Zorgtrajectnummer

VERSIE: 1.3

Het doel van het zorgtrajectnummer is om een verzameling zorgprestaties te koppelen aan een zorgvraag of - in de fz - aan een forensische titel. Om dit doel te bereiken krijgen zorgtrajecten in het zorgprestatiemodel een uniek nummer, het zorgtrajectnummer.

In de ggz en fz wordt het zorgtraject op onderdelen verschillend toegepast. In de onderstaande paragrafen worden per financieringstroom de eigenschappen van het zorgtrajectnummer besproken.

1. Zorgtraject ggz

Het zorgtraject in de ggz:

 • Start zodra een patiënt met een zorgvraag binnen de geestelijke gezondheidszorg (Zvw) in zorg komt bij een zorgaanbieder. Bij het openen van een nieuw zorgtraject dient een eventueel openstaand zorgtraject (indien allebei in de ggz bij dezelfde zorgaanbieder) eerst gesloten te worden.

 • Krijgt als startdatum de uitvoeringsdatum van de eerste prestatie. Echter het zorgtraject van patiënten die in 2021 gespecialiseerde ggz of generalistische basis-ggz hebben ontvangen die in 2022 wordt voortgezet, krijgt als startdatum 1-1-2022. Deze startdatum wordt apart meegestuurd in het declaratiebericht.

 • Omvat alle zorgprestaties binnen de Zvw voor de desbetreffende patiënt, geleverd door de zorgaanbieder.

 • Eindigt zodra de behandelaar en/of patiënt de Zvw-behandeling afsluiten (dus ook bij overgang naar Wlz etc.).

 • Bij terugval/recidive binnen 365 dagen na de laatste geleverde prestatie moet het laatst gebruikte zorgtrajectnummer opnieuw worden gebruikt.

 • Er staat maximaal één zorgtraject(nummer) per patiënt tegelijk open bij een zorgaanbieder. Een patiënt kan wel bij meerdere zorgaanbieders een zorgtraject open hebben staan.

 • Als een patiënt wordt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder krijgt hij daar een nieuw zorgtrajectnummer. Een patiënt kan dus ook meerdere trajectnummers hebben openstaan bij verschillende zorgaanbieders.

Toelichting op de termijn van 365 dagen
Om te voorkomen dat het zorgtrajectnummer in combinatie met de regels rondom verwijzing en regiebehandelaarschap tot administratieve lasten leiden, is de termijn van 365 dagen gesteld. Deze termijn sluit aan bij de regel dat bij een zelfde zorgvraag binnen 365 dagen geen nieuwe verwijzing nodig is (wel een melding).

Wat als achteraf de startdatum wijzigt?

Blijkt tijdens een zorgtraject dat de als startdatum gebruikte datum niet juist is, bijvoorbeeld omdat er nog een eerdere zorgprestatie blijkt te zijn uitgevoerd? Het vermelden van de juiste startdatum is verplicht volgens de nadere regel van de NZa. De al verstuurde declaraties zijn daarmee achteraf onjuist en moeten worden gecrediteerd.

Let op: in een eerdere versie staat dat bij de eerstvolgende declaratie de juiste startdatum wordt gebruikt en de al verzonden declaraties niet worden gecorrigeerd wanneer de eerste uitvoeringsdatum niet juist blijkt.

 

2. Zorgtraject fz

Het zorgtraject in de fz:

 • Het zorgtrajectnummer wordt voor alle typen forensische zorg afgegeven.

 • DJI bepaalt het zorgtrajectnummer (of laat dat doen door de indicatiesteller fz). Elk nummer is (door het UUID) uniek.

 • Het zorgtrajectnummer start op de datum waarop de indicatie is vastgesteld. Echter het zorgtraject van patiënten die in 2021 forensische zorg hebben ontvangen die in 2022 wordt voortgezet, krijgt als startdatum 1-1-2022.

 • Het zorgtrajectnummer van een bestaande patiënt wordt voor eind 2021 door DJI aangemaakt en gecommuniceerd via het plaatsingsbericht.

 • Alle zorgprestaties worden aan het zorgtrajectnummer gekoppeld, tot de forensische titel afloopt of de behandeling stopt.

 • Vervalt de forensische titel terwijl de zorg nog doorloopt? Dan wordt het zorgtrajectnummer afgesloten op de dag van de laatste zorgprestatie binnen de fz. Op dat moment wordt een nieuw ggz-zorgtrajectnummer geopend, indien van toepassing.

 • Zolang een patiënt dezelfde forensische titel en zorgvraag heeft, blijft het zorgtrajectnummer gelijk. Ook als de patiënt wordt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder. Een patiënt heeft ook maar 1 zorgtrajectnummer als gelijktijdig door meerdere zorgaanbieders zorg wordt geleverd.

 • Het zorgtrajectnummer fz gaat via het plaatsingsbesluit ook mee naar een volgende zorgaanbieder dus tot de forensische titel afloopt en/of de behandeling wordt afgesloten.

3. De vorm van het zorgtrajectnummer

Het zorgtrajactnummer is een uniek nummer voor de Zvw. Het zorgtrajectnummer wordt gevormd door een random UUID (‘universally unique identifier’) versie 4. Een UUID is een decentraal te genereren unieke ID die door ICT-leveranciers eenvoudig kan worden ingebouwd. Een voorbeeld van een UUID is: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000 (36 posities). De kans op een dubbel nummer is dan verwaarloosbaar klein (bij 103 biljoen uitgiftes: een kans van 1 op 1 miljard).

Voorbeeld zorgtrajectnummer

 • UUID: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000

 

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.