Ketentest

De ondersteuning van de ketentest is afgelopen.

Er kan natuurlijk tussen EPD leveranciers en zorgverzekering nog wel een ketentest uitgevoerd worden. Daarvoor is informatie te vinden op deze Confluence pagina’s en op de support pagina’s van VECOZO en Vektis.

De gedane bevindingen uit de ketentest zijn te vinden onder documentatie.

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg (FZ). Het wordt een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is.

Het ketentesten heeft tot doel om de betrokken partijen in de gelegenheid te stellen om de werking van de declaratieketen te valideren.

Primair uitgangspunt bij het uitvoeren van de ketentesten is dat afzonderlijke technisch/functionele componenten, koppelvlakken, processen, eventuele performance en security testen afzonderlijk zijn gerealiseerd, getest en vrijgegeven zijn voor ketentest.

 

Beschouwingsgebied

Deze paragraaf beschrijft de scope van de opdracht zoals ketentestcoördinatie deze uitvoert.

Binnen de opdracht

Het ketentesten heeft tot doel om de werking van de keten in samenhang te valideren.

Primair uitgangspunt bij het uitvoeren van de ketentesten is dat afzonderlijke componenten en koppelvlakken afzonderlijk zijn gerealiseerd, getest en vrijgegeven voor productie door de afzonderlijke partijen. Ketentestcoördinatie faciliteert en ondersteunt hierbij. De verantwoordelijkheid blijft bij de betrokken partijen liggen.

De geïdentificeerde nieuwe technische ketens zijn (tenminste) de volgende:

  • Declaratiestroom (EPD > VECOZO > ZV/DJI > VECOZO > EPD)

 

Keten 2 en keten 3 worden nog gedefinieerd.

Buiten de opdracht

De volgende ketens:

  1. Schadelast

  2. Verantwoording richting NZa.

Opleverende partijen zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het uitvoeren van de volgende testen t.b.v. de ingebruikname van nieuwe functionaliteiten en componenten:
• Systeemtesten
• Regressietesten op onderdelen van de keten
• Performancetesten
• Securitytesten
• Functionele (acceptatie) testen
• Gebruikers acceptatie (GAT) of User Acceptance test (UAT)
• (Individuele) procestesten
Indien nodig kunnen we advies geven voor het opzetten van testen. Het coördineren en uitvoeren van deze testen is de expliciete verantwoordelijkheid van de partijen zelf.

Meer informatie is te vinden in het masterketentestplan.


Andere relevante informatie