Verplichte aanleveringen

VERSIE: 1.3

Het zorgprestatiemodel kan invloed hebben op bestaande verplichte aanleveringen. In onderstaand overzicht ziet u een aantal voorbeelden van aanleveringen die met de komst van het zorgprestatiemodel mogelijk aangepast moeten worden. Deze opsomming is niet volledig.

Aanlevering

 URL

Opmerkingen

Verplichte aanlevering NZa op basis van ZPM (v/h DIS)

https://www.opendisdata.nl/

 

 

Productieverantwoording fz (dbbc’s naar DJI)

https://www.vektis.nl/standaardisatie/standaarden/FZ811-2.0

Navragen of deze gaat aansluiten op de GDS801?

Productieverantwoording ggz – Uniforme Productiemonitor

 

Navragen hoe deze gaat aansluiten op het ZPM?

Effectmetingen Rom/Akwa ggz (on hold)

https://ggzdataportaal.nl

Navragen hoe deze gaat aansluiten op het ZPM?

Onverzekerden – CAK - GGD-GHOR (op cliënt niveau):

https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerden

 

Medische zorg aan asielzoekers

https://www.rmasielzoekers.nl/home/vergoeding/ggz

https://www.artsenzorg.nl/onzezorg/asielzoekerszorg

 

 

Facturatie Vektis EI-standaarden Zorgverzekeraars (ZVW) /ministerie J&V (FZ)

 

https://www.vektis.nl/standaardisatie/standaarden/GDS801-1.0

 

LGGZ (ZZP ZVW) zorgmachtigingen aanvragen bij zorgverzekeraars (VECOZO)

 

Procesafspraak op basis van polisvoorwaarden

Zorgvraagzwaarte in de dbc-prestatiecode

 

 

 

Risicoverevening info aan ZIN

https://www.zorginstituutnederland.nl/financiering/publicaties/publicatie/2021/04/09/handboek-informatie-zorgverzekeringswet-2021

 

 

 

Informatie wordt door zorgverzekeraars verstrekt

Wachttijden (Maandelijks: NZa / Vektis)

 

Volgens de NZa Transparantieregeling zorgaanbieders ggz zijn ggz-aanbieders verplicht om wachttijden en aantal wachtenden te registreren. 

https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/factsheet-wachttijdinformatie-ggz

Maandelijks publiceren zorgaanbieders in de ggz de wachttijden op hun website. Zij leveren deze ook aan bij Vektis. Vektis stelt de wachttijden per zorgaanbieder beschikbaar voor de website kiezenindeggz.nl.

DigiMV

 

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/

Jaarlijks

Wet verplichte ggz

 

 

Registratie van verplichte zorg (v/h Argus)

https://www.denederlandseggz-wvggz.nl/wet-en-regelgeving/registratie-van-verplichte-zorg/

https://www.istandaarden.nl/istandaarden/iwvggz

 

De systeemkoppelingen zijn on hold gezet

Vereffening acute ggz

 

Geen systeemkoppeling

Aanlevering top-ggz

 

 

Managementinformatie (intern BI en extern bijvoorbeeld ValueCare, HT en materiële controles) 

 

 

 

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.