Planning = realisatie

VERSIE: 1.3

Spelregel Planning = realisatie

 1. Consulten binnen het Zorgprestatiemodel worden geregistreerd volgens de daadwerkelijk gerealiseerde directe tijd.

 2. Zorgaanbieders die invulling geven aan de ondergenoemde spelregels (lid c) én voldoen aan de randvoorwaarden (lid d) mogen in de consultregistratie uitgaan van geplande tijd. Gepland betekent dat starttijd en duur van het consult voor de start van het consult zijn vastgelegd. Dit principe kan niet worden toegepast voor ongepland zorg.

 3. De spelregels waar we ons aan houden:

  1. Periodiek (minimaal 1 keer jaar) stelt de zorgaanbieder vast dat geplande directe tijd gemiddeld overeenkomt met gerealiseerde tijd. [1] De manier waarop de zorgaanbieder deze periodieke vergelijking invult is vrij. Wanneer de zorgaanbieder constateert dat de geplande directe tijd gemiddeld niet overeenkomt met gerealiseerde tijd, worden de agendavoering en registratie van consulten door de zorgaanbieder vanaf dat moment (zonder terugwerkende kracht) aangepast.

  2. Transparant agendabeheer (‘hoe’). De zorgaanbieder heeft kenbare richtlijnen voor het beheer van de agenda met uniforme aanpak die audittrail mogelijk maakt.

  3. Realistische agendavoering (‘wat’). De zorgaanbieder heeft maatregelen genomen om een realistische agendavoering te ondersteunen

  4. Waarborgen controlemogelijkheid patiënt. Vooraf wordt starttijd en eindtijd/duur van het consult aan de patiënt bekend gemaakt. Starttijd van het consult wordt op de declaratie aan de zorgverzekeraar meegegeven. NB: geldt niet voor fz.

  5. Afwijkingen detecteren. Bij afwijkingen van meer dan 15 minuten t.o.v. geplande tijd dient het consult te worden aangepast op basis van realisatie (geldt zowel naar boven als beneden). Het is de verantwoordelijkheid van de behandelaar om een afwijking te signaleren en de registratie van het consult aan te passen.

 4. De randvoorwaarden waar we aan voldoen:

  1. Zorgaanbieders maken transparant (voor patiënten en zorgverzekeraars[2]) welke werkwijze zij hanteren bij de vastlegging van consulten:

   1. Registratie op basis van werkelijk gerealiseerde tijd, of;

   2. Registratie op basis van planning = realisatie.

   3. De informatie mag een generiek karakter hebben en kan bijvoorbeeld bij de algemene informatie over facturering worden geplaatst op de website van een zorgaanbieder.

  2. Zorgaanbieders voeren een administratie die inzichtelijk maakt wanneer en door wie een prestatie is geleverd.

  3. Zorgaanbieders zorgen voor een goede informatievoorziening over de spelregels aan zorgprofessionals en patiënten.

 5. Na het eerste jaar worden de spelregels geëvalueerd.

 

Voetnoten:

[1] De NZa berekent tarieven op basis van gerealiseerde tijd. De periodieke vergelijking is bedoeld om de NZa meer zekerheid te geven dat geplande tijd gemiddeld overeenkomt met gerealiseerde tijd.

[2] In de forensische zorg geldt deze verplichting niet ten opzichte van patiënten. 

Functionele beschrijving geautomatiseerde controle planning = realisatie

Hieronder staat een functionele beschrijving waarmee de juiste toepassing van de spelregels automatisch kan worden gecontroleerd.

Vastlegging op basis van werkelijke tijd (ongeplande consulten, of géén toepassing planning = realisatie)

 1. Behandelaar legt achteraf in het EPD (bijvoorbeeld via een drop-down) vast welke patiënt hij/zij gezien heeft en welke consultduur hierbij hoort. Let op: de prestatie consult is gedefinieerd in ‘vanaf-eenheden’ en geldt dus voor een tijdsrange.

 2. Is er een inhoudelijke en aan het consult gekoppelde vastlegging in het medisch dossier? NB: Bij meerdere behandelaren tijdens één consult is vastlegging door minimaal één behandelaar vereist.

a. Ja → factureren

b. Nee → tegenhouden voor facturatie en verslag alsnog invoeren

Bij planning = realisatie

 1. Zijn de starttijd en eindtijd (of consultduur) van het consult vooraf in de agenda gepland? 

a. Ja → ga naar 2
b. Nee → consult vastleggen op basis van werkelijke tijd

2. Alleen voor ambulante zorg: Is de starttijd en eindtijd (of consultduur) van het consult vooraf aan de patiënt bekend gemaakt? 

a. Ja → ga naar 3
b. Nee → consult vastleggen op basis van werkelijke tijd

3. Is de patiënt aanwezig? 

a.     Ja → ga naar 4

b.     Nee → no show wordt niet in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar

4. Wijkt de werkelijke consultduur meer dan 15 minuten af van de geplande consultduur?

a.     Ja → consult vastleggen o.b.v. werkelijke tijd (dropdown met mogelijke consulten)

b.     Nee → gepland consult = gerealiseerd consult, ga naar 5

5. Is er een inhoudelijke en aan het consult gekoppelde vastlegging in het medisch dossier? NB: Bij meerdere behandelaren tijdens één consult is vastlegging door minimaal één behandelaar vereist.

a.     Ja → factureren

b.     Nee → tegenhouden voor facturatie en verslag alsnog invoeren

 

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.