Verblijfsdag en toeslag verblijfsdag

VERSIE: 1.3

Een verblijfsdag is volgens NZa: “een dag inclusief de daaropvolgende nacht dat een patiënt gedurende een periode van klinische opname in een instelling verblijft. De eerste verblijfsdag is de dag dat de patiënt voor 20:00 uur is opgenomen. Een dag waarop de patiënt de daaropvolgende nacht niet in een instelling verblijft is geen verblijfsdag (red.: de ontslagdag). Los van de vraag welke verblijfsdagen gedeclareerd mogen worden, is in het Besluit Zvw art 2:12 bepaald welke dagen meetellen als Zvw zorg. In het tarief van de verblijfprestaties is wel de verpleging, verzorging, vaktherapie en dagbesteding meegenomen, maar niet de overige behandeling.”

Een verblijfsdag is een zelfstandige te declareren prestatie die is opgebouwd uit verzorgingsgraad en beveiligingsniveau. Waarbij voor setting 5 en setting 8 kan voorkomen dat het beveiligingsniveau ‘geen’ is. In dat geval is er volgens de codetabel geen waarde voor Beveiligingsniveau. Er kan een toeslag op een verblijfsdag van toepassing zijn.

Schematische weergave van de zorgprestatie verblijfsdag, opgebouwd uit: verzorgingsgraad en beveiligingsniveau. Op een verblijfsdag kan een toeslag verblijfsdag van toepassing zijn.

Er zijn ook verschillen tussen verblijfsdagen ggz en fz: voor de ggz moet worden bijgehouden of de maximale aanspraak al is bereikt, voor de fz hoeft dat niet. In de fz zijn afwezigheidsdagen soms declarabel, in de ggz niet.

De verblijfsdagen binnen het zorgprestatiemodel lijken op die van de db(b)c-systematiek. Dit betekent voor de ggz een indeling in verblijfscategorieën A t/m G met beveiligingsniveau 2 t/m 4, verblijfscategorie H en Verblijf met rechtvaardigingsgrond (VMR). Voor de fz betekent dit de indeling in verblijfscategorieën A t/m G en beveiligingsniveau 1 t/m 4.

Zoals blijkt uit de definitie zijn in het tarief van de verblijfsprestaties de verpleging, verzorging, vaktherapie en dagbesteding meegenomen, maar niet behandeling. Vaktherapie en dagbesteding waren binnen de db(b)c-systematiek niet meegenomen.

Met de invoering van het zorgprestatiemodel komt de aparte bekostiging voor Zvw-verblijf in jaar 2 en 3 (via ggz-zzp’s) te vervallen. Het tweede en derde jaar verblijf wordt met dezelfde verblijfsdagen als jaar 1 bekostigd.

Bepaling verzorgingsgraad en beveiligingsniveau

Zoals gezegd zijn er verschillende verzorgingsgraden en beveiligingsniveaus. Bij de keuze voor de verzorgingsgraad is de zorgvraag van de patiënt leidend. De aanbieder legt in het behandeldossier vast welke keuzes er gemaakt zijn rondom het inschalen van de patiënt. Dit geldt ook bij het op- en afschalen bij een gewijzigde zorgvraag en bij het al dan niet beëindigen van het verblijf.

Bij beveiligd verblijf wordt beveiligingsniveau 1 (alleen voor fz), 2, 3 of 4 toegekend. De beschrijvingen voor de beveiligingsniveaus zijn voor ggz en fz gelijk.

Omgaan met afwezigheid

Dagen dat de patiënt afwezig is, mogen niet in rekening worden gebracht als verblijfsprestatie. Dit wijkt af van de mogelijkheid om 14 dagen een bed vrij te houden en in rekening te brengen zoals bij de zzp-ggz.

Binnen de forensische zorg gelden voor afwezigheid een aantal uitzonderingen. Die staan in de paragraaf Uitzonderingen declarabele fz verblijfsdagen.


Verblijfsdag ggz

Bij de registratie van verblijfsdagen voor de ggz onderscheiden we twee verschillende tellingen. De eerste is die van de aanspraak volgens de Zvw. Een patiënt heeft recht op maximaal 1095 dagen verblijf in verband met geneeskundige zorg. Dit staat in het Besluit zorgverzekering.

De tweede telling is die van de declarabele verblijfsdagen volgens het zorgprestatiemodel.

De twee tellingen lopen niet synchroon. Het kan voorkomen dat een afwezigheidsdag wel meetelt voor de 1095 dagen, terwijl deze niet als verblijfsdag bij de zorgverzekeraar kan worden gedeclareerd.

Hoe werkt het tellen van verblijfsdagen voor de Zvw-aanspraak?

Verblijf dat noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg valt (volgens artikel 2:12 Besluit zorgverzekering) onder de Zvw totdat sprake is van totaal 1095 dagen (3 keer 365 dagen) aaneengesloten verblijf. Bij het berekenen of er sprake is van 1095 dagen gaat het zowel om verblijf gericht op ggz (onder de Zvw) als om ander verblijf ten laste van de Zvw, zoals ziekenhuisopname in verband met medisch-specialistische zorg of kaakchirurgie. 

Na deze 1095 dagen, valt het verblijf niet meer onder de Zvw. Voor verblijf na deze drie jaar kan een indicatie voor zorg uit de Wlz worden aangevraagd.

Een onderbreking van ten hoogste 30 dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 1095 dagen. Onderbrekingen vanwege weekend- en vakantieverlof tellen echter wel mee voor de berekening van de 1095 dagen. Het kan natuurlijk zijn dat de onderbreking te maken heeft met een ziekenhuisopname in verband met medisch-specialistische zorg. In dat geval telt het ziekenhuis verblijfsdagen die meetellen voor de 1095 dagen.

Hoe werkt het tellen van declarabele ggz verblijfsdagen?

Alleen voor daadwerkelijke aanwezigheid in de instelling kan een ggz verblijfsdag worden gedeclareerd. Op de opnamedag bepaalt het tijdstip van opname of een verblijfsdag kan worden gedeclareerd. De ontslagdag wordt niet gedeclareerd als verblijfsdag.

Rekenvoorbeeld telling verblijfsdagen voor de Zvw-aanspraak vs. ggz verblijfsdagen

Stel: patiënt X wordt opgenomen op dinsdag 1 februari 2022 om 17:00 uur en hij wordt ontslagen op maandag 28 februari 2022. Op 14 en 15 februari is hij voor een korte ziekenhuisopname in verband met medisch-specialistische zorg afwezig. In de weekenden van 19 en 26 februari is hij met weekendverlof.

De twee tellingen lopen niet synchroon: in totaal worden voor dit verblijf 27 verblijfsdagen voor de Zvw-aanspraak en 21 declarabele verblijfsdagen ggz geteld. In het onderstaande figuur is dit rekenvoorbeeld uitgewerkt.

NB: de 2 verblijfsdagen voor de Zvw-aanspraak met betrekking tot de ziekenhuisopname (in dit voorbeeld op 14 en 15 februari) worden door het ziekenhuis geteld.

Rekenvoorbeeld telling verblijfsdagen voor de Zvw-aanspraak vs. ggz verblijfsdagen

Hoe is de verblijfsdag ggz opgebouwd?

Een verblijfsdag ggz is opgebouwd uit de verzorgingsgraad en beveiligingsniveau. Waarbij voor setting 5 en setting 8 kan voorkomen dat het beveiligingsniveau ‘geen’ is. Daarnaast kan een eventuele toeslag verblijfsdag van toepassing zijn.

Verzorgingsgraad verblijfsdag ggz

Een verblijfsdag in de ggz heeft één van de volgende verzorgingsgraden:

 1. Verblijfsdag A ggz (lichte verzorgingsgraad)

 2. Verblijfsdag B ggz (beperkte verzorgingsgraad)

 3. Verblijfsdag C ggz (matige verzorgingsgraad)

 4. Verblijfsdag D ggz (gemiddelde verzorgingsgraad)

 5. Verblijfsdag E ggz (intensieve verzorgingsgraad)

 6. Verblijfsdag F ggz (extra intensieve verzorgingsgraad)

 7. Verblijfsdag G ggz (zeer intensieve verzorgingsgraad)

 8. Verblijfsdag H ggz (high intensive care (hic))

 9. Verblijf met rechtvaardigingsgrond ggz (VMR)

Hieronder zijn de prestatiebeschrijvingen verzorgingsgraden verblijfsdag ggz weergegeven. Klik op het uitklap pijltje om de tekst leesbaar te maken.

Hieronder zijn de prestatiebeschrijvingen weergegeven van de hierboven genoemde verzorgingsgraden (bron: NZa Beleidsregel BR/REG-22137b).

 1. Prestatiebeschrijving Verblijfsdag A ggz (lichte verzorgingsgraad)
  De prestatie verblijf is bedoeld voor patiënten met een lichte verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. De behoefte aan begeleiding door het VOV-personeel is beperkt. De nadruk ligt op het zelfoplossend vermogen en zelfregie van de patiënten. VOV-personeel is op afstand oproepbaar. Voor zover patiënten mobiliteitsproblemen hebben vergen deze geen extra verzorging of toezicht. Wat betreft de zelfstandigheid in de ADL /BDL is er geen begeleiding noodzakelijk. De zelfredzaamheid van de patiënten is groot.

  Bij een verblijfsdag A wordt doorgaans niet meer dan 0,3 fte per bed/plaats ingezet. Het merendeel van de patiënten gaat in het kader van het behandelplan regelmatig enkele dagen (weekend of doordeweeks) naar het eigen huis en maakt dan geen gebruik van de verblijfsfaciliteiten. Patiënten kunnen zonder toestemming de setting verlaten, tenzij er vrijheidsbeperkende maatregelen zijn opgelegd. Open afdeling voor basis verblijf zonder aanpassingen

 2. Prestatiebeschrijving Verblijfsdag B ggz (beperkte verzorgingsgraad)
  De prestatie verblijf B is bedoeld voor patiënten met een beperkte verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. De behoefte aan begeleiding door het VOV-personeel is beperkt. De nadruk ligt op het zelfoplossend vermogen en zelfregie van de patiënten. VOV personeel is op afstand oproepbaar. Wat betreft de zelfstandigheid in de ADL/BDL is er beperkte begeleiding noodzakelijk. De zelfredzaamheid van de patiënten is groot. Wel zijn stimulatie en toezicht door het VOV-personeel noodzakelijk.

  Bij een verblijfsdag B wordt doorgaans meer dan 0,3 fte tot en met 0,5 fte per bed/plaats ingezet. Het merendeel van de patiënten gaat in het kader van het behandelplan regelmatig enkele dagen (weekend of doordeweeks) naar huis en maakt dan geen gebruik van de verblijfsfaciliteiten. Het betreft een overwegend open setting die licht beschermend is, waar het grootste deel van de patiënten met toestemming de afdeling mag verlaten. Voor een deel van de patiënten geldt dat vrijheidsbeperkende maatregelen zijn opgelegd. Open afdeling voor basis verblijf zonder aanpassingen.

 3. Prestatiebeschrijving Verblijfsdag C ggz (matige verzorgingsgraad)
  De prestatie verblijfsdag C is bedoeld voor patiënten met een matige verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. De behoefte aan begeleiding door het VOV-personeel is matig. De nadruk ligt op het zelfoplossend vermogen. De begeleiding wordt in de nabijheid van/in het gebouw verstrekt. Wat betreft de zelfstandigheid in de ADL/BDL is er begeleiding op aanvraag/behoefte nodig. Wel zijn beperkte begeleiding/zorg en toezicht door het VOVpersoneel noodzakelijk. Bij een verblijfsdag C wordt doorgaans meer dan 0,5 fte tot en met 0,7 fte per bed/plaats ingezet. Het merendeel van de patiënten blijft doordeweeks dan wel in het weekend in de kliniek. Het betreft hoofdzakelijk een open setting die matig beschermend is, waar het grootste deel van de patiënten met toestemming de setting mag verlaten. Voor een deel van de patiënten geldt dat vrijheid beperkende maatregelen zijn opgelegd. Hoofdzakelijk open afdeling met geringe aanpassingen.

 4. Prestatiebeschrijving Verblijfsdag D ggz (gemiddelde verzorgingsgraad)
  De prestatie verblijfsdag D is bedoeld voor patiënten met een gemiddelde verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. VOV-personeel is direct beschikbaar. De nadruk ligt op het aanbieden van oplossingen. Wat betreft de zelfstandigheid is er wisselende begeleiding op aanvraag/behoefte noodzakelijk. De zelfredzaamheid van de patiënten is wisselend. Wat betreft de ADL/BDL zijn begeleidende zorg en structureel toezicht noodzakelijk.

  Bij een verblijfsdag D wordt doorgaans meer dan 0,7 fte tot en met 1,0 fte per bed/plaats ingezet. Het merendeel van de patiënten blijft doorgaans doordeweeks dan wel in het weekend in de kliniek. Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de patiënten van toepassing. Patiënten verblijven voornamelijk in een besloten setting die gemiddeld tot intensieve bescherming biedt. In belangrijke mate gesloten afdeling met geringe aanpassingen.

 5. Prestatiebeschrijving Verblijfsdag E ggz (intensieve verzorgingsgraad)
  De prestatie verblijfsdag E is bedoeld voor patiënten met een intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. VOV-personeel is direct beschikbaar. Opschaling is mogelijk. De nadruk ligt op het aanbieden van oplossingen. Wat betreft de zelfstandigheid in het ADL/BDL is er structureel begeleiding op aanvraag/behoefte nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is wisselend. Wel is er volledige begeleidende zorg en permanent (opvoedkundig) toezicht door het VOV-personeel noodzakelijk.

  Bij een verblijfsdag E wordt doorgaans meer dan 1,0 fte tot en met 1,3 fte per bed/plaats ingezet. De patiënten blijven doorgaans tijdens de duur van de behandeling in de kliniek. Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de patiënten van toepassing. Patiënten verblijven veelal in een gesloten setting met matig intensieve bescherming, waarbij het grootste deel van de patiënten de setting niet zonder toestemming mag verlaten. Overwegend gesloten afdeling met geringe aanpassingen.
    

 6. Prestatiebeschrijving Verblijfsdag F ggz (extra intensieve verzorgingsgraad)
  De prestatie verblijfsdag F is bedoeld voor patiënten met een intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. VOV-personeel is permanent beschikbaar. In voorkomende gevallen wordt hulp door personeel andere afdelingen geboden. De nadruk ligt op het opleggen van oplossingen. Wat betreft de zelfstandigheid in het ADL/BDL is er permanente begeleiding nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is laag. Een gedeeltelijk overname van zorg en permanent (opvoedkundig) toezicht door VOV-personeel is noodzakelijk. Patiënten vertonen over het algemeen gedragsproblemen/agressie, dan wel verstoringen in het functioneren. In het algemeen is sprake van intensieve dagelijkse begeleiding en dagstructurering.

  Bij een verblijfsdag F wordt doorgaans meer dan 1,3 fte tot en met 1,7 fte per bed/plaats ingezet. De patiënten blijven doorgaans tijdens de gehele duur van de behandeling in de kliniek. Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de patiënten van toepassing. Patiënten verblijven voor een belangrijk deel op een gesloten afdeling, beschermend en beveiligd, waarbij het grootste deel van de patiënten zich niet aan het toezicht kan onttrekken. Overwegend gesloten setting met aanpassingen voor onder andere gedragsproblematiek. Er zijn separeer- dan wel afzonderingsruimtes aanwezig. Voor mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoel gebruik. Gesloten afdeling met aanpassingen voor onder andere gedragsproblematiek. Er zijn separeer dan wel afzonderingsruimtes aanwezig.

 7. Prestatiebeschrijving Verblijfsdag G ggz (zeer intensieve verzorgingsgraad)
  De prestatie verblijfsdag G is bedoeld voor patiënten met een zeer intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. VOV-personeel is permanent beschikbaar met een dubbele bezetting. De nadruk ligt op het opleggen van oplossingen. Wat betreft de zelfstandigheid in ADL/BDL is er permanente en dubbele begeleiding nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is zeer laag. Er is volledige overname van zorg en permanent toezicht door het VOV-personeel noodzakelijk. Patiënten vertonen over het algemeen ernstige gedragsproblemen/agressie, dan wel ernstige verstoringen in het psycho-sociale functioneren. In het algemeen is sprake van intensieve dagelijkse begeleiding en dagstructurering, met continu individueel (opvoedkundig) toezicht.

  Bij een verblijfsdag G wordt doorgaans meer dan 1,7 fte per bed/plaats ingezet. De patiënten blijven doorgaans tijdens de gehele duur van de behandeling in de kliniek. Het betreft een gesloten afdeling, zwaar beveiligd, waarbij het grootste deel van de patiënten de setting niet mag verlaten en waar het grootste deel van de patiënten zich niet aan het toezicht kan onttrekken. Gesloten afdeling met aanpassingen voor onder andere gedragsproblematiek. Er zijn separeer dan wel afzonderingsruimtes aanwezig.
   

 8. Prestatiebeschrijving Verblijfsdag H ggz (high intensive care (hic))
  De prestatie Verblijfsdag H is bedoeld voor patiënten met een zeer intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. De behoefte aan begeleiding is afhankelijk van het beloop van het ziektebeeld van de patiënt en kan, indien nodig, tot 1-op-1 begeleiding worden opgeschaald. De nadruk ligt hierbij op het aanbieden van oplossingen en voorkomen van dwang maatregelen. Wat betreft de zelfstandigheid in het ADL/BDL is er permanente begeleiding nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is wisselend. Wel is er gedeeltelijk overname van zorg en permanent (opvoedkundig) toezicht door VOV-personeel nodig. Intensiteit van de begeleiding kan sterk wisselen en, indien nodig, opgeschaald worden tot 1-op-1 begeleiding. Patiënten vertonen over het algemeen ernstige gedragsproblemen/agressie, dan wel ernstige verstoringen in het functioneren. In het algemeen is sprake van intensieve dagelijkse begeleiding en dagstructurering, met continu individueel (opvoedkundig) toezicht.

  Bij een verblijfsdag H wordt tussen de 1,3 en 2,0 fte per bed/plaats ingezet. De patiënten blijven doorgaans tijdens de gehele duur van de behandeling in de kliniek. Het betreft een gesloten afdeling, die beschermd is waarbij het grootste deel van de patiënten de afdeling niet zal verlaten en waar het grootste deel van de patiënten zich niet aan het toezicht kan onttrekken. De afdeling kent over het algemeen specifieke bouwkundige en installatietechnische aanpassingen op het gebied voorkomen van terugval en stimuleren van herstel. Zo is er de mogelijkheid op te schalen naar een prikkelarme intensieve begeleidingsafdeling.

 9. Prestatiebeschrijving Verblijf met rechtvaardigingsgrond ggz (VMR)
  De prestatie verblijf met rechtvaardigingsgrond is voor patiënten die op een verblijfafdeling verblijven zonder medische noodzaak. Dit zijn uitzonderlijke situaties waarbij het gerechtvaardigd is dat het verblijf voor een redelijke termijn wordt voortgezet ondanks dat dit verblijf niet meer “medisch noodzakelijk” is in verband met geneeskundige ggz. Het moet hier gaan om situaties waarbij ontslag uit de instelling medisch niet verantwoord is vanwege het ontbreken van de noodzakelijke ambulante zorg of vervolgvoorzieningen, en zorgverzekeraar en zorgaanbieder nog niet tot een andere oplossing zijn gekomen. Er gelden geen nadere eisen voor wat betreft inzet VOV personeel, bedbezetting, toezicht/beveiliging en Fysieke setting/ Kenmerken huisvesting, maar er moet minimaal voldaan zijn aan de eisen van de prestatie verblijfsdag A.

Beveiligingsniveau verblijfsdag ggz

Een verblijfsdag ggz heeft één van de volgende beveiligingsniveaus:

 • Geen

 • Beveiligingsniveau 2

 • Beveiligingsniveau 3

 • Beveiligingsniveau 4

De prestatiebeschrijvingen van de verschillende niveaus staan in de paragraaf beveiligingsniveaus verblijfsdag fz.

Prestaties verblijfsdag ggz

De NZa combineert de verzorgingsgraden en beveiligingsniveaus in de volgende prestaties:

 • Verblijfsdag A t/m A4

 • Verblijfsdag B t/m B4

 • Verblijfsdag C t/m C4

 • Verblijfsdag D t/m D4

 • Verblijfsdag E t/m E4

 • Verblijfsdag F t/m F4

 • Verblijfsdag G t/m G4

 • Verblijfsdag H (hic)

 • Verblijf met rechtvaardigingsgrond ggz (VMR)

Verblijf in ZZP en zorgprestatiemodel

Er is geen conversietabel om ZZP verblijfsdagen om te zetten naar verblijfsdagen in het zorgprestatiemodel. De zorgaanbieder kiest de juiste prestatie aan de hand van de beschrijving van de verblijfsprestaties in het zorgprestatiemodel op basis van de zorgvraag van de patiënt. Dit is een individuele beoordeling van de patiënt.

Toeslag verblijfsdag ggz

Toeslag verblijfsdag ggz

Op een prestatie verblijfsdag ggz kan de volgende toeslag van toepassing zijn:

 • Toeslag Oorlogsgerelateerd psychotrauma (alleen op verblijfsdag D ggz)

Toeslag Oorlogsgerelateerd psychotrauma (alleen op verblijfsdag D ggz)
De toeslag Oorlogsgerelateerd psychotrauma is een toeslag voor zorg geleverd aan patiënten met een ernstige verstoring in het psychiatrisch toestandsbeeld, veroorzaakt door oorlog of oorloggerelateerde vervolging of oorloggerelateerd geweld, waarvoor bovengemiddeld weekendverlof voor het succesvol afronden van de behandeling noodzakelijk is. De eenheid van de toeslag is per verblijfsdag D in de ggz.

In de tariefbeschikking zal de NZa opnemen dat de Toeslag Oorlogsgerelateerd psychotrauma alleen gedeclareerd mag worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van de toeslag.

In de informatietabel Overige prestaties en toeslagen staat meer technische informatie, zoals de eenheid en declaratiebepaling van de toeslag verblijfsdag ggz.


Verblijfsdag fz

Voor de verblijfsdag fz geldt in beginsel dezelfde definitie: “een dag inclusief de daaropvolgende nacht dat een patiënt gedurende een periode van klinische opname in een instelling verblijft. De eerste verblijfsdag is de dag dat de patiënt voor 20:00 uur is opgenomen. Een dag waarop de patiënt de daaropvolgende nacht niet in een instelling verblijft is geen verblijfsdag (red.: de ontslagdag).”

Uitzonderingen declarabele fz verblijfsdagen

Voor forensische zorg gelden een aantal uitzonderingen op de hierboven beschreven definitie. Waarbij het uitgangspunt is, dat kosten die gemaakt worden, ook gedeclareerd kunnen worden. In de volgende gevallen mogen de dagen dat de patiënt niet aanwezig is, toch gedeclareerd worden als verblijfsdag:

 • Ziekenhuisopname

 • Onbegeleid, transmuraal of begeleid verlof

 • Time-out tbs-gestelde

 • Kortdurende terugplaatsing gedetineerden vanuit ggz naar penitentiaire inrichting (pi)

 • No-show klinisch

 • Onttrekking

 • In verband met het beschikbaar houden van de verblijfsplaats, gedurende de tijdelijke afwezigheid van de patiënt, indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

 • Als er sprake is van ‘fpt-proefverlof’ en ‘fpt-voorwaardelijke beëindiging’ geldt het volgende. Als de patiënt buiten het fpc verblijft en er geen sprake is van een time-out, kunnen er geen verblijfsdagen geregistreerd worden door de fpc. Wanneer de patiënt wordt teruggeplaatst binnen het fpc vanwege een time-out, mogen er wel verblijfsdagen geregistreerd worden.

Hoe is de verblijfsdag fz opgebouwd?

Een verblijfsdag fz is opgebouwd uit de verzorgingsgraad en beveiligingsniveau. Daarnaast kan een eventuele toeslag verblijfsdag van toepassing zijn.

Verzorgingsgraad verblijfsdag fz

Een verblijfsdag in de fz heeft één van de volgende verzorgingsgraden:

 1. Verblijfsdag A fz (lichte verzorgingsgraad)

 2. Verblijfsdag B fz (beperkte verzorgingsgraad)

 3. Verblijfsdag C fz (matige verzorgingsgraad)

 4. Verblijfsdag D fz (gemiddelde verzorgingsgraad)

 5. Verblijfsdag E fz (intensieve verzorgingsgraad)

 6. Verblijfsdag F fz (extra intensieve verzorgingsgraad)

 7. Verblijfsdag G fz (zeer intensieve verzorgingsgraad)

Hieronder zijn de prestatiebeschrijvingen verzorgingsgraden verblijfsdag fz weergegeven. Klik op het uitklap pijltje om de tekst leesbaar te maken.

De psychiatrische stoornis leidt tot acute, ernstige en ontregelende verstoring, hetgeen voortdurend problemen veroorzaakt in het dagelijks functioneren. Ziektebesef is zeer beperkt, ziekte-inzicht is (nog) niet aanwezig. Er is zeer beperkt tot geen sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling. Er is of kan sprake zijn van ernstige problematiek die moeilijk veranderbaar is en/of veel begeleiding behoeft. Er is sprake van gedragsproblemen die ontwrichting of gevaar op agressie (naar zichzelf / anderen) veroorzaken, met een continu risico hierop. De patiënt is op geen enkel levensgebied zelfredzaam. De patiënt is niet in staat zelf structuur aan te brengen. Het actuele recidiverisico is hoog tot zeer hoog. Het leefklimaat is stabiliserend, supportief, structurerend met stabilisatie als primaire doelstellig. De begeleidingsbehoefte is permanent en intensief. Er is veelal sprake van één op één of meermans begeleiding, ook bij activiteiten. Begeleiding/behandeling is gericht op stabilisatie en nadere analyse van de complexe problematiek. Bij een verblijfsdag G fz wordt doorgaans meer dan 1,7 fte per bed/plaats ingezet.

Hieronder zijn de prestatiebeschrijvingen weergegeven van de hierboven genoemde verzorgingsgraden (bron: NZa Beleidsregel BR/REG-22137b).

 1. Prestatiebeschrijving Verblijfsdag A fz (lichte verzorgingsgraad)
  De psychiatrische stoornis is stabiel, er is kans op verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld wanneer de patiënt buiten de structuur van de afdeling verblijft. Er is sprake van ziektebesef en (enige mate van) ziekte-inzicht, de copingvaardigheden om hiermee om te gaan zijn binnen de structuur van de afdeling voldoende. Er is sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling. Er bestaat geen risico op terugval op korte termijn wanneer de patiënt in de structuur van de afdeling verblijft. Er bestaat geen kans op ontregelend en ontwrichtend gedrag wanneer de patiënt in de structuur van de afdeling verblijft.

  Er is sprake van maatschappelijk relevante dagbesteding. ADL-vaardigheden zijn voldoende. Er is een sociaal netwerk aanwezig, maar de patiënt heeft ondersteuning nodig bij het onderhouden van het sociaal netwerk. Er is enige ondersteuning nodig bij de financiën. Het actuele recidiverisico is laag tot matig en/of de maatschappelijke impact bij terugval is laag tot matig (denk hierbij bijv. aan diefstal). Het leefklimaat is gericht op herstel en groei van de autonomie, er is sprake van rolherstel naar de samenleving / resocialisatie. Er is sprake van ondersteunende bejegening. Er is behoefte aan begeleiding bij groepsmomenten. 24-uurszorg is aanwezig, maar de patiënt doet hier niet voortdurend een beroep op. Bij een verblijfsdag A fz wordt doorgaans 0,3 en minder fte per bed/plaats ingezet.

 2. Prestatiebeschrijving Verblijfsdag B fz (beperkte verzorgingsgraad)
  De psychiatrische stoornis is stabiel, er is een lichte verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld. Er is sprake van ziektebesef en enige mate van ziekte-inzicht, de copingvaardigheden om hiermee om te gaan zijn in enige mate beperkt, patiënt behoeft hierbij ondersteuning. Er is sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling. Er bestaat een beperkte kans op terugval op korte termijn. Er bestaat lichte kans op ontregelend en ontwrichtend gedrag.

  Er is sprake van een maatschappelijk relevante dagbesteding. ADL-vaardigheden zijn voldoende. Er is een sociaal netwerk aanwezig, maar de patiënt heeft begeleiding nodig bij het onderhouden van het sociaal netwerk. Er is enige ondersteuning nodig bij de financiën. Het actuele recidiverisico is laag tot matig en/of de maatschappelijke impact bij terugval is laag tot matig (denk hierbij bijv. aan diefstal). Het leefklimaat is gericht op herstel en groei van de autonomie, er is sprake van rolherstel naar de samenleving / resocialisatie. Er is sprake van ondersteunende bejegening. Er is behoefte aan begeleiding bij groepsmomenten. Er is behoefte aan begeleiding in korte, individuele contacten met begeleiders. 24-uurszorg is aanwezig, maar de patiënt doet hier niet voortdurend een beroep op. Bij een verblijfsdag B fz wordt doorgaans meer dan 0,3 fte tot en met 0,5 fte per bed/plaats ingezet.

 3. Prestatiebeschrijving Verblijfsdag C fz (matige verzorgingsgraad)
  De psychiatrische stoornis is stabiel, er bestaat enige verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld gekoppeld aan delictgedrag. Er is sprake van ziektebesef, het ziekte-inzicht is beperkt, de copingvaardigheden om hiermee om te gaan zijn beperkt, patiënt behoeft hierbij begeleiding. Er is sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling. Er bestaat enige kans op terugval op korte termijn. Er bestaat lichte kans op ontregelend en ontwrichtend gedrag.

  Er is sprake van dagbesteding die minder gericht is op maatschappelijke inbedding. ADL-vaardigheden zijn voldoende. Er is geen (adequaat) sociaal netwerk aanwezig, de patiënt heeft begeleiding nodig bij het opbouwen van het (adequate) sociaal netwerk. Er is behoefte aan begeleiding bij de financiën. Het actuele recidiverisico is laag tot matig en/of de maatschappelijke impact bij terugval is laag tot matig (denk hierbij bijv. aan diefstal). Het leefklimaat is gericht op herstel en groei van de autonomie, er is sprake van rolherstel naar de samenleving / resocialisatie. Er is sprake van ondersteunende bejegening. Er is behoefte aan begeleiding bij groepsmomenten. Er is, meer dan in verblijfsintensiteit B, behoefte aan begeleiding in korte, individuele contacten met begeleiders. 24-uurszorg is aanwezig, maar de patiënt doet hier niet voortdurend een beroep op. Bij een verblijfsdag C fz wordt doorgaans meer dan 0,5 fte tot en met 0,7 fte per bed/plaats ingezet.

 4. Prestatiebeschrijving Verblijfsdag D fz (gemiddelde verzorgingsgraad)
  Er is een gemiddelde verstoring van het psychiatrisch ziektebeeld. Er is sprake van enige mate van ziektebesef, ziekte-inzicht is (nog) niet aanwezig. Er is in enige mate sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling. Er bestaat risico op terugval op korte termijn. Er is in beperkte mate sprake van gedragsproblematiek, agressie en verstoord functioneren. Er bestaat kans op ontregelend en ontwrichtend gedrag.

  De zelfredzaamheid is wisselend en varieert tussen gemiddeld en gebrekkig. ADL vaardigheden behoeven ondersteuning. Er ontbreken enige vaardigheden op een aantal algemene levensgebieden. Patiënt kan zelf enige structuur aanbrengen. Er is behoefte aan begeleiding bij de financiën. Het actuele recidiverisico is matig tot hoog. De focus van het leefklimaat is op ontwikkeling / motiveringen en daarnaast op ondersteuning (supportief) en structurerend. De begeleidingsbehoefte is permanent aanwezig, en eventuele opschaling is mogelijk als dat nodig is. Bij een verblijfsdag D fz wordt doorgaans meer dan 0,7 fte tot en met 1,0 fte per bed/plaats ingezet.

 5. Prestatiebeschrijving Verblijfsdag E fz (intensieve verzorgingsgraad)
  Er is sprake van een intensieve verstoring ten gevolge van het psychiatrisch ziektebeeld Er is (nog) in mindere mate sprake van ziektebesef, ziekte-inzicht is (nog) niet aanwezig. Er is in (nog) mindere mate sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling. Er is of kan sprake zijn van ernstige problematiek die moeilijk veranderbaar is en/of begeleiding behoeft. Er is in sprake van gedragsproblematiek, agressie en verstoord functioneren. Er bestaat risico op terugval op korte termijn. Er bestaat risico op ontregelend en ontwrichtend gedrag.

  De zelfredzaamheid (indien aangetast) is wisselend en varieert tussen gebrekkig en slecht. Er ontbreken vaardigheden op meerdere of basale levensgebieden. Patiënt kan zelf weinig tot geen structuur aanbrengen. Patiënt heeft zijn financiën niet langer in eigen beheer. Het actuele recidiverisico is matig tot hoog. Het leefklimaat is stabiliserend, supportief, structurerend met stabilisatie als primaire doelstelling. De begeleidingsbehoefte is permanent aanwezig, en opschaling is direct mogelijk. Bij een verblijfsdag E fz wordt doorgaans meer dan 1,0 fte tot en met 1,3 fte per bed/plaats ingezet.

 6. Prestatiebeschrijving Verblijfsdag F fz (extra intensieve verzorgingsgraad)
  De psychiatrische stoornis is acuut tot chronisch, ernstig en ontregelend, hetgeen het dagelijks leven grotendeels beïnvloedt. Ziektebesef is beperkt, ziekte-inzicht is (nog) niet aanwezig. Er is in beperkte mate sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling. Er is of kan sprake zijn van ernstige problematiek die moeilijk veranderbaar is en/of veel begeleiding behoeft. Er is sprake van gedragsproblemen die ontwrichting of gevaar op agressie (naar zichzelf / anderen) veroorzaken, met een dagelijks risico hierop.

  De patiënt is op meerdere levensgebieden niet zelfredzaam. De patiënt is niet in staat zelf structuur aan te brengen. De patiënt kan geen verantwoordelijkheid meer nemen voor zijn ADL en financiën. Het delictrisico is hoog tot zeer hoog. Het leefklimaat is stabiliserend, supportief, structurerend. De begeleidingsbehoefte is permanent en intensief. Er zijn regelmatig vormen van individuele begeleiding noodzakelijk, activiteiten vinden plaats in kleine groepen. Begeleiding/behandeling is gericht op zowel stabilisatie en nadere analyse van de complexe problematiek. Bij een verblijfsdag F fz wordt doorgaans meer dan 1,3 fte tot en met 1,7 fte per bed/plaats ingezet.

 7. Prestatiebeschrijving Verblijfsdag G fz (zeer intensieve verzorgingsgraad)
  De psychiatrische stoornis leidt tot acute, ernstige en ontregelende verstoring, hetgeen voortdurend problemen veroorzaakt in het dagelijks functioneren. Ziektebesef is zeer beperkt, ziekte-inzicht is (nog) niet aanwezig. Er is zeer beperkt tot geen sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling. Er is of kan sprake zijn van ernstige problematiek die moeilijk veranderbaar is en/of veel begeleiding behoeft. Er is sprake van gedragsproblemen die ontwrichting of gevaar op agressie (naar zichzelf / anderen) veroorzaken, met een continu risico hierop.

  De patiënt is op geen enkel levensgebied zelfredzaam. De patiënt is niet in staat zelf structuur aan te brengen. Het actuele recidiverisico is hoog tot zeer hoog. Het leefklimaat is stabiliserend, supportief, structurerend met stabilisatie als primaire doelstellig. De begeleidingsbehoefte is permanent en intensief. Er is veelal sprake van één op één of meermans begeleiding, ook bij activiteiten. Begeleiding/behandeling is gericht op stabilisatie en nadere analyse van de complexe problematiek. Bij een verblijfsdag G fz wordt doorgaans meer dan 1,7 fte per bed/plaats ingezet.

Beveiligingsniveaus verblijfsdag fz

Een verblijfsdag in de fz heeft één van de volgende beveiligingsniveaus:

 • Beveiligingsniveau 1

 • Beveiligingsniveau 2

 • Beveiligingsniveau 3

 • Beveiligingsniveau 4

Hieronder zijn de prestatiebeschrijvingen beveiligingsniveaus verblijfsdag fz weergegeven. Klik op het uitklap pijltje om de tekst leesbaar te maken.

Hieronder zijn de prestatiebeschrijvingen weergegeven van de hierboven genoemde beveiligingsniveaus (bron: NZa Beleidsregel BR/REG-22137).

Prestatiebeschrijving beveiligingsniveau 1
Uitgangspunten:

 • Bij een zorgaanbieder vallend in beveiligingsniveau 1 worden primair patiënten geplaatst die alle vrijheden kunnen hebben.

 • Er is sprake van een besloten afdeling. De buitendeur is permanent afgesloten.

 • Binnen het gebouw kunnen patiënten zich vrij bewegen

Materieel:

 • Aanwezigheid van raamstandbeperking (ramen in buitengevels van zit-/slaapkamers, welke zich niet binnen de bovengenoemde beveiligingsbarrière bevinden moeten worden uitgevoerd in P2A beglazing zonder te openen raamdelen. Te openen raamdelen in buitengevels van zit-/slaapkamers die zich binnen de bovengenoemde beveiligingsbarrière bevinden moeten zijn voorzien van een uitzetbeperking met een maximale opening van 13 cm).

 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.

 • Er is een 24-uurspost in het gebouw aanwezig.

 • Het volledige aanbod van behandel/therapie faciliteiten van de instelling is niet aanwezig binnen een besloten setting.

Immaterieel:

 • Aan- en afwezigheid van patiënten wordt op vaste momenten (tenminste tweemaal per dag) gecontroleerd.

 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.

 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.

 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan of bij vermoedens van gebruik) en onaangekondigd plaats.

 

Prestatiebeschrijving beveiligingsniveau 2 

In de dbbc-systematiek is er sprake van 4 beveiligingsniveaus. In de praktijk worden 2 typen ‘beveiligingsniveau 2’ ingekocht: 2-laag en 2-hoog. De beschrijvingen hieronder zijn derhalve allebei gekoppeld aan beveiligingsniveau 2. Inkoper en zorgaanbieder moeten in onderling overleg bepalen welke voor hen van toepassing is.

 

Prestatiebeschrijving beveiligingsniveau 2-fz laag

Uitgangspunten:

 • In een instelling vallend in beveiligingsniveau 2-laag worden primair patiënten geplaatst die binnen een redelijke termijn (6 tot 12 weken) vrijheden kunnen krijgen (d.w.z. het al dan niet met begeleiding de beveiligde setting kunnen verlaten).

 • Patiënten geplaatst in een instelling vallend in beveiligingsniveau 2-laag starten altijd op de gesloten afdeling.

Materieel:

 • Aanwezigheid van perimeterbeveiliging (hekwerk) van minimaal 3,5 meter die niet zonder meer te ondergraven, doordringen of te overklimmen is en/of raamstandbeperking in combinatie met doorbraakwerende beglazing.

 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.

 • Er is een 24-uurspost.

 • Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of cameratoezicht.

 • Het volledige aanbod van behandel/therapie faciliteiten van de instelling is niet aanwezig binnen een gesloten setting.

Immaterieel:

 • Aan- en afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de afdeling.

 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.

 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.

 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan en/of bij vermoedens van gebruik), periodiek en onaangekondigd plaats.

 • Doorplaatsing / het krijgen van (meer) vrijheden wordt gefaseerd vormgegeven

 

Prestatiebeschrijving Beveiligingsniveau 2-fz hoog

Uitgangspunten:

 • In een instelling vallend in beveiligingsniveau 2-hoog worden primair patiënten geplaatst die binnen een redelijke termijn (6 tot 12 weken) vrijheden kunnen krijgen (d.w.z. het al dan niet met begeleiding de beveiligde setting kunnen verlaten).

 • Patiënten geplaatst in een instelling vallend in beveiligingsniveau 2- hoog starten altijd op de gesloten afdeling.

Materieel:

 • De instellingen vallend in beveiligingsniveau 2 voldoen aan de DJI-eisen gesteld bij de aanbesteding van FPA capaciteit ten behoeve van de fz aan gedetineerden voor wat betreft omtrekbeveiliging en entree. Deze eisen hebben onder andere betrekking op de aanwezigheid van:

  • Een beveiligde doorloopsluis;

  • gecontroleerde in- en uitgang voor personen en goederen;

  • perimeterbeveiliging (hekwerk) van minimaal 3,5 meter die niet zonder meer te ondergraven, doordringen of te overklimmen is;

  • doorbraakwerende beglazing;

  • raamstandbeperking.

 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.

 • Er is een 24-uurspost in het gebouw.

 • Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of cameratoezicht.

 • Het volledige aanbod van behandel/therapie faciliteiten van de instelling is niet aanwezig binnen de beveiligde ring.

Immaterieel:

 • Aan- en afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de afdeling.

 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.

 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.

 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan of bij vermoedens van gebruik) én onaangekondigd plaats.

 • Doorplaatsing / het krijgen van (meer) vrijheden wordt gefaseerd vormgegeven.

 

Prestatiebeschrijving beveiligingsniveau 3

Uitgangspunten:

 • In een instelling vallend in beveiligingsniveau 3 worden primair patiënten geplaatst die voor langere tijd binnen de beveiligde ring moeten verblijven.

 • Er is sprake van een gesloten setting met geringe bewegingsvrijheid.

Materieel:

 • De instellingen vallend in beveiligingsniveau 3 voldoen aan de DJI-eisen gesteld voor niveau 3 voor wat betreft omtrekbeveiliging en entree. Deze eisen hebben onder andere betrekking op de aanwezigheid van:

  • Beveiligde doorloopsluis;

  • gecontroleerde in- en uitgang voor personen en goederen;

  • perimeterbeveiliging (hekwerk) van minimaal 5,5 meter die niet zonder meer te ondergraven, doordringen of te overklimmen is.

 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.

 • Er is een 24-uurspost aanwezig.

 • Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of cameratoezicht.

 • Volledig behandel- en therapieaanbod is beschikbaar binnen de beveiligde ring.

 • Aanwezigheid van centrale post bij in- en uitgang van de beveiligde ring.

Immaterieel:

 • Aan-/afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de afdeling en bij de centrale post.

 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.

 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.

 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan en/of bij vermoedens van gebruik), periodiek en onaangekondigd plaats.

 • Doorplaatsing / het krijgen van (meer) vrijheden wordt gefaseerd vormgegeven.

 

Prestatiebeschrijving beveiligingsniveau 4

Uitgangspunten:

 • Op beveiligingsniveau 4 worden patiënten geplaatst die langdurig onder zeer hoge beveiliging moeten verblijven.

 • Er is sprake van een gesloten setting met zeer geringe bewegingsvrijheid binnen het gebouw.

Materieel:

 • De instellingen vallend in beveiligingsniveau 4 voldoen aan de DJI-eisen gesteld voor fpc’s. Deze eisen hebben onder andere betrekking op de aanwezigheid van:

  • Een dubbele barrière;

  • een penitentiair hekwerk van 5 meter en een muur, beide voorzien van detectie en cameraobservatie;

  • gecontroleerde in- en uitgang van personen en goederen;

  • beglazing buitenwandopeningen;

  • raamstandbeperking.

 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.

 • Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of cameratoezicht.

 • Er is een 24-uurspost.

 • Het volledige aanbod van behandel-, therapie- en recreatieve faciliteiten van de instelling is aanwezig binnen de dubbele beveiligingsring.

Immaterieel:

 • Aan- en afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de afdeling en bij de centrale post.

 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.

 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.

 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan of bij vermoedens van gebruik) periodiek, onaangekondigd en steekproefsgewijs plaats.

 • Er is sprake van een gefaseerde resocialisatie van de patiënt. Deze wordt intensief begeleid door medewerkers.

Prestaties verblijfsdag fz

De NZa combineert de verzorgingsgraden en beveiligingsniveaus in de volgende prestaties:

 • Verblijfsdag A1 t/m A4

 • Verblijfsdag B1 t/m B4

 • Verblijfsdag C1 t/m C4

 • Verblijfsdag D1 t/m D4

 • Verblijfsdag E1 t/m E4

 • Verblijfsdag F1 t/m F4

 • Verblijfsdag G1 t/m G4

Toeslag verblijfsdag fz

Toeslag verblijfsdag fz

Op een prestatie verblijfsdag fz kunnen de volgende toeslagen van toepassing zijn:

 • Toeslag Extreem vlucht- en beheersgevaarlijk (fz)

 • Toeslag Sglvg+ bij beveiligingsniveau 2 (fz)

 • Toeslag TBS-patiënt (fz)

Prestatiebeschrijving Toeslag Extreem vlucht- en beheersgevaarlijk (fz)
Evbg-patiënten zijn extreem vlucht- en beheersgevaarlijke TBS-patiënten waarbij extra zorg en beveiliging noodzakelijk is. Voor zorg geleverd aan extreem vlucht- en beheersgevaarlijke (evbg) patiënten kan deze toeslag in rekening worden gebracht wanneer de patiënt de evbg-status krijgt van de evbg-commissie. De toeslag heeft een maximumtarief per patiënt per dag.

Prestatiebeschrijving Toeslag Sglvg+ bij beveiligingsniveau 2 (fz)
Deze toeslag verblijf is voor zorg aan personen die veroordeeld zijn onder het volwassen strafrecht met een forensische of strafrechtelijke zorgtitel, die in aanmerking komen voor plaatsing in een beveiligde instelling met een toelating ‘sterk gedragsgestoord, licht verstandelijk gehandicapt met behandeling (sglvg+)’.

Voor de sglvg+ geldt een specifieke toeslag die verband houdt met kapitaallasten (nhc). Het bedrag kan als toeslag worden afgesproken bovenop het integrale tarief voor de deelprestaties verblijf met beveiligingsniveau 2. De verblijfsintensiteit is niet bepalend voor het al dan niet van toepassing zijn van deze toeslag.

Prestatiebeschrijving Toeslag TBS-patiënt (fz)
De setting forensische en beveiliging zorg - klinische zorg is van toepassing voor alle forensische klinische zorg inclusief tbs. Het percentage indirecte tijd bij de behandeling van patiënten met een tbs-titel ligt echter veel hoger dan het gemiddelde binnen deze setting. Het verschil is verwerkt in deze toeslag tbs. Dit is een toeslag per verblijfsdag voor patiënten met een forensische titel tbs met dwang.

In de informatietabel Overige prestaties en toeslagen staat meer technische informatie, zoals de eenheid en declaratiebepaling van de toeslagen verblijfsdag fz.

Relatie met andere artikelen

 • Verblijfsdag en toeslag verblijfsdag zijn in het datamodel te vinden onder de categorieën prestaties en overige prestaties.

 • De tabellen verblijfsdag en toeslag verblijfsdag zijn beschreven in het artikel specificaties tabellen ggz/fz.

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.