ZorgprestatiemodelKaders

Kaders

VERSIE: 1.3

Voor het bekostigingsmodel zijn in ieder geval onderstaande wetten, veldnormen, veldafspraken, richtlijnen en standaarden van toepassing. De bijbehorende omschrijving betreft een summiere toelichting op de betreffende onderwerpen. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar verschillende websites.

Zorgwetgeving

Zorgverzekeringswet (Zvw) met Besluit Zorgverzekering en Regeling Zorgverzekering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wet forensische zorg (Wfz)

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)

Wet toetreding zorgaanbieders (nog niet in werking getreden)

Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

Marktordening

Veldafspraken

Het programma heeft al een aantal onderwerpen aangewezen die in aanmerking komen voor veldafspraken. Dit zijn:

  • De toepassing van Zorgvraagtypering

  • Uniforme toepassing van prestaties, zoals: wanneer geldt de setting hoogspecialistisch

  • Beroepen in ggz en fz: welke beroepen hebben een erkende rol en welke van die beroepen kunnen consulten registreren

  • Verantwoording en controle: hoe worden correcte registratie en declaratie en gepast gebruik geborgd

  • Transitie naar nieuwe bekostiging: hoe verloopt de implementatie, wat zijn de regels voor het afsluiten van lopende prestaties eind 2021, hoe wordt de transitieprestatie ingevuld.

De veldafspraken zijn begin november 2021 vastgesteld.

Beroepen: Lijst overige beroepen, Lijst consult registrerende beroepen (zie pagina Downloads)

Zorgvraagtypering: Startnotitie zorgtypering + besluitvormingsdocument (zie pagina Downloads)

Veldafspraken verantwoording en controle ('V&C-arrangement')

V&C lijst

Spelregels correct registreren en declareren

Overgangsmodel

Overgangsregelgeving NZa

 

ICT-standaarden

Uniforme maatregelen Zorgverzekeraars Nederland

Generieke declaratie standaard GDS801 EI-standaard

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.


<<Vorige artikel