Onderlinge dienstverlening

VERSIE: 1.3

Wanneer je zorg verleent aan een patient in opdracht van een andere zorgaanbieder, noemen we dat ‘onderlinge dienstverlening’. De opdrachtgevende zorgaanbieder (aanvrager) vraagt een andere zorgaanbieder (uitvoerder) om een deel van de zorg uit te voeren.

Hoe breng ik dit in rekening? 

Je kan de zorg die je in opdracht van de aanvrager levert, op twee manieren in rekening brengen:  

  1. Route 1: bij de aanvrager  

  2. Route 2*: bij de zorgverzekeraar van de patiënt

In de forensische zorg is alleen route 1 mogelijk. In de ggz zowel route 1 als (op termijn) route 2. Aanvrager en uitvoerder spreken altijd vóóraf af, welke route zij gebruiken.

* Route 2 nog niet beschikbaar
Voor deze route moeten hoofd- en onderaannemer (elektronisch) informatie kunnen uitwisselen. De infrastructuur daarvoor is in 2022 nog niet beschikbaar. Dit is een belangrijk onderwerp op de doorontwikkelagenda van het zorgprestatiemodel.

Dit betekent dat met betrokken partijen in 2022 de specificaties van route 2 verder zullen worden uitgewerkt.

Houd bij de keuze van route 2 rekening met het volgende:

  • De uitvoerder vermeldt op de factuur alle patiëntgegevens, die de aanvrager zou vermelden als hij de zorgprestatie zelf bij de zorgverzekeraar zou declareren.

  • De uitvoerder gebruikt dus ook het zorgtrajectnummer dat de patiënt bij de aanvrager heeft.  

  • Op de declaratie is altijd het contract of de betaalovereenkomst van de declarant van toepassing.

 

Welke prestatie gebruik ik? 

Bij route 1 gebruik je de reguliere zorgprestatie en als die er niet is de prestatie ‘onderlinge dienstverlening’. Route 2 kan alleen met een reguliere zorgprestatie.  

A. Reguliere zorgprestatie  

Als er een reguliere zorgprestatie bestaat voor de zorg die je levert (bijvoorbeeld een behandelconsult van 45 minuten), dan gebruik je die. Je gebruikt dan bijvoorbeeld de tijdsduur, type consult, beroepscategorie van de uitvoerende zorgverlener en de setting van de aanvragende zorgverlener. De omschrijvingen en het max-tarief van de reguliere zorgprestatie zijn dan van toepassing. Ook als je met route 1 bij de aanvrager declareert. 

B. Prestatie ‘onderlinge dienstverlening’  

Als er geen reguliere zorgprestatie bestaat voor de zorg die je levert, dan gebruik je de prestatie ‘onderlinge dienstverlening’. Deze prestatie heeft een vrij tarief en is vormvrij: de aanvrager en uitvoerder spreken vooraf onderling af om welke zorg het gaat. Ook moeten zij vooraf afspraken maken over het tarief.  

 

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.