Verwijstypen en Zorglabels

VERSIE: 1.3

1. Verwijstypen

Zorglabels worden gebruikt om extra informatie aan prestaties te koppelen. Omdat verschillende labels te maken hebben met de overgang van patiënten van de ene naar een andere bekostiging, gaan wij hieronder eerst in op de verwijzing, die meestal de aanleiding is voor zo’n overgang. 

Het hebben van een geldige verwijzing is een voorwaarde voor toegang tot geneeskundige ggz. Soms kan uit de AGB-code van de verwijzer al informatie over de verwijzing worden afgeleid. Dit werkt echter niet in alle gevallen, bijvoorbeeld als de AGB-code ontbreekt. Als geen AGB-code is ingevuld, is niet zonder onderzoek duidelijk of het gaat om een zelfverwijzer, om een verwijzer zonder AGB-code of om bemoeizorg aan iemand van wie de huisarts (nog) niet bekend is. Daarom is het nuttig om (ook) een verwijstypecode te hebben. In het programma is besloten om verwijstypes te blijven gebruiken, naast de AGB-code van de verwijzer. De bestaande verwijstypen zijn hiervoor geüpdatet. 

De verwijstypen voor het zorgprestatiemodel zijn: 

Nr. op factuur

Verwijstype

Vermelding op factuur onder ‘AGB-verwijzer’

Proces/voorwaarde

01

Verwijzing aanwezig

AGB van de initiële verwijzer 

 

Betreft erkende verwijzer volgens de verwijsafspraken.

02

Doorverwijzing

AGB van verwijzende regiebehandelaar

 

Betreft verwijzing volgens de verwijsafspraken.

03

Geen verwijzing aanwezig vanwege uitzondering, verlate correspondentie 

Geen AGB tot moment dat huisarts is geïnformeerd.
Uiterlijk na 60 dagen: AGB-huisarts.

Huisarts informeren over in behandeling nemen. Vanaf moment melden aan huisarts AGB-code huisarts vermelden op factuur (uiterlijk 60 dagen na start traject).

04

Geen verwijzing aanwezig vanwege uitzondering, door patiënt geen correspondentie toegestaan 

Geen AGB, omdat patiënt geen toestemming geeft voor correspondentie. 

Deze code wordt als gebruikt als huisarts niet geïnformeerd mag worden.

05

Geen verwijzing

Geen AGB

Factuur mag niet naar zorgverzekeraar

06

Geen verwijzing, andere rechtmatigheidsgrond

Geen AGB

Als andere machtigingsgrond gevuld is, dan mag de factuur ingediend worden

07

Verwijzing aanwezig, maar verwijzer heeft geen AGB-code

Geen AGB

Betreft erkende verwijzer volgens de verwijsafspraken, maar verwijzer heeft geen AGB-code (bijvoorbeeld buitenlandse zorgaanbieder)

Om te voorkomen dat het verwijstype van reeds bestaande patiënten handmatig moet worden omgezet naar een nieuw verwijstype, mag voor de groep bestaande patiënten die op 1 januari 2022 nog in behandeling is onderstaande ‘mapping’ worden toegepast.

Oud verwijstype

Nieuw verwijstype (in het zorgprestatiemodel)

1. Verwezen patiënt vanuit de eerste lijn (o.a. huisarts, bedrijfsarts);

01. Verwijzing aanwezig

2. Verwezen patiënt vanuit een (andere) ggzinstelling, instelling voor medisch specialistische zorg of ggz-praktijk;

01. Verwijzing aanwezig

3. Verwezen patiënt vanuit de crisiszorg of spoedeisende hulp;

01. Verwijzing aanwezig

4. Eigen patiënt (bijvoorbeeld vervolg-dbc); 

02. Doorverwijzing

5. Verwezen patiënt, maar verwijzer heeft geen AGB-code (bijvoorbeeld bij verwijzing naar crisiszorg, buitenlandse zorgaanbieder);

07. Verwijzing aanwezig, maar verwijzer heeft geen AGB-code

6. Zelfverwijzer; 

05. Geen verwijzing

7. Bemoeizorg

01. Verwijzing aanwezig

2. Zorglabels

Zorglabels worden gebruikt om prestaties te oormerken waarvoor een (tijdelijke) uitzonderingssituatie geldt. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde controleregels niet of anders toe te passen.

Kenmerken van zorglabels

 • Een zorglabel kan gebruikt worden bij alle prestaties (consulten, groepsconsulten, verblijfsdag, overige prestaties en toeslagen).

 • Er zijn meerdere labels per prestatie mogelijk.

 • Naast het label zelf (Nr.) wordt er een omschrijving (labelnaam) opgenomen van het label waarin de betekenis van het zorglabel tot uitdrukking komt.

 • Er zijn verschillende soorten zorglabels:

  • Publieke zorglabels
   Deze labels zijn verankerd in de NZa-regelgeving en gelden voor alle zorgaanbieders. Deze zorglabels hebben een code die begint met een N.

  • Private zorglabels
   Generiek
   Deze labels zijn verankerd in de veldafspraken en gelden voor alle zorgaanbieders. Deze zorglabels hebben een code die begint met een G.

   Specifiek
   Deze labels zijn verankerd in contacten tussen 1 of meerdere zorgaanbieders en 1 of meer verzekeraars en gelden alleen voor die contractpartijen. Het gebruik, invulling en consequenties van deze labels volgen uit de afspraken tussen aanbieder en verzekeraar. Deze zorglabels hebben een code die begint met een S.


De NZa publiceert de tabel met alle zorglabels. Publieke labels worden inhoudelijk gedefinieerd door de NZa. Private zorglabels worden gedefinieerd door het veld en kunnen bij de NZa worden aangemeld volgens een nog nader af te stemmen aanmeldproces. In onderstaande tabel zijn de publieke en private labels opgenomen.

Nr.

Labelnaam

Omschrijving

Doel

Gevolg

Verplicht indien van toepassing 

Financierings-stroom

N01

Uitzondering toegestane regiebehandelaar bij overgang jeugd-ggz

Voor patiënten die van Jeugdwet overgaan naar Zvw, zolang een regiebehandelaar verantwoordelijk is die wel in de Jeugdwet, maar niet in de Zvw regiebehandelaar kan zijn. Dit label wordt vermeld bij elke zorgprestatie zolang deze uitzondering geldig is, tot maximaal één jaar na overgang.

 

Voorkomen afwijzing declaratie vanwege niet-erkende regiebehandelaar.

De declaratie wordt niet afgewezen enkel omdat de regiebehandelaar niet voorkomt op de lijst met toegestane regiebehandelaars.

Ja op basis regelgeving

ggz

N02

Overgang oude bekostiging met direct tijd naar Zorgprestatiemodel

Voor patiënten die in 2021 gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz of forensische zorg hebben ontvangen, die in 2022 wordt voortgezet. In het DBC-zorgtraject/product gb-ggz dat op 31-12-2021 is afgesloten, is wel directe tijd van de regiebehandelaar geregistreerd.

Dit label wordt vermeld bij elke zorgprestatie zolang deze uitzondering geldig is, tot maximaal één jaar na overgang.

Herkenbaar maken van patiënten die onder dbc-systematiek een consult met de regiebehandelaar hebben gehad, ook ten behoeve van het het overgangsregime zorgvraagtypering.

A) De spelregel minimale betrokkenheid regiebehandelaar is niet van toepassing.

B) De afspraken overgangstermijn zorgvraagtypering zijn van toepassing.

Ja op basis regelgeving

ggz en fz

N03

Overgang oude bekostiging zonder direct tijd naar Zorgprestatiemodel

Voor patiënten die in 2021 gespecialiseerde ggz, generalistische basis ggz of forensische zorg hebben ontvangen, die in 2022 wordt voortgezet. In het DBC-zorgtraject/product gb-ggz dat op 31-12-2021 is afgesloten, is geen directe tijd van de regiebehandelaar geregistreerd.

Dit label wordt vermeld bij elke zorgprestatie zolang deze uitzondering geldig is, tot maximaal één jaar na overgang.

Herkenbaar maken van patiënten die nog geen consult met de regiebehandelaar hebben gehad, ook ten behoeve van het overgangsregime zorgvraagtypering.

A) De spelregel minimale betrokkenheid regiebehandelaar is welvan toepassing. 

B) De afspraken overgangstermijn zorgvraagtypering zijn van toepassing.

Ja op basis regelgeving

ggz en fz

N04

Toeslag inzet tolk

Als de prestatie toeslag inzet tolk wordt gedeclareerd, wordt via dit label aangegeven of het gaat om een talentolk of om een gebaren tolk. Mogelijke waarden: talentolk, gebarentolk. 

Herkenbaar maken of er een talentolk is ingezet of een gebaren tolk.

 

Ja, op basis regelgeving

ggz en fz

G01

 

 

Uitzondering spelregel minimale betrokkenheid regiebehandelaar: overige uitzonderingen

Voor patiënten die vanwege een andere uitzonderingssituatie dan ‘wijziging financiering’ en ‘overgangsregeling’ afwijken van de spelregel minimale betrokkenheid regiebehandelaar. Dit label wordt vermeld bij elke zorgprestatie zolang deze uitzondering geldig is.

Herkenbaar maken van patiënten die vanwege een overige uitzondering nog geen consult met de regiebehandelaar hebben gehad.

De spelregel minimale betrokkenheid regiebehandelaar hoeft niet te worden toegepast.

Ja op basis veldafpraak

ggz en fz

G02

Uitzondering spelregel minimale betrokkenheid regiebehandelaar: wijziging financiering

De minimale betrokkenheid van de regiebehandelaar is in een andere zorgwet geborgd.

Voor patiënten die met eenzelfde zorgvraag overkomen naar de Zvw, vanuit de Jeugdwet, Wet forensische zorg, Wet langdurige zorg of van niet- of anders-verzekerd.

Dit label wordt vermeld bij elke zorgprestatie zolang deze uitzondering geldig is, tot maximaal één jaar na overgang.

Herkenbaar maken van patiënten waarbij betrokkenheid regiebehandelaar geregeld is vanuit andere financiering.

De spelregel minimale betrokkenheid regiebehandelaar hoeft niet te worden toegepast.

Ja op basis veldafpraak

ggz en fz

G03

Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg

Dit zorglabel identificeert patiënten die geïncludeerd zijn in de levensloopaanpak van de Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. De zorg van de ze patiënten wordt vaak geleverd in meerdere behandelsettings en financiering kan vanuit meerdere financiers komen (Zvw, FZ, Wlz). 

Dit label wordt vermeld bij elke zorgprestatie zolang deze patiënt is geïncludeerd in de levensloopaanpak.

Herkenbaar maken van patiënten die geïncludeerd zijn in de levensloopfunctie van de Ketenveldnorm, zodat we aparte, controleerbare inhoudelijke en financiële afspraken kunnen vastleggen in contracten tussen aanbieder en financier.

Hiermee kunnen in de declaraties patiënten geïdentificeerd worden waarvoor aparte inhoudelijke en financiële contractuele afspraken gemaakt worden.

Ja op basis veldafpraak

ggz en fz

G04

Acute ggz buiten budget

Acute ggz, die buiten de eerste drie budget gefinancierde dagen valt, geleverd door aangewezen zorgaanbieders.

Inzicht in duur en omvang van de acute ggz buiten budget.

Verzekeraar kan declaraties herkennen en afspraken volgen.

Ja op basis veldafpraak

ggz

S01

Digitale zorg

Over deze digitale zorg zijn private afspraken gemaakt.

Herkenbaar maken van digitale zorg waarover zorgverzekeraar en zorgaanbieder inhoudelijke en/of financiële afspraken hebben gemaakt, zodat deze afspraken gevolgd kunnen worden.

Deze zorg telt mee voor de gemaakte afspraken.

Nee (tenzij contract-afspraak)

ggz

S02

Basis-ggz UMAMI

Private afspraak over basis-ggz. Dit label wordt vermeld bij elke zorgprestatie zolang deze uitzondering geldig is.

Herkenbaar maken van patiënten die onder UMAMI-regeling vallen.

Verzekeraar weet dat deze prestatie onder aanvullende afspraken valt.

Nee (tenzij contract-afspraak)

ggz

S03

Basis-ggz ELEO

Private afspraak over basis-ggz. Dit label wordt vermeld bij elke zorgprestatie zolang deze uitzondering geldig is.

Herkenbaar maken van patiënten die onder ELEO-regeling vallen.

Verzekeraar weet dat deze prestatie onder aanvullende afspraken valt.

Nee (tenzij contract-afspraak)

ggz

 

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.