Begrippenlijst

VERSIE: 1.3

Doel
De begrippenlijst geeft eenduidige definities van de belangrijkste begrippen die het Zorgprestatiemodel gebruikt.

Begrip

Toelichting

Synoniemen

Begrip

Toelichting

Synoniemen

Dienstverlener – leverancier

Levert diensten aan zorggebruikers gerelateerd aan de uitwisseling tussen zorggebruiker en zorgaanbieder en committeert zich hiervoor aan de naleving van de afspraken van het MedMij Afsprakenstelsel.

 

E-health

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor de verbetering of ondersteuning van de gezondheid en gezondheidszorg. Patiënten en artsen kunnen zo door gebruik van ICT metingen verrichten, diagnoses stellen, uitslagen communiceren en/of informatie uitwisselen.

 

IT-infrastructuur

Technische infrastructuur van de informatiesystemen van de betrokken partijen, zoals het netwerk, de servers, de database-engine.

 

Informatiestandaarden

Een verzameling afspraken die er voor moeten zorgen dat partijen in de zorg informatie over de verleende zorg met de juiste kwaliteit betrouwbaar en tijdig kunnen vastleggen, opvragen, uitwisselen en overdragen. De standaarden bestaan uit twee onderdelen: een procesdeel en een technisch deel.

 

Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Een overleg waarin de situatie van een patiënt wordt besproken door meerder zorgverleners. Het resultaat kan een gezamenlijk besluit voor een individueel zorgplan zijn.

 

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Standaard

Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.

 

Validatie

Validatie is het uitvoeren van de controle dat het onderwerp van validatie voldoet aan de verwachtingen en de behoeftes van een persoon.

 

Zorgaanbieder

Een zorgverlener of een verband van zorgverleners die behandelingsovereenkomsten kunnen aangaan met patiënten op grond van art. 7:446 BW.

Zorginstelling, zorgorganisatie, brondossierhouder

Zorginformatiebouwsteen (zib)

Set van gegevens, of brokjes informatie (bv over persoonsgegevens, bloeddruk, vorige zwangerschap). Een zib is een herbruikbaar brokje informatie dat in verschillende informatiestandaarden gebruikt kan worden en dat nauwkeurig beschrijft wat er over een bepaald item van het zorgproces van de zorggebruiker moet worden vastgelegd, en hoe dat moet worden vastgelegd.

 

Zorginstituut Nederland (ZIN)

Zorginstituut Nederland: bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen.

 

Zorgverlener

Alle zorgprofessionals die in het primaire proces zorg verlenen aan zorggebruikers.

 

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.