Groepsconsult

VERSIE: 1.3

Als een behandelaar 2 of meer patiënten tegelijk behandelt, spreken we niet van een consult maar van een groepsconsult. Vaak zijn bij een groepsconsult niet alleen meerdere patiënten maar ook meerdere behandelaren betrokken. Bij een groepsconsult gaat het dus over het tegelijkertijd (in groepsverband) behandelen van 2 of meer patiënten (of familieleden van 2 of meer patiënten) door 1 of meer zorgverleners.

Een groepsafspraak wordt gepland in de agenda van een behandelaar. Bij realisatie wordt de groepsafspraak opgeknipt in blokken van 30 minuten, die vervolgens worden afgeleid naar groepsconsulten. Het eventuele restant (tijd <30 minuten) kan alleen gedeclareerd worden als deze groter is dan 15 minuten. Groepsconsulten zijn eenheden van 30 minuten per behandelaar waarbij patiënt op enig moment aanwezig moet zijn. Per beroepscategorie en groepsgrootte is in de codelijst groepsconsulten de bijpassende prestatie te vinden. De prestaties groepsconsult worden vervolgens op de factuur vermeld. Indien meerdere behandelaren het groepsconsult leveren kan iedere zorgverlener apart groepsconsulten declareren.

Voor groepsconsulten wordt geen onderscheid gemaakt naar setting. Bij groepsconsulten kunnen geen toeslagen worden gedeclareerd.

Schematische weergave van de zorgprestatie groepsconsult, opgebouwd uit: beroepscategorie van de zorgverlener, de blok duur (heeft altijd de waarde 30 minuten) en groepsgrootte.

De prestatie groepsconsult betreft een eenheid vanaf 30 minuten contact per zorgverlener per patiënt. Een groepsconsult wordt ingedeeld in één van onderstaande categorieën, op basis van alle patiënten die aanwezig zijn geweest op enig moment binnen de eenheid van 30 minuten. Niet-aanwezige patiënten tellen niet mee voor de groepsgrootte. Voor de telling tellen patiënten vanuit alle financieringsstromen mee.

 • Groepsconsult per patiënt in groep 2 patiënten

 • Groepsconsult per patiënt in groep 3 patiënten

 • Groepsconsult per patiënt in groep 4 patiënten

 • Groepsconsult per patiënt in groep 5 patiënten

 • Groepsconsult per patiënt in groep 6 patiënten

 • Groepsconsult per patiënt in groep 7 patiënten

 • Groepsconsult per patiënt in groep 8 patiënten

 • Groepsconsult per patiënt in groep 9 patiënten

 • Groepsconsult per patiënt in groep vanaf 10 patiënten

Het tarief (en daarmee de prestatiecode) wordt bepaald door de groepsgrootte en door de beroepscategorie waarbinnen de behandelaar valt. Indien meerdere behandelaren het groepsconsult leveren, dan worden voor iedere zorgverlener apart de groepsconsulten gedeclareerd.

Spelregels groepsconsulten

 • Indien een groepsconsult 1 uur duurt, dan worden er per behandelaar per patiënt 2 prestaties geregistreerd, en zo verder. Met andere woorden: één groepsafspraak in de agenda van een zorgverlener wordt uiteindelijk opgeknipt in meerdere prestaties groepsconsult.

 • De prestatiecode (en daarmee het tarief) wordt bepaald door de groepsgrootte en door de beroepscategorie waarbinnen de behandelaar valt.

 • Groepsgrootte: De groepsgrootte wordt per blok (eenheid van 30 minuten) bepaald, aan de hand van het aantal op enig moment aanwezige patiënten. Hierbij geldt:

  • Niet-aanwezige patiënten tellen niet mee.

  • Bij het bepalen van de groepsgrootte tellen patiënten van alle financieringsstromen mee (dus ook niet-Zvw/Wlz), omdat die mede bepalend zijn voor de gemiddelde tijd die aan iedere patiënt wordt besteed. [1]

  • Voor elke eenheid van 30 minuten beoordeelt elke behandelaar of elke geplande patiënt op enig moment binnen de 30 minuten 12 aanwezig is geweest. Indien de patiënt niet op enig moment van de eenheid van 30 minuten aanwezig is, geldt dit als no-show. De afwezige telt dan ook niet mee voor de berekening van de groepsgrootte voor andere deelnemers.

 • Bij groepsconsulten wordt altijd het principe ‘planning = realisatie’ gehanteerd. Geplande eenheden van 30 minuten gelden als gerealiseerde eenheden. Een behandelaar moet de geplande eenheid (voor zolang deze duurt) aanwezig zijn om deze te kunnen registreren. Wanneer realisatie meer dan 15 minuten afwijkt van de geplande tijd, dient het aantal eenheden van 30 minuten hierop te worden aangepast (geldt zowel naar boven als beneden).

[1] Bij vaktherapie in een groep met zowel klinische als ambulante patiënten, tellen de klinische patiënten mee voor de groepsgrootte, ook al is vaktherapie voor hen al in het tarief van de verblijfsdag opgenomen.

 

Functionele beschrijving geautomatiseerde controle planning = realisatie groepsconsulten

Hieronder staat een functionele beschrijving waarmee de juiste toepassing van de spelregels automatisch kan worden gecontroleerd.

 1. Zijn de starttijd en eindtijd van de aanwezigheid van de behandelaar vooraf in zijn/haar agenda gepland? 
  a. Ja → ga naar 2
  b. Nee → prestatie groepsconsult mag alleen worden geregistreerd als de eenheid van 30 minuten volledig is volgemaakt

 2. Is de starttijd en eindtijd (of consultduur) van het groepsconsult vooraf aan de patiënten bekend gemaakt? 
  a. Ja → ga naar 3
  b. Nee → prestatie groepsconsult mag alleen worden geregistreerd als de eenheid van 30 minuten volledig is volgemaakt

 3. Per behandelaar per eenheid van 30 minuten: Is elke geplande patiënt op enig moment aanwezig?
  Ja → groepsgrootte groepsconsult blijft gelijk, ga naar 4
  Nee → groepsgrootte groepsconsult aanpassen, ga naar 4

 4. Wijkt de werkelijke duur van het groepsconsult meer dan 15 minuten af van de geplande duur?
  Ja → pas de tijden in de agenda aan, en zo nodig de aantallen eenheden groepsconsulten, ga naar 5
  Nee → het aantal eenheden blijft zoals gepland, ga naar 5

 5. Is er een inhoudelijke en aan het consult gekoppelde vastlegging in het medisch dossier van elke aanwezige patiënt? NB: Bij meerdere behandelaren tijdens één groepsconsult is vastlegging door minimaal één behandelaar vereist.
  Ja → factureren
  Nee → tegenhouden voor facturatie en verslag alsnog invoeren

Rekenvoorbeelden groepsconsulten

Groepsconsult voorbeeld 1:
In de agenda van behandelaar X is een groepsafspraak van 1:30 uur met 5 patiënten is gepland. Na 50 minuten verlaten patiënten D en E de groepssessie. De groepssessie loopt 15 minuten uit, de daadwerkelijk gerealiseerde tijd van de groepsafspraak komt hiermee op 1:45 uur. Bij deze groepsafspraak geldt:

 • In blok 1 waren alle patiënten aanwezig.

 • In blok 2 verlaten 2 patiënten voortijdig de groepssessie. Omdat deze patiënten (D en E) “op enig moment” aanwezig waren in blok 2 tellen ze wel mee voor de groepsgrootte van blok 2 (en blok 1).

 • In blok 3 waren 3 patiënten aanwezig.

 • Het principe ‘planning=realisatie’ wordt altijd gehanteerd, dus geldt: omdat de afwijking niet meer is dan 15 minuten komt er geen blok 4 bij.

Behandelaar X registreert* per patiënt de volgende zorgprestaties:

Blok 1 (0:00-0:30): Groepsconsult per patiënt in groep 5 patiënten (voor patiënt A, B, C, D en E)
Blok 2 (0:30-1:00): Groepsconsult per patiënt in groep 5 patiënten (voor patiënt A, B, C, D en E)
Blok 3 (1:00-1:30): Groepsconsult per patiënt in groep 3 patiënten (alleen voor patiënt A, B en C)
Blok 4 (1:30-2:00): dit blok kan niet worden geregistreerd omdat de uitloop niet langer is dan 15 minuten / niet vol is gemaakt

NB: In totaal worden er voor deze groepsafspraak 13 prestaties groepsconsult geregistreerd.


Groepsconsult voorbeeld 2:

Een groepsafspraak van 1:30 uur met 5 patiënten is gepland in de agenda van behandelaar Y. Na 35 minuten verlaten patiënten D en E de groepsafspraak. De groepsafspraak loopt 20 minuten uit, de daadwerkelijk gerealiseerde tijd van de groepsafspraak komt hiermee op 1:50 uur. Bij deze groepsafspraak gelden de volgende aandachtspunten:

 • In blok 1 waren alle patiënten aanwezig.

 • In blok 2 verlaten 2 patiënten voortijdig de groepssessie. Omdat deze patiënten (D en E) “op enig moment” aanwezig waren in blok 2 tellen ze wel mee voor de groepsgrootte van blok 2 (en blok 1).

 • Het principe ‘planning=realisatie’ wordt altijd gehanteerd, dus geldt: omdat de uitloop wel meer is dan 15 minuten komt er een blok 4 bij.

Behandelaar Y registreert* per patiënt de volgende zorgprestaties:

Blok 1 (0:00-0:30): Groepsconsult per patiënt in groep 5 patiënten (voor patiënt A, B, C, D en E)
Blok 2 (0:30-1:00): Groepsconsult per patiënt in groep 5 patiënten (voor patiënt A, B, C, D en E)
Blok 3 (1:00-1:30): Groepsconsult per patiënt in groep 3 patiënten (alleen voor patiënt A, B en C)
Blok 4 (1:30-2:00): Groepsconsult per patiënt in groep 3 patiënten (alleen voor patiënt A, B en C)

NB: In totaal worden er voor deze groepsafspraak 16 prestaties groepsconsult geregistreerd.


Groepsconsult voorbeeld 3:

Een groepsafspraak van 1:45 uur met 12 patiënten is gepland in de agenda’s van behandelaar X, Y en Z. De eerste 50 minuten zijn alle 3 de behandelaren aanwezig, daarna gaat behandelaar Z weg en blijven behandelaren X en Y over. Bij aanvang zijn er 12 patiënten, na de eerste 30 minuten zijn er 8 patiënten over. De groepsafspraak is op de geplande tijd afgelopen. Bij deze groepsafspraak gelden de volgende aandachtspunten:

 • Blok 1: alleen voor blok 1 geldt de groepsgrootte 12, deze resulteert voor elk van de behandelaren in 12 keer de prestatie Groepsconsult per patiënt in groep vanaf 10 patiënten.

 • Blok 2: het principe ‘planning = realisatie’ is bij groepsconsulten alleen van toepassing op de telling van het aantal eenheden groepsconsulten. Het gevolg is dat Behandelaar Z kan blok 2 niet registreren, omdat hij niet het hele blok aanwezig is.

 • Blok 3: groepsgrootte 8 en 2 behandelaren.

 • Blok 4: het principe ‘planning=realisatie’ wordt altijd gehanteerd, dus geldt: omdat de uitloop niet meer is dan 15 minuten telt het vierde tijdblok niet mee.

Behandelaren X en Y registreren* per patiënt het volgende zorgprestaties:
Blok 1 (0:00-0:30): Groepsconsult per patiënt in groep vanaf 10 patiënten (voor alle 12 patiënten)
Blok 2 (0:30-1:00): Groepsconsult per patiënt in groep 8 patiënten (voor 8 patiënten)
Blok 3 (1:00-1:30): Groepsconsult per patiënt in groep 8 patiënten (voor 8 patiënten)
Blok 4 (1:30-1:45): dit blok kan niet worden geregistreerd omdat de uitloop niet langer is dan 15 minuten/ de laatste 30 minuten niet vol zijn gemaakt

Behandelaar Z registreert* per patiënt het volgende zorgprestaties:
Blok 1 (0:00-0:30): Groepsconsult per patiënt in groep vanaf 10 patiënten (voor alle 12 patiënten)
Blok 2 (0:30-0:50): dit blok kan niet worden geregistreerd omdat behandelaar Z niet de geplande eenheid aanwezig is.

NB: In totaal worden er voor deze groepsafspraak (behandelaar X: 28, behandelaar Y: 28, behandelaar Z: 12) 68 prestaties groepsconsult geregistreerd.

 

*= met registreren wordt bedoeld het door het EPD opknippen/afleiden van een groepsafspraak naar groepsconsulten met de bijpassende prestaties die gefactureerd kunnen worden.

Relatie met andere artikelen

 • Groepsconsult is in het datamodel te vinden onder de categorie prestaties.

 • De tabel groepsconsult is beschreven in het artikel specificaties tabellen ggz/fz.

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.