbehandeling (inclusief beoordelingsruimte), beschikbaarheid crisisbedden en opname. De zorg wordt geleverd conform de eisen die de generieke module acute psychiatrie stelt aan de organisatie en expertise van het team en de samenwerkingsafspraken (regioplan). De afbakening van de periode waarin prestaties acute ggz binnen budget geregistreerd kunnen worden, loopt gelijk aan de afbakening van de budgetsystematiek van de acute ggz. Voor Acute ggz binnen budget gelden de volgende regels:

 • De periode waarin prestaties Acute ggz binnen budget worden geleverd start op de kalenderdag waarop de eerste prestatie in dit kader wordt geregistreerd en duurt maximaal 3 kalenderdagen.

 • De prestaties Acute ggz binnen budget zijn zogenoemde Overige prestaties, er wordt geen onderscheid gemaakt in diagnostiek- en behandelconsulten of naar setting. Consulten worden wel gedifferentieerd naar:

  • Beroep van de zorgverlener

  • Tijdsindeling.

 • De toeslagen zijn niet van toepassing bij de prestaties Acute ggz binnen budget.

 • Alle registratie- en informatieverplichtingen die gelden voor diagnostiekconsulten gelden ook voor consulten Acute ggz binnen budget.

 • Informatie-elementen die redelijkerwijs niet aanwezig kunnen zijn, zijn uitgezonderd van deze registratieverplichting. Hierbij kan gedacht worden aan informatie elementen die ontbreken als gevolg van de spoedeisendheid van de zorgvraag, zoals het niet geregistreerd zijn van de zorgvraagtypering in geval er aan de patient alleen een kort Consult Acute ggz binnen budget is geleverd. 

 • De prestaties binnen budget hebben een vast tarief als bedoeld in artikel 50 lid 1 sub b van de Wmg.

Of geleverde zorg voldoet aan de prestatieomschrijving van de prestaties Acute ggz binnen budget is een inhoudelijke beoordeling. Er zijn geen feitelijke omstandigheden of kenmerken waar dit in het EPD aan afgeleid kan worden.

 

Relatie met andere artikelen

 • Overige prestatie is in het datamodel te vinden onder de categorie overige prestaties.

 • De tabel overige prestaties is beschreven in het artikel specificaties tabellen ggz/fz.

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.