Technische specificaties Zorgprestatiemodel ggz & fz

Versie: 1.1

Toelichting
Dit is de introductiepagina van de specificaties van het zorgprestatiemodel, versie 1.1 (mei 2021). Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz). Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg en met niet meer administratie dan nodig is.

In het programma Zorgprestatiemodel worden in 2021 de laatste details van het zorgprestatiemodel uitgewerkt. Begin april 2021 heeft de NZa de regelgeving vastgesteld. In mei 2021 zijn deze specificaties verder aangevuld en definitief vastgesteld. Houd u rekening met aanvullingen of wijzigingen.

1. Leeswijzer

Deze beschrijving van het zorgprestatiemodel heeft verschillende hoofdstukken. Ieder hoofdstuk begint met een inleidend hoofdartikel, de details zijn te vinden in de onderliggende artikelen. De beschrijving van het zorgprestatiemodel is als volgt opgebouwd:

 • Introductie
  Dit hoofdstuk beschrijft het fundament waarop het zorgprestatiemodel is gebaseerd. Hierin staan de achtergrond, de wettelijke kaders, de ontwerpcriteria en de begrippenlijst van het zorgprestatiemodel.

 • Elementen en structuur
  Dit hoofdstuk beschrijft de elementen en de structuur waarmee het bekostigingsmodel is opgebouwd.

 • Overige onderwerpen regelgeving
  Het hoofdstuk overige onderwerpen regelgeving beschrijven de andere onderwerpen die naast de elementen en structuur in de regelgeving zijn opgenomen.

 • Declaratie en gegevensstromen
  Aanvullingen op dit hoofdstuk volgen als de NZa de regelgeving voor de verplichte aanleveringen heeft vastgesteld.

 • Veldafspraken verantwoording en controle
  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de afspraken die partijen in de ggz en fz gaan maken in het kader van het zorgprestatiemodel.

 • Tabellen
  Het hoofdstuk technische specificaties staan de specificaties die in andere hoofdstukken staan samengevat.

 • Overgang naar zorgprestatiemodel
  Dit hoofdstuk beschrijft de onderwerpen die met het afsluiten van db(b)c’s en bekostiging basis-ggz te maken hebben.

2. Voor wie?

Deze uitwerking van het zorgprestatiemodel is met name opgesteld voor partijen die zich bezig houden met de ICT aanpassingen die nodig zijn voor het invoeren en gebruiken van het zorgprestatiemodel. Denk hierbij aan:

 • Leveranciers van zorginformatie-, declaratie- en integratiesystemen

 • Faciliterende organisaties zoals Vektis en Vecozo

 • Zorgverzekeraars

 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

3. Navigatie tips

 • Inhoudsopgave
  Aan de linkerkant van het scherm staat de inhoudsopgave. Door op de pijltjes te klikken worden onderliggende artikelen zichtbaar. Door op de naam van een artikel te klikken wordt het desbetreffende artikel geopend. Het is ook mogelijk om de inhoudsopgave tijdelijk te verbergen door [ in te toetsen, hiermee kan de inhoudsopgave ook weer worden teruggehaald.

 • Versie en status artikel
  Links bovenaan ieder artikel staat het versienummer en de status van een artikel.

 • Afbeeldingen
  Bijna alle artikelen bevatten afbeeldingen. Deze zijn te vergroten door op de afbeelding te klikken. Om vervolgens weer terug naar de tekst van het artikel te gaan raden wij aan om op de X rechts bovenaan de afbeelding te klikken (in plaats van de pijltjes in uw internetbrowser te gebruiken).

 • Links openen
  Wanneer je een link in een nieuw tabblad wilt openen, houd dan de CTRL-toets (Windows) of Command-toets (macOS) ingedrukt terwijl je op de link klikt.

 • Volgende artikel
  Onderaan een artikel kun je doorbladeren naar vorige- en volgende artikelen door te klikken op de desbetreffende link. Hierdoor ‘blader’ je gemakkelijk door alle artikelen heen.

4. Releasenotes

Klik op het uitklappijltje om de tekst leesbaar te maken.

Op 10 mei 2021 is versie 1.1 van de technische specificaties van het zorgprestatiemodel opgeleverd. In het onderstaande overzicht is aangegeven welke artikelen zijn toegevoegd en welke artikelen zijn aangepast. Bij aanpassingen is beknopt weergegeven wat er is aangepast.

Artikel

Toegevoegd / aangepast

Opmerkingen

Artikel

Toegevoegd / aangepast

Opmerkingen

Beroepscategorie

Toegevoegd

 • Functionele beschrijving voor geautomatiseerde controle beroepscategorieën toegevoegd.

Zorgtrajectnummer

Aangepast

 • De vorm van het zorgtrajectnummer is aangepast (nummer is nu alleen UUID en hierin is niet langer de AGB-code verwerkt).

 • Het zorgtraject krijgt als startdatum de uitvoeringsdatum van de eerste prestatie (ggz) of de datum waarop de indicatie is vastgesteld (fz). Toegevoegd: Echter het zorgtraject van patiënten die in 2021 gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz of forensische zorg hebben ontvangen die in 2022 wordt voortgezet, krijgt als startdatum 1-1-2022.

 • Toegevoegde paragraaf: “Wat als achteraf de startdatum wijzigt?”.

Zorgvraagtypering

Toegevoegd

 

Onderlinge dienstverlening

Toegevoegd

 • Route 2 is op doorontwikkelagenda geplaatst, in 2022 loopt facturering altijd via de hoofdaannemer (route 1).

Diagnose

Toegevoegd

 • Ggz en fz diagnosetabellen zijn nu samengevoegd tot 1 tabel.

Acute ggz

Toegevoegd

 

Gb-ggz profielen

Toegevoegd

 

Verplichte aanleveringen

Toegevoegd

 

Verplichte aanleveringen NZa

Toegevoegd

 • Inhoud in afwachting van besluitvorming NZa.

Specificaties zorgvraagtypering

Toegevoegd

 

Overgang naar zorgprestatiemodel

Toegevoegd

 

Afsluiten db(b)c's en prestaties basis-ggz

Toegevoegd

 

5. Colofon

Titel

Zorgprestatiemodel

Titel

Zorgprestatiemodel

Publicatiedatum

10-05-2021 (versie 1.1)

Auteurs

Redactie technische specificaties zorgprestatiemodel i.s.m. programma-ondersteuningsteam, werkgroep ICT, inhoudelijk specialisten, zorgverleners, zorgverzekeraars, DJI, ICT-leveranciers

Contact

Programma Zorgprestatiemodel
https://www.zorgprestatiemodel.nl
programma@zorgprestatiemodel.nl

Partijen Programma Zorgprestatiemodel

In het Programma Zorgprestatiemodel werken de volgende partijen samen:

 • Dienst Justitiële Inrichtingen

 • de Nederlandse ggz (voorheen: GGZ Nederland)

 • Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten

 • Nederlandse Federatie van UMC’s

 • Nederlands Instituut van Psychologen

 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

 • Nederlandse Zorgautoriteit

 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

 • Zorgverzekeraars Nederland

 • MIND

 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

 • MeerGGZ

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.

Heeft u zelf een suggestie voor verbetering van de tekst? Neem dan contact op via programma@zorgprestatiemodel.nl.