Overige prestaties

VERSIE: 1.3

De overige prestaties zijn de prestaties die niet onder consult, groepsconsult, verblijfsdag of toeslagen vallen. Er zijn twee soorten overige prestaties: ‘gewone’ overige prestaties en overige prestaties voor acute ggz binnen budget.

Lijst met overige prestaties

 1. Elektroconvulsietherapie regulier (ggz en fz)

 2. Elektroconvulsietherapie complex (ggz en fz)

 3. Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) ten behoeve van de rTMS-Technician (ggz en fz)

 4. Consultatie bij euthanasieverzoeken (ggz)

 5. Onderlinge dienstverlening (ggz en fz)

 6. Intercollegiaal overleg kort Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II (ggz)

 7. Intercollegiaal overleg lang Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II (ggz)

 8. Forensisch psychiatrisch toezicht (fz)

 9. Ambulante dagbesteding (fz)

 10. Zorgmachtiging Wet verplichte ggz

 11. Rijbewijs rapport op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon

 12. Rijbewijs rapport op verzoek politie voor rekening van CBR

 13. Rijbewijs rapport op verzoek CBR voor rekening te keuren houder/aanvrager rijbewijs, toeslag

 14. Rijbewijs rapport op verzoek politie voor rekening van CBR, toeslag

 15. Informatieverstrekking

 16. Niet-basispakketzorg consult (ggz)

 17. Niet-basispakketzorg verblijf (ggz)

 18. Facultatieve prestatie (ggz en fz)

 19. Transitieprestatie (ggz en fz)

 

Hieronder zijn de prestatiebeschrijvingen van de overige prestaties weergegeven. Deze zijn overnomen de NZa Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg - BR/REG-22137b.

In de informatietabel Overige prestaties en toeslagen staat meer technische informatie, zoals de eenheid en declaratiebepaling van de overige prestaties.

1. en 2. Elektroconvulsietherapie (ECT) (ggz en fz)
De prestatie Elektroconvulsietherapie in de ggz en fz is een prestatie voor elektroconvulsietherapie. Dit is een fysische therapie en betreft behandeling met behulp van fysische technieken, waarbij door middel van het opwekken van een epileptisch insult, uitgelokt door een stroompuls door het hoofd, getracht wordt bepaalde psychiatrische aandoeningen te behandelen.

Binnen de prestatie Elektroconvulsietherapie vallen de materiële kosten (zoals afschrijving, onderhoud van ect-apparatuur en overige materialen), de kosten voor ruimte gebruik, loonkosten van alle betrokken zorgverleners/beroepen en de tijd die een patiënt na de behandeling door brengt op de verkoeverkamer. De prestatie Elektroconvulsietherapie is een integrale prestatie en er mag niet gelijktijdig een (prestatie) consult worden geregistreerd. De prestatie Elektroconvulsietherapie betreft een eenheid per ect-verrichting. 

Een prestatie Elektroconvulsietherapie wordt ingedeeld op basis van  de ASA-klasse (American Society of Anesthesiologists. Deze typeert de fysieke status van een patiënt en onderscheidt vijf categorieën: (ASA-klasse 1 t/m 5) onderverdeeld in één van de onderstaande categorieën:

 • Elektroconvulsietherapie ggz – regulier

 • Elektroconvulsietherapie ggz – complex

 • Elektroconvulsietherapie fz – regulier

 • Elektroconvulsietherapie fz – complex

Elektroconvulsietherapie regulier

Elektroconvulsietherapie voor een patiënt in de geneeskundige ggz met ASA-klasse 1 of 2. (ggz)

Elektroconvulsietherapie voor een patiënt in de forensische zorg met ASA-klasse 1 of 2. (fz)

Elektroconvulsietherapie complex

Elektroconvulsietherapie voor een patiënt in de geneeskundige ggz met ASA-klasse 3, 4 of 5.

Elektroconvulsietherapie voor een patiënt in de forensische zorg met ASA-klasse 3, 4 of 5. 

3. Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) ten behoeve van de rTMS-Technician (ggz en fz)

De prestatie repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) ten behoeve van de rTMS-Technician is een prestatie voor rTMS uitgevoerd door een rTMS-Technician.

Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) is een techniek waarbij hersenactiviteit veranderd wordt door middel van een kortdurende magnetische puls. Repetitieve TMS (rTMS) is een therapievorm waarbij hersenactiviteit op lange termijn veranderd kan worden door middel van het herhalend aanbieden van magnetische pulsen. Binnen deze prestatie vallen de personele kosten voor de rTMS-Technician, de materiele kosten (zoals aanschaf/lease, onderhoud en afschrijving van het rTMS apparaat en gebruiksartikelen) voor de behandeling met rTMS en de kosten voor huisvesting.

Bij de prestatie rTMS ten behoeve van rTMS-Technician wordt de technische uitvoering van rTMS gedaan door een rTMS-Technician, die voldoet aan het accreditatiekader voor de rTMS-Technician van de Stichting Hersenstimulatie.

4. Consultatie bij euthanasieverzoeken (ggz)
Deze prestatie kan in rekening worden gebracht voor zorg door een psychiater bij een euthanasieverzoek op grond van psychisch lijden. Binnen deze prestatie valt het dossieronderzoek, gesprek met patiënt en naasten, verslaglegging en afsluiting. Het tarief van de prestatie is per 60 minuten.

5. Onderlinge dienstverlening (ggz en fz)
De prestatie onderlinge dienstverlening in de ggz en fz is een prestatie voor zorg die een zorgaanbieder verleent als onderdeel van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren prestatie. De eerstgenoemde zorgaanbieder noemt de NZa ‘opdrachtnemende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder noemt de NZa de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’. Deze prestatie is voor zorg die op zichzelf nog geen volledige prestatie vormt. Voor zorg waar een reguliere prestatie voor is vastgesteld moet die prestatie voor het onderling verrekenen van zorg gebruikt worden.

6. en 7. Intercollegiaal overleg setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II (ggz)
Van de prestatie Intercollegiaal overleg kan alleen gebruik gemaakt worden als er ook sprake is van de setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II. De prestatie is voor de tijd die besteed wordt door de consulterende zorgverlener voor patiënten die bij deze zorgverlener onder behandeling zijn. De prestatie is voor inhoudelijk overleg tussen twee of meer behandelaren genoemd in artikel 2.2 Consulten beroep van de zorgverlener, waarbij de verwijzer is uitgesloten. Het overleg moet in het belang zijn van de behandeling van een specifieke patiënt of het systeem rondom de specifieke patiënt. Hierbij is er sprake van een interactie, een direct wederkerig overleg tussen de behandelaren. Het resultaat van het overleg wordt vastgelegd in het patiëntendossier.

Van deze prestatie bestaan twee vormen: kort (van 5 tot 15 minuten) en lang (vanaf 15 minuten).

8. Forensisch psychiatrisch toezicht (fz)
Forensisch psychiatrisch toezicht is een intensieve multidisciplinaire samenwerking tussen het fpc en de reclassering bij de uitstroom van tbs-gestelden. De samenwerking betreft alle beslissingen over de benodigde behandeling, begeleiding en toezicht ten behoeve van de veilige en geleidelijke terugkeer van de tbs-gestelden in de samenleving. Forensisch psychiatrisch toezicht wordt per dag gedeclareerd.

9. Ambulante dagbesteding (fz)
Bij de setting ‘forensische en beveiliging zorg - klinische zorg’ is dagbesteding integraal onderdeel van het verblijfstarief. In aanvulling op behandeling in de setting ‘Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg’ is het mogelijk om dagbesteding te declareren via deze prestatie ambulante dagbesteding (fz). De prestatie kan ook in combinatie met een ZZP worden gedeclareerd wanneer ook ambulante behandeling wordt geleverd. Het is niet mogelijk om extramurale parameters naast dagbesteding (binnen het Zorgprestatiemodel) te declareren. Dagbesteding wordt per tijdseenheid van 60 minuten gedeclareerd.

10. Zorgmachtiging Wet verplichte ggz
Deze prestatie is voor de kosten van het aanvragen van een zorgmachtiging, wat relatief veel indirecte tijd kost. In de tariefbeschikking zal de NZa het voorschrift opnemen dat deze prestatie eenmaal per aanvraag zorgmachtiging gedeclareerd mag worden.

11. 12. 13. en 14. Rijbewijs keuringen (ggz)
Deze prestaties zijn voor:

 • Rijbewijs: rapport op verzoek van het CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder respectievelijk aanvrager rijbewijs). Deze omvat 15 minuten patiëntgebonden tijd en 15 minuten indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven).

 • Rijbewijs: rapport op verzoek van politie, voor rekening van CBR. Deze prestatie omvat 15 minuten patiëntgebonden tijd en 15 minuten indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven).

 • Rijbewijs: rapport op verzoek van CBR voor rekening te keuren persoon (houder respectievelijk aanvrager rijbewijs). Deze toeslag bevat 15 minuten direct patiëntgebonden tijd of (met voorwaarden) 15 min indirecte tijd, met een maximum van 2 toeslagen.

 • Rijbewijs: rapport op verzoek van politie voor rekening van CBR. Deze toeslag bevat 15 minuten extra direct patiëntgebonden tijd of 15 minuten indirecte tijd met een maximum van 4 toeslagen.

15. Informatieverstrekking
Voor informatieverstrekking aan derden wordt één prestatie onderscheiden met een maximumtarief.

Het betreft hier werkzaamheden die niet tot de te verzekeren prestaties bij of krachtens de Zorgverzekeringswet behoren en aldus door de aanvrager zelf moeten worden betaald, althans niet bij de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt ten laste van de Zvw in rekening kunnen worden gebracht.

Voor het declareren van deze prestatie gelden de volgende voorwaarden, voorschriften en beperkingen:

 1. Er dient sprake te zijn van een schriftelijk informatieverzoek afkomstig van een derde (al dan niet via de patiënt) die niet volgt uit zorg- of dienstverlening in het kader van de Zvw;

 2. De informatie dient schriftelijk te worden verstrekt aan de aanvrager;

 3. De patiënt dient schriftelijk toestemming te verlenen voor het verstrekken van de informatie aan de derden;

 4. Naast de declaratie van de prestatie ‘informatieverstrekking aan derden’ mag geen andere prestatiebeschrijving in het kader van de informatieverstrekking in rekening worden gebracht.

Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht:

 1. indien het een informatieverzoek betreft waarvoor bij enig wettelijk voorschrift is bepaald dat zorgaanbieders die informatie kosteloos ter beschikking moeten stellen.

 2. In het kader van zorgverlening waarvoor de zorgaanbieder:

  • de patiënt heeft verwezen, zoals bij een aanvraag/machtiging voor geneesmiddelen, hulpmiddelen;

  • een advies vraagt aan een andere zorgaanbieder.

 3. Voor een (later) gevraagde toelichting of verduidelijking op de verstrekte informatie.

16. Niet-basispakketzorg consult (ggz)
Indien er geen aparte prestatie bestaat voor zorg die niet tot het basispakket behoort, dan kan deze prestatie gebruikt worden in het geval van een consult. Deze prestatie is bedoeld voor patiënten die zorg ontvangen die buiten de aanspraak op de Zvw valt maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg. Het tarief van de prestatie is per 60 minuten.

17. Niet-basispakketzorg verblijf (ggz)(ggz)
Indien er geen aparte prestatie bestaat voor zorg die niet tot het basispakket behoort, dan kan deze prestatie gebruikt worden in het geval van verblijf. Deze verblijfsprestatie betreft een verblijf met overnachting. Deze verblijfsprestatie is bedoeld voor patiënten die opgenomen zijn om zorg te ontvangen die buiten de aanspraak op de Zvw valt maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg. De behandeling zelf valt niet onder deze prestatie. Het gaat hier uitsluitend om de verblijfskosten.

18. Facultatieve prestatie (ggz en fz)

 1. Een facultatieve prestatie kan worden aangevraagd door middel van een gezamenlijke aanvraag van ten minste één zorgaanbieder en ten minste één zorgverzekeraar. De aanvraag kan worden ingediend met het formulier ‘Aanvraagformulier facultatieve prestatie ggz/fz’. Het formulier moet volledig worden ingevuld en worden ondertekend. Daarnaast moet de aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uit de prestatiebeschrijving moet concreet en duidelijk blijken wat de inhoud is van de prestatie.

  • Uit de aanvraag blijkt, of in de aanvraag wordt toegelicht, dat de prestatie onder de reikwijdte valt van deze beleidsregel en specifiek geneeskundige ggz of fz betreft.

  • De indieners verklaren dat declaratie van de facultatieve prestatie herleidbaar is tot het niveau van de individuele verzekerde.

  • Het vaststellen van de facultatieve prestatiebeschrijving mag niet tot gevolg hebben dat zorg waarvoor een maximumtarief in rekening kan worden gebracht, zorg wordt waarvoor een vrij tarief in rekening kan worden gebracht.

 2. De NZa neemt na ontvangst van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid een besluit met inachtneming van de geldende beslistermijnen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In het besluit wordt de datum van inwerkingtreding vermeld.

 3. Het besluit bedoeld in het vorige lid is een beschikking als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Wmg. Het besluit wordt gepubliceerd op de website van de NZa. Het besluit wordt per post gestuurd aan de aanvragende partijen.

 4. Het besluit bedoeld in het tweede lid wordt verwerkt in de eerst volgende nieuwe versie van de tariefbeschikking volgend op de inwerkingtredingsdatum van het besluit.

 5. De facultatieve prestatie kent een vrij tarief.

 6. In de tariefbeschikking zal de NZa opnemen dat een facultatieve prestatie alleen gedeclareerd kan worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van die facultatieve prestatie.

Eigenschappen van facultatieve prestaties

Bij het vaststellen van een facultatieve prestatie legt de NZa vast als welk soort prestatie deze zich gedraagt (consult, toeslag consult, groepsconsult, verblijfsdag, toeslag verblijfsdag, overige prestatie). De eenheden waarin een facultatieve prestatie wordt geregistreerd (bijvoorbeeld verblijfsdag, uur, consult) wordt onderdeel van de omschrijving van de prestatie. Voor de eenheden wordt aangesloten bij de uniforme tabel die Vektis hiervoor hanteert.

De voorwaarden waaronder een facultatieve prestatie kan worden gedeclareerd (bijvoorbeeld: ‘niet tegelijk met een consult’), staan in de tariefbeschikking, net als de registratie- en informatieverplichtingen die gelden. Bij de aanvraag van een facultatieve prestatie doen partijen zelf een voorstel voor de hiervoor genoemde onderwerpen, de NZa stelt hiervoor een aanvraagformulier beschikbaar.

19. Transitieprestatie (ggz en fz)
De transitieprestatie is een prestatie voor het afrekenen van het geheel van zorgprestaties. De transitieprestatie heeft een vrij tarief. 

Voor geneeskundige ggz kan de transitieprestatie worden toegepast om

 • de door zorgverzekeraar en zorgaanbieder vooraf gezamenlijk bedoelde/gewenste effecten van de overgang naar het Zorgprestatiemodel op te vangen, en/of;

 • de door zorgverzekeraar en zorgaanbieder onvoorziene, en door hen gezamenlijk als ongewenst benoemde, effecten van de overgang naar het Zorgprestatiemodel op te vangen, en/of;

 • de door zorgverzekeraar en zorgaanbieder vooraf gezamenlijk onbedoelde/ongewenste benoemde effecten van de overgang naar het Zorgprestatiemodel, waarbij dit effect het gevolg is van een tekortkoming in het Zorgprestatiemodel zelf,

voor zover die die effecten niet redelijkerwijs binnen de max-max tarieven kunnen worden opgevangen. De gezamenlijke overeenkomst moet tweezijdig (zorgverzekeraar en zorgaanbieder) worden ondertekend. 

Voor forensische zorg kan de transitieprestatie worden toegepast om de door zorgaanbieders en DJI vooraf gezamenlijk vastgestelde ongewenste of achteraf gezamenlijk geconstateerde onvoorziene effecten van de overgang naar het Zorgprestatiemodel op te vangen. Over de verdere invulling van deze transitieprestatie wordt een veldafspraak gemaakt.

Overige prestaties Acute ggz binnen budget

Voor de acute ggz binnen budget bestaan de volgende prestaties:

Lijst met overige prestaties Acute ggz binnen budget

 1. Consult Acute ggz binnen budget

 2. Verblijfsdag D (gemiddelde verzorgingsgraad) Acute ggz binnen budget

 3. Verblijfsdag E (intensieve verzorgingsgraad) Acute ggz binnen budget

 4. Verblijfsdag F (extra intensieve verzorgingsgraad) Acute ggz binnen budget

 5. Verblijfsdag G (zeer intensieve verzorgingsgraad) Acute ggz binnen budget

 6. Verblijfsdag H (high intensive care (hic)) Acute ggz binnen budget

Hieronder zijn de prestatiebeschrijvingen van de overige prestaties Acute ggz binnen budget weergegeven. Deze zijn overnomen de NZa Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg - BR/REG-22137b.

De prestaties Acute ggz binnen budget zijn voor acute psychiatrische hulpverlening bestaande uit de functies triage, beoordeling, beschikbaarheid (outreachende) ambulante crisisbehandeling (inclusief beoordelingsruimte), beschikbaarheid crisisbedden en opname. De zorg wordt geleverd conform de eisen die de generieke module acute psychiatrie stelt aan de organisatie en expertise van het team en de samenwerkingsafspraken (regioplan).

De prestaties Acute ggz binnen budget zijn ter dekking van budget acute ggz.

 • De prestaties Acute ggz binnen budget zijn voor de acute ggz binnen budget gedurende de eerste 3 kalenderdagen.

 • De periode waarin prestaties Acute ggz binnen budget worden geleverd start op de kalenderdag waarop de eerste prestatie in dit kader wordt geregistreerd.

De consulten Acute ggz binnen budget worden gedifferentieerd naar:

 • Beroep van de zorgverlener conform artikel 2.2 van deze Beleidsregel.

 • Tijdsindeling conform artikel 2.3 van deze Beleidsregel.

Er wordt geen onderscheid gemaakt in diagnostiek- en behandelconsulten. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar setting. De toeslagen zijn niet van toepassing bij de prestaties Acute ggz binnen budget.

De prestaties binnen budget hebben een vast tarief als bedoeld in artikel 50 lid 1 sub b van de Wmg.

Relatie met andere artikelen

 • Overige prestatie is in het datamodel te vinden onder de categorie overige prestaties.

 • De tabel overige prestaties is beschreven in het artikel specificaties tabellen ggz/fz.

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.