Gb-ggz profielen

VERSIE: 1.3

In het zorgprestatiemodel vervallen de bekostigingsschotten. De basis-ggz en de gespecialiseerde ggz (hierna s-ggz) worden vanaf 2022 allebei afgerekend met zorgprestaties. Het echelon basis-ggz blijft wel bestaan, maar de manier waarop de basis-ggz zichtbaar wordt gemaakt, verandert. Het onderscheid tussen basis-ggz en s-ggz wordt zichtbaar via verplichte informatie-elementen die gekoppeld zijn aan een zorgprestatie. Het onderscheid is namelijk niet meer zichtbaar aan de zorgprestaties zelf.

Voor de patiënten in de s-ggz wordt de DSM-hoofdgroep vermeld op de factuur. Voor de patiënten in de basis-ggz moet in plaats daarvan als informatie-element het basis-ggz profiel worden vastgelegd op de factuur [1]. De volgende coderingen worden gehanteerd [2]:

 • GBG02 Basis ggz kort

 • GBG03 Basis ggz middel

 • GBG04 Basis ggz intensief

 • GBG05 Basis ggz chronisch

De inhoud en definities van deze profielen zijn staan in de Factsheet Basis-ggz in het zorgprestatiemodel en zijn vastgelegd in de veldafspraken. De definities zijn overgenomen uit de regelgeving Generalistische basis-ggz van 2021.

Tijdens de diagnostiekfase wordt bepaald welk profiel van toepassing is. Verplichte vastlegging van de profielen op de factuur is alleen van toepassing bij behandelconsulten. Het profiel kan worden aangepast als tijdens de behandelingen blijkt dat daartoe aanleiding is. Het nieuwe profiel wordt dan vanaf het volgende behandelconsult meegestuurd.

Voor de private afspraken UMAMI en ELEO zijn twee zorglabels beschikbaar:

 • S02 Basis-ggz UMAMI

 • S03 Basis-ggz ELEO

Deze labels kunnen worden vastgelegd bij de patiënten waar deze private afspraken op van toepassing zijn. Deze twee labels kunnen alleen naast een basis-ggz profiel worden vastgelegd. Ze zijn dus geen vervanging daarvan.

Samenvatting

 

Declareren

Verplicht informatie-element behandelconsulten op factuur

Private specifieke zorglabels

Basis-ggz

Zorgprestaties

Basis-ggz profielen

UMAMI

ELEO

S-ggz

Zorgprestaties

DSM-hoofdgroep

-

Voetnoten

 • [1] Voor alle zorg in de ggz wordt een DSM-5 diagnose geregistreerd. Voor basis-ggz wordt hierover geen informatie vermeld op de factuur.

 • [2] GBG01 Onvolledig behandeltraject staat wel in de nadere regel en in de codelijst, maar wordt niet gebruikt.

Definitie profielen

Bron: Beleidsregel Generalistische basis-ggz (BR/REG-21143a)

Artikel 4.2 Patiëntprofielen

Elk van de in het vorige lid bedoelde prestaties is gebaseerd op een afzonderlijk patiëntprofiel.

A. Generalistische basis-ggz Kort (BK)

Het patiëntprofiel dat hoort bij deze prestatie is:

 • Er is sprake van een DSM stoornis;

 • De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft problematiek van lichte ernst;

 • Er is sprake van een laag risico;

 • Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit;

 • Er zijn aanhoudende/persisterende klachten. Eerdere interventies hebben onvoldoende effect bewerkstelligd.


B. Generalistische basis-ggz Middel (BM)

Het patiëntprofiel dat hoort bij deze prestatie is:

 • Er is sprake van een DSM stoornis;

 • De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft problematiek van matige ernst;

 • Er is sprake van een laag tot matig risico;

 • Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit;

 • De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de DSM richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.
   

C. Generalistische basis-ggz Intensief (BI)

Het patiëntprofiel dat hoort bij deze prestatie is:

 • Er is sprake van een DSM stoornis;

 • De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft ernstige problematiek;

 • Er is sprake van een laag tot matig risico;

 • Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit;

 • De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

D. Generalistische basis-ggz chronisch (BC)

Het patiëntprofiel dat hoort bij deze prestatie is:

 • Er is sprake van een DSM stoornis;

 • De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie;

 • Er is sprake van een laag tot matig risico.

 

Toelichting bij artikel 4.2

Bron: Beleidsregel Generalistische basis-ggz (BR/REG-21143a)

A.    Generalistische basis-ggz Kort (BK)
Binnen de prestatie worden verschillende behandelcomponenten aangeboden die passen bij de individuele zorgvraagzwaarte van de individuele patiënt en waarbij sprake kan zijn van gezamenlijke zorgverlening door behandelaars. De NZa stelt de inhoud van de prestatie niet op detailniveau vast. Het is aan de zorgaanbieders (in samenspraak met verzekeraars) om binnen de kaders van de prestatieomschrijving een passend zorgaanbod te organiseren voor de patiënt. Voorwaarde is dat dit uiteraard dient te gebeuren binnen de door de NZa vastgestelde tariefruimte. 

Het patiëntprofiel is gebaseerd op vijf objectieve criteria (DSM stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten). In de prestatie is niet alleen de ernst van de stoornis meegenomen, maar ook de mate waarin de vijf criteria bij de patiënt aanwezig zijn.

Er is sprake van relatief weinig kernsymptomen maar deze zijn wel voldoende om een diagnose te stellen. De impact van de klachten op het dagelijks functioneren is beperkt, de patiënt ervaart een zekere belemmering in het dagelijks functioneren.

Er zijn ondanks de aanwezigheid van klachten/symptomen geen aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, geweld of automutilatie.

Er is weliswaar sprake van comorbiditeit of problematiek ten aanzien van persoonlijkheid, zwakzinnigheid, somatische factoren of psychosociale en omgevingsproblemen, maar deze interfereert niet met de behandeling van de hoofddiagnose.

B.    Generalistische basis-ggz Middel (BM)
De kernsymptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig en er is sprake van waarneembare beperkingen in het dagelijks functioneren.

Ondanks de aanwezigheid van klachten/symptomen zijn er geen aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, geweld of automutilatie. Is wel sprake van een latent gevaarsrisico dan staan daar beschermende factoren tegenover zoals: adequate coping, werk of structurele daginvulling en een steunsysteem waarop men dagelijks kan terugvallen voor toezicht, zorg, praktische en emotionele steun.

Er is sprake van comorbiditeit of problematiek ten aanzien van persoonlijkheid, zwakzinnigheid, somatische factoren of psychosociale en omgevingsproblemen, maar deze interfereert niet met de behandeling van de hoofddiagnose.

C.    Generalistische basis-ggz Intensief (BI)
De meeste symptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig. Er is sprake van uitval en/of substantiële beperkingen in het dagelijks functioneren.

Er zijn ondanks de aanwezigheid van klachten/symptomen geen aanwijzingen die duiden op gevaar. Is er wel sprake van een latent gevaarsrisico, dan staan er beschermende factoren tegenover, zie prestatie Middel.

Er is sprake van comorbiditeit of problematiek ten aanzien van persoonlijkheid, zwakzinnigheid, somatische factoren of psychosociale en omgevingsproblemen, maar deze interfereert niet met de behandeling van de hoofddiagnose.

D.    Generalistische basis-ggz Chronisch (BC)
Er zijn ondanks de aanwezigheid van klachten/symptomen geen aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, geweld of automutilatie. Is er wel sprake van een latent gevaarsrisico, dan staan daar beschermende factoren tegenover, zie prestatie Middel.

 

Relatie met andere artikelen

 

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.