Diagnose

VERSIE: 1.3

In 2022 en 2023 wordt de diagnose in ieder geval nog geregistreerd en op hoofdgroep aangeleverd voor de factuur en aan de NZa. Als de zorgvraagtypering gaat opleveren wat ervan wordt verwacht, dan komt de vermelding van de diagnose mogelijk op termijn te vervallen.

De diagnose wordt op detail geregistreerd vanwege de aanspraak die plaatsvindt op diagnoseniveau. Voor de basis-ggz hoeft de diagnose niet te worden geregistreerd.

Tijdens de diagnostiekfase hoeft er geen diagnose te worden geregistreerd of te worden aangeleverd op factuur of aan de NZa.

De diagnose wordt geregistreerd volgende de DSM 5. In tegenstelling tot de db(b)c vindt er geen conversie meer plaats naar de DSM-IV voor de declaratie. Hiermee verandert ook de hoofdgroepindeling. De hoofdgroepindeling is volgens de hoofdstukindeling van de DSM 5 waarbij niet alle hoofdstukken afzonderlijk als een hoofdgroep worden aangeleverd op de factuur of aan de NZa. Net als in de db(b)c is er sprake van een restgroep.

Voor de codering van de hoofdgroepen wordt wel gerefereerd aan de hoofdstukindeling. Dit betekent, dat hoofdstuk 1 “neurobiologische ontwikkelingsstoornissen” code 01 heeft en de “middelgerelateerde en verslavingsstoornissen” code 16. De DSM 5 bestaat uit 22 hoofdstukken waardoor de restgroep code 23 heeft meegekregen.

 Voordelen van deze indeling zijn, dat:

  • de hoofdstukken en de hoofdgroepen voor de ggz en fz, als deze worden onderscheiden en niet onder de restgroep vallen, dezelfde code hebben

  • doordat ze niet corresponderen met de hoofdgroepindeling met de DSM-IV niet als zodanig worden geïnterpreteerd. Als er wordt ingekocht op diagnosegroepen is er sprake van andere groepen.

N.B. De antisociale persoonlijkheidsstoornis wordt in de DSM 5 zowel in hoofdstuk 15 als in hoofdstuk 18 beschreven. Hier zijn klinische redenen voor. Het is aan de behandelaar om te bepalen of de diagnose (meer) valt onder de impulsbeheersing of onder de persoonlijkheidsstoornissen. Daarmee wordt de diagnose, afhankelijk van de gekozen diagnose toebedeeld aan een hoofdgroep. Voor de ggz is dit aan de restgroep of persoonlijkheidsstoornissen, voor de fz is dit aan de hoofdgroep impulsbeheersing of persoonlijkheidsstoornissen.

In de tabellen is een koppeling gemaakt met de Snomedcodes, zodat de zib probleem kan worden gehanteerd. Zoals in de toelichting bij de zib probleem is te lezen (zie: https://www.vippggz.nl/action/news/item/632/Ggz-diagnoselijst%20DSM-5%20beschikbaar.html?showImage=0&showDate=1&responsive=0), is de mapping nog niet helemaal 1:1. Zo ontbreekt een klein aantal diagnosecodes binnen Snomed (deze worden later toegevoegd). Daarnaast is er niet voor elke diagnose een exacte koppeling met Snomed te maken. In de codering en de toelichting hierop wordt inzichtelijk welke codes worden gehanteerd.

Het gebruik van de codes kent een bepaald gewicht. De precieze mapping van DSM-5 naar SNOMED CT heeft altijd de voorkeur. Dit geldt zowel voor (intern) klinisch gebruik, maar zeker bij vastlegging en uitwisseling (shall).
Indien een SNOMED CT ontbreekt, maar er wel een ICD-10 code aanwezig is, dan moet die worden gebruikt (should).
Indien beiden er niet zijn, dan mag worden teruggevallen op de NZa decimale indeling (could).

De onderstaande OID wordt in de implementatie gebruikt opdat de ontvanger altijd weet uit welk codestelsel iets afkomstig is.

SHALL CODE

2.16.840.1.113883.6.96

Indien een DSM-5 diagnose in SNOMED CT is gecodeerd, dan moet deze worden gebruikt.

 

SHOULD CODE

2.16.840.1.113883.6.3

Indien voor een DSM-5 diagnose er nog geen SNOMED CT code is, dan moet de ICD-10 code worden gebruikt.

 

COULD CODE

2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.40

Indien voor een DSM-5 diagnose er nog geen SNOMED CT code is, en ook geen  ICD-10 code, dan kan een code uit de decimale indeling van de verouderde NZa-diagnosetabel worden gebruikt.

 

Dit betreft de kolommen P en Q van de diagnosetabel.

Verdere toelichting op tabel. Betekenis van de labels:

DSM_5_ggz_fz

type

lengte

omschrijving

cl_d5_diagnose_begindatum

Numeriek

8

Datum begin geldigheid in notatievorm EEJJMMDD.

Samen met CL_D5_DIAGNOSE_CODE is dit een unieke combinatie.

cl_d5_diagnose_einddatum

Numeriek

8

Datum eind geldigheid in notatievorm EEJJMMDD

cl_d5_diagnose_code

Alfanumeriek

30

Code van de diagnose. Samen met de cl_D5_diagnose_begindatum is dit een unieke combinatie

cl_d5_diagnose_groep_code

Alfanumeriek

20

Code voor de groep waar deze code toe behoort

cl_d5_diagnose_hoofdstuk

Alfanumeriek

5

Code voor het hoofdstuk waartoe de DSM 5 diagnosecode behoort

cl_d5_diagnose_beschrijving

Alfanumeriek

255

Beschrijving behorende bij de diagnosecode

cl_d5_diagnose_hierarchieniveau

Numeriek

10

Niveau van het product (0 minst gespecificeerd)

cl_d5_diagnose_selecteerbaar

Numeriek

10

0 = code is niet selecteerbaar
1 = wel selecteerbaar, diepste niveau
2 = wel selecteerbaar, maar ook dieper selecteerbaar niveau mogelijk

cl_d5_diagnose_refcode_icd9cm

Alfanumeriek

20

ICD9-cm codering volgens DSM-5

cl_diagnose_refcode_icd10

Alfanumeriek

20

ICD 10 codering volgens DSM-IV

cl_diagnose_aanspraak_type

Numeriek

1

1 = niet verzekerd
2 = verzekerd

cl_d5_diagnose_mutatie

Numeriek

1

mutatie status ten opzichte van vorige versie:
0 of <leeg> = ongewijzigd
1 = nieuw
2 = gewijzigd (ook als einddatum is veranderd bij vervallen
3 = verwijderd

Nummering*

numeriek

6

volgorde nummering DSM 5 Snomed

Hierarchie*

Alfanumeriek

5

Aanduiding soort unieke concept code

Unieke concept code (klinisch gebruik)*

Alfanumeriek

20

klinische code voor diagnosecode

OID*

Alfanumeriek

50

Object Identifier

 

 

 

Nza_koppeltabel

type

lengte

omschrijving

cl_d5_diagnose_indeling_begindatum

Numeriek

8

Datum begin geldigheid in notatievorm EEJJMMDD

cl_d5_diagnose_indeling_einddatum

Numeriek

8

Datum eind geldigheid in notatievorm EEJJMMDD

cl_d5_diagnose_hoofdstuk

Alfanumeriek

5

Code voor het hoofdstuk waartoe de DSM 5 diagnosecode behoort

cl_diagnosehoofdgroep_ggz

Numeriek

2

Code voor ggz voor hoofdgroepindeling Nza

cl_diagnosehoofdgroep_fz

Numeriek

2

code voor fz voor hoofdgroepindeling Nza

Mapping DSM-5 naar ICD-10

Alfanumeriek

20

ICD 10 codering volgens DSM-5

 

 

 

 

Nza_hoofdgroep

type

lengte

omschrijving

cl_d5_diagnose_indeling_begindatum

Numeriek

8

Datum begin geldigheid in notatievorm EEJJMMDD

cl_d5_diagnose_indeling_einddatum

Numeriek

8

Datum eind geldigheid in notatievorm EEJJMMDD

cl_diagnosehoofdgroep_ggz
cl_diagnosehoofdgroep_fz

Numeriek

2

Code voor ggz resp. fz voor hoofdgroepindeling Nza

cl_naam_hoofdgroep_ggz
cl_naam_hoofdgroep_fz

Alfanumeriek

255

naam hoofdgroep

Hier is de diagnosetabel te downloaden (klik op de tabel en vervolgens op “het wolkje” rechtsboven). De meest recente versie staat ook op de pagina Downloads.

 

Hier is de diagnosetabel te downloaden (klik op de tabel en vervolgens op “het wolkje” rechtsboven). De meest recente versie staat ook op de pagina Downloads.

 

Tabbladen codelijst DSM-5

Het tabblad DSM_5_ggz_fz is een samenvoeging van de tabbladen ‘cl d5 diagnose ggz' en ‘cl d5 diagnose fz’, waaraan extra informatie is toegevoegd ten behoeve van de zib’s.

Disclaimer / Copyright notice

De diagnosetabel mag alleen worden gebruikt in de declaratie-, registratie- en informatiesystemen van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg voor facturering van zorgprestaties en de aanlevering van informatie aan de NZa, alsmede voor analyse-, toezichts- en controledoeleinden door: zorgaanbieders in de ggz en de forensische zorg, aanbieders van diensten voor facturering en/of de administratieve verwerking van facturen in de ggz en de forensische zorg, zorgverzekeraars, Vektis, VECOZO, gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Zorginstituut Nederland, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, inclusief de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, evenals door ICT-leveranciers die factureringsproducten voor ggz en forensische zorg op de markt brengen voor de ontwikkeling van declaratiesoftware. Voor overig gebruik dient contact te worden opgenomen met Boom uitgevers Amsterdam BV.

Reprinted with permission © 2000-2013 American Psychiatric Association, p/a Uitgeverij Boom, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

Boom uitgevers Amsterdam BV
Prinsengracht 747-751
Postbus 15970
1001 NL Amsterdam
info@boomamsterdam.nl

*DSM, DSM-5, and DSM-IV-TR are registered trademarks of the American Psychiatric Association, and are used with permission herein. Use of these terms is prohibited without permission of the American Psychiatric Association. Use of this trademark does not constitute endorsement of this product by the American Psychiatric Association.

Met betrekking tot de aanspraak wordt verwezen naar het Zorginstituut: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/geneeskundige-ggz-zvw:

“Met ingang van 1 januari 2017 maken we in Nederland gebruik van de DSM-5 classificatie om te bepalen of iemand recht kan hebben op verzekerde geneeskundige GGZ. Wat dit betekent voor de aanspraken staat beschreven in de tabel die staat in het document 'Uitleg aanspraken geneeskundige GGZ op basis van DSM-5 classificatie'. Deze tabel is gebaseerd op standpunten die het Zorginstituut in eerdere rapporten heeft uitgebracht”. Een concrete uitwerking van dit document met een overzicht van welke diagnosen (on )verzekerd zijn is te vinden in op: https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=6015746049 - Bijlage 3 – A-3.1 en F-3.1 Onverzekerde diagnoses 2019

Voor de veldafspraak “diagnostiek bij onverzekerde zorg” moet duidelijk zijn welke diagnose onverzekerd is.

 

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.

Heeft u zelf een suggestie voor verbetering van de tekst? Neem dan contact op via programma@zorgprestatiemodel.nl.