Spreekuur ICT: vragen en antwoorden

Op vrijdagen tussen 9.30 en 11.00 uur is er een contactmoment tussen vertegenwoordigers van ICT-organisaties en leden van het programma. Op de website van het zorgprestatiemodel staat hoe u zich kunt aanmelden. Vragen indienen kan via vragen@zorgprestatiemodel.nl, uiterlijk de woensdag voorafgaand aan het spreekuur.
De vragen en antwoorden die in deze overleggen aan de orde zijn geweest, staan hieronder. Onderaan deze pagina staan vragen die in het eerstvolgende spreekuur aan de orde zullen komen.


Wanneer zijn de verwijsregels bekend die in 2022 gelden?

Jul 16, 2021

De geüpdatete tekst is klaar, maar er moet nog besluitvorming in het programma plaatsvinden. Wij verwachten de tekst eind juli te publiceren.


Wanneer komt er een template voor de restitutienota?

Jul 16, 2021

Vektis werkt aan de standaard voor de (elektronische) restitutienota. Deze wordt eind augustus 2021 verwacht.


Moet verwijstype 03 (Geen verwijzing aanwezig vanwege uitzondering, verlate correspondentie) na melding aan de huisarts worden gewijzigd in verwijstype 01 (verwijzing aanwezig)?

Jul 16, 2021

Nee, verwijstype 03 blijft staan. Dat de huisarts wordt geïnformeerd betekent niet dat er daarna (wel) een verwijzing aanwezig is. 


Wanneer worden de LCB-controle regels beschikbaar gesteld?

Jul 16, 2021

Zorgverzekeraars Nederland publiceert de logische controlebeschrijvingen zo snel mogelijk. Op dit moment wordt gewerkt aan aanpassingen die nodig zijn door de ‘b-release’ van NZa-regelgeving.

Jul 20, 2021

Update:

 • de LCB’s voor de overgangsregeling zijn gepubliceerd

 • de LCB’s op basis van de regelgeving voor 2022 worden eind augustus verwacht

 • LCB’s rond veldafspraken worden vanaf september 2021 opgepakt.


Wanneer komt de tabel met wel/niet toegestane combinaties van prestaties?

Jul 16, 2021

Er komt geen codetabel met wel/niet toegestane combinaties. Er komt wel een factsheet met onmogelijke combinaties die volgen uit regelgeving. Deze wordt eind augustus gepubliceerd.


Wat zijn de toegestane waarden voor informatie-elementen d12 t/m d14 (zorgvraagtypering: verplichte ggz/acute ggz/verblijfhistorie)?

Jul 16, 2021

Deze worden opgenomen in een nieuwe versie van de codetabellen. De NZa pubiceert deze eind juli.


Wat moet er worden vastgelegd als het zorgvraagtyperingsalgoritme niet afleidt tot een zorgvraagtypecode?

Jul 16, 2021

Dit kan voorkomen bij dynamische zorgvraagtypering in de ggz. De ‘codelijsten zorgvraagtypering’ bevatten niet voor elke mogelijk combinatie van antwoorden een waarde. De NZa onderzoekt wat in zo’n geval moet worden geregistreerd bij informatie-element d5 (zorgvraagtypering dynamisch). 


Waar kunnen zorgverleners terecht met vragen over beleid en regelgeving?

Jul 16, 2021

Dat hangt van het onderwerp af. 

 • Gaat het om de uitleg van regelgeving, zorgprestaties en tarieven, of technische informatie rond zorgvraagtypering? 
  Mail dan naar de NZa via info@nza.nl, of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 – 770 8 770. 

 • Gaat de vraag over spelregels verantwoording & controle, beroepen, handleidingen, veldafspraken, implementatie of ICT?
  Vul dan het contactformulier op de website van het zorgprestatiemodel in.


Wat heeft voorrang als beleidsregel, regeling, veldafspraken, factsheet of spelregels elkaar tegenspreken?

Jul 16, 2021

Het is de bedoeling dat alle bronnen hetzelfde zeggen. Daarom vragen wij verschillen en tegenstrijdigheden te melden via info@nza.nl of vragen@zorgprestatiemodel.nl.


Wanneer wordt de casuïstiek opgeleverd voor bouwen en testen voor de verschillende prestaties?  

Jul 16, 2021

Het opstellen van casusbeschrijvingen zal opnieuw worden opgepakt. Het programma zal hiervoor mensen benaderen. Wij verwachten een eerste oplevering in september.


Wanneer wordt het document met afspraken over het correctieproces gepubliceerd?

Jul 16, 2021

De programma-ondersteuning zal de reacties van de laatst reviewronde (juni) verwerken en het stuk dan nog een keer schriftelijk aan programmapartijen ter vaststelling voorleggen. Wij verwachten het eind augustus te kunnen publiceren. 


Hoe moeten declaraties voor niet-gecontracteerde en voor onverzekerde zorg bij zorgverzekeraars worden aangeleverd?

Jul 16, 2021

Elke verzekeraar bepaalt zelf hoe declaraties voor niet-verzekerde zorg en declaraties door niet-contracterende zorgaanbieders moeten worden aangeleverd. 


Wanneer worden de hoofdgroepen (X, Y, Z) toegevoegd aan de codelijsten voor zorgvraagtypering?

Jul 16, 2021

De NZa kijkt in week 29 of en wanneer aan dit verzoek kan worden voldaan.

Aug 5, 2021

In de codelijst van 2 augustus is nu ook de hoofdgroep vermeld.


Valt het algoritme voor zorgvraagtypering onder de Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR)? Hoe oordelen NZa en IGJ hierover?

Jul 16, 2021

De definitie van ‘medisch hulpmiddel’ staat in EU-verordening 2017/745, artikel 2 lid 1: een medisch hulpmiddel is een instrument, toestel of apparaat, software, implantaat, reagens, materiaal of ander artikel dat of die door de fabrikant is bestemd om alleen of in combinatie te worden gebruikt bij de mens voor een of meer van de volgende specifieke medische doeleinden: 

 • diagnose, preventie, monitoring, voorspelling, prognose, behandeling of verlichting van ziekte, 

 • diagnose, monitoring, behandeling, verlichting of compensatie van een letsel of een beperking, 

 • onderzoek naar of vervanging of wijziging van de anatomie of van een fysiologisch of pathologisch proces of een fysiologische of pathologische toestand, 

 • informatieverstrekking via in vitro-onderzoek van specimens afkomstig van het menselijk lichaam, waaronder orgaan-, bloed- en weefseldonaties, 

waarbij de belangrijkste beoogde werking in of op het menselijk lichaam niet met farmacologische of immunolo­gische middelen of door metabolisme wordt bereikt, maar wel door die middelen kan worden ondersteund.

De fabrikant van een hulpmiddel dat onder deze definitie valt, moet voldoen aan de voorwaarden van de Verordening. De risicoklasse van het hulpmiddel bepaalt wat welke voorwaarden dat zijn. 

Valt het algoritme onder de definitie? Om die vraag te beantwoorden moet het beoogde doeleinde ervan aan de definitie worden getoetst. 

Het beoogde doeleinde van het algoritme voor zorgvraagtypering is het ondersteunen van de behandelaar bij het bepalen van het zorgvraagtype. Het zorgvraagtype is een momentopname van de zorgvraag van een patiënt. Elk zorgvraagtype geeft een globale omschrijving van een groep van personen met een overeenkomende (zwaarte van) problematiek. Verder beogen partijen van het zorgprestatiemodel om met het zorgvraagtype de klinische herkenbaarheid van de zorg die nodig is te vergroten, en het maken van afspraken over in- en verkoop van zorg en over behandelinzet (op het niveau van groepen van patiënten) te ondersteunen. Het zorgvraagtype ondersteunt tenslotte ook de tussentijdse evaluatie, op het moment dat zorgverlener en patiënt nagaan of de inzet van zorg (nog) past bij de zorgvraag. 

Deze doeleinden van zorgvraagtypering liggen in de sfeer van bekostiging van zorg en van afspraken over gepast gebruik van zorg. Dit blijkt ook uit de eigenschappen die in de veldafspraken zullen worden vastgelegd: zorgvraagtypering is geen vervanging voor diagnostiek (startnotitie 22 januari 2020) en de aanspraak op zorg verandert door zorgvraagtypering niet (idem). En uit het feit dat de behandelaar altijd van een voorgesteld zorgvraagtype kan afwijken (nadere regel NZa).

Uit het voorgaande volgt dat het beoogde doeleinde buiten de reikwijdte van de definitie van ‘medisch hulpmiddel’ valt. Zorgvraagtypering is (expliciet) geen middel voor diagnostiek (eerste bullet definitie), en heeft geen beoogde werking in of op het menselijk lichaam (slot eerste alinea definitie). Het doel ligt als gezegd in de sfeer van bekostiging en van gepast gebruik van zorg.

Bij het voorgaande moeten de volgende kanttekeningen worden gemaakt.

 • Het blijft een verantwoordelijkheid van de fabrikant om te toetsen of een hulpmiddel voldoet aan de definitie van ‘medisch hulpmiddel’.

 • Het doeleinde volgt niet alleen uit ‘wat op papier staat’ maar ook uit gebruik in de praktijk. Als het algoritme in de praktijk bijvoorbeeld wel voor diagnostiek zou worden ingezet, dan is dat bepalend.

 • Een ‘werking in of op het lichaam’ kan ook indirect ontstaan, als het algoritme in de praktijk (bijvoorbeeld) zou werken als een nadrukkelijk advies over de te volgen behandeling en als het daarnaast zo is (of als wordt verwacht dat) de zorgverlener bij het kiezen van een behandeling zwaar leunt op dit advies.

Of het beoogde doeleinde van het algoritme voor zorgvraagtypering werkelijk niet aan de definitie van medisch hulpmiddel voldoet, kan alleen achteraf worden beoordeeld, aan de hand van hoe het algoritme feitelijk wordt gebruikt. Om deze reden kan de IGJ vooraf geen uitspraak doen.


Wat gebeurt er als een hard afgesloten crisis-DBC minder dan 3 dagen binnen budget bevat en de crisiszorg binnen budget nog doorloopt in 2022? Hoe herkent de zorgverzekeraar dat DBC en ‘overige prestaties acute ggz binnen budget’ bij elkaar horen?

Jul 23, 2021

Wij gaan ervan uit dat zorgaanbieders in het nieuwe jaar de dagen die al via een crisis-DBC zijn gedeclareerd in mindering brengen op de overige prestaties ‘binnen budget’, en dat maximaal drie dagen aan het budget worden toegerekend. De verzekeraar kan zien of dit goed gaat, behalve als de patiënt bij de jaarovergang van verzekeraar wisselt. Dit zal naar verwachting hooguit in enkele gevallen voorkomen. Hier komt geen technische oplossing voor.


Is het toegestaan om op een afwezigheids-/verlofdag consulten met een klinische setting (S05/S06) te declareren? 

Jul 23, 2021

Ja. In de Factsheet Setting staat dat de settings ‘Klinisch (exclusief forensische en beveiligde zorg)’ en ‘Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg’ gelden tussen tijdstip van opname en tijdstip van ontslag. Op afwezigheid- en verlofdagen is er geen sprake van ontslag en loopt de klinische opname door. Daarom geldt voor consulten op die dagen de klinische setting S05 of S06.


Krijgt een consult op de opnamedag de setting klinisch (S05/S06) als zowel de opname als het consult na 20:00 plaatsvinden?

Jul 23, 2021

Ja. Als de opname na 20:00 plaatsvindt, mag voor die kalenderdag geen verblijfsdag worden geregistreerd. Op het moment van opname wordt wel de setting 'klinisch' van kracht. Op de pagina Setting van de specificaties zijn een aantal voorbeelden uitgewerkt.


In de codelijst <20210705-Codelijst -Dsm-5> zijn de ingangsdatums van de records op tabblad 'DSM_5_ggz_fz' hetzelfde als in de huidige DSM-5 codelijsten. Is dat bewust? Dit is toch een nieuwe codelijst?

Jul 23, 2021

Ja, dit is bewust. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.


In de codelijst <20210705-Codelijst -Dsm-5> staat op tabblad ‘DSM_5_ggz_fz' een kolom ‘cl_diagnose_refcode_icd10’ en een kolom ‘Mapping DSM-5 naar ICD-10’. De laatste is bedoeld voor de mapping voor VIPP. Waarom verschillen deze kolommen in waarde? Voorbeeld: ‘D5_1.01.01’ heeft hier respectievelijk de waarden F70.9 en F70.

Jul 23, 2021

Dit komt doordat de inhoud van deze twee kolommen 1-op-1 is overgenomen uit codelijsten die beschikbaar zijn gesteld door de NZa respectievelijk VIPP-ggz.

In de kolom ‘cl_diagnose_refcode_icd10’ is DSM-5 het uitgangspunt, in de kolom ‘Mapping DSM-5 naar ICD-10’ is gekeken naar SNOMED, het internationale medisch terminologiestelsel gebaseerd op ICD-10.

Dit zijn twee verschillende classificatiestelsels van twee verschillende bronnen: De DSM is opgesteld door The American Psychological Association (APA), de ICD door de wereldgezondheidsorganisatie WHO.

De DSM kent geen eigen codes en maakt gebruik van ICD-codes. De DSM-diagnoses zijn echter niet altijd 1-op-1 naar ICD-10 codes te vertalen. Daardoor is er soms geen ICD-10 code bij een diagnose, of is er één ICD-10 code gekoppeld aan meerdere DSM-diagnosen. In de Nederlandstalige DSM-5 is wel een numerieke lijst opgenomen van DSM-5-classificatiees met bijbehorende ICD-9-CM-codes maar geen lijst met ICD-10 codes. Voor diagnosen waar door deze oorzaken geen 1-op-1 vertaling naar ICD-10 codes gemaakt kon worden, hebben verschillende partijen (NZa, Zorginstituut, veldpartijen, vips) afwijkende oplossingen gekozen.

Er wordt gewerkt aan een ICD-11. Deze moet wel 1-op-1 gaan koppelen met de DSM-5.


Eén van de ontwerpcriteria van het zorgprestatiemodel is ‘structureel minder administratieve lasten, en geen tijdregistratie’. Onze klanten willen de registratie van indirecte tijd in stand houden om straks te kunnen aantonen dat men niet frauduleus gedeclareerd heeft. Dat komt mede door de Toets op fraude en handhaving (NZa, juli 2020). Waar zit dan de administratieve lastenverlichting?

Jul 27, 2021

De NZa zal in de FAQ's op NZa.nl toelichten dat dit niet de bedoeling is.

Aug 2, 2021

NZa, nieuwsbrief ggz, 30 juli 2021

Wij werken met een “methadon-inloopspreekuur” waar cliënten binnen een vastgestelde tijd kunnen binnenlopen. De komst van een individuele cliënt wordt daarbij geregistreerd, maar een individuele cliënt heeft dus geen eigen (consult)afspraak. Hoe kunnen we de toeslag ambulante methadonverstrekking registreren als er geen direct contact is van langer dan 5 minuten?

Jul 27, 2021

De toeslag kan dan bij een ander consult van die cliënt worden geregistreerd.


Wanneer komt de nieuwe versie van de factsheet Zorgtrajectnummer?

Jul 29, 2021

Er is inmiddels een nieuwe versie (28 juli) gepubliceerd. Belangrijkste wijzigingen:

 • verwijderd: het zorgtrajectnummer maakt prestaties herkenbaar die bij een bepaalde zorgvraag horen

 • verwijderd: specificaties van het zorgtrajectnummer staan in nadere regel NZa

 • toegevoegd: nieuwe verwijzing is een belangrijke indicatie dat je een nieuw nummer opent en niet het oude heropent.

Aandachtspunt: volgens de regeling van de NZa wordt een afgesloten nummer opnieuw geopend bij terugval of recidive binnen een jaar na het laatste consult. In de factsheet staat dat dit is binnen een jaar na de laatste zorgprestatie. De NZa laat nog weten welke van de twee juist is.


Aug 27, 2021

Het datamodel laat ‘regiebehandelaar’ als één entiteit zien, die zowel in ggz als in fz kan voorkomen. Volgens de definities in de nadere regel van de NZa moet waar regiebehandelaar staat, voor de fz ‘hoofdbehandelaar’ worden gelezen. Zijn de taken inderdaad gelijk? Of zijn dit eigenlijk twee entiteiten?

Vanuit de bekostiging is het één entiteit. Dus als het bijvoorbeeld gaat om de verplichte vermelding van de regiebehandelaar, wordt in de fz de hoofdbehandelaar vermeld. Het datamodel laat dit daarom terecht als één entiteit zien. Vanuit de zorginhoud zijn er wel verschillende kaders voor de ggz en fz. We kunnen dus niet automatisch stellen dat taken en verantwoordelijkheden gelijk zijn. 


Aug 27, 2021

Kan de overige prestatie ‘consult acute ggz binnen budget’ (uitgevoerd door de regiebehandelaar), voor de spelregel ‘Minimale betrokkenheid regiebehandelaar’ tellen als ‘consult door de regiebehandelaar’?

Ja, consult acute ggz binnen budget telt mee voor de spelregel Minimale betrokkenheid regiebehandelaar.


Aug 27, 2021

Kan er een verwijscode worden toegevoegd die kan worden ingezet als de verwijzing al is geregistreerd bij de DBC/het traject dat eind 2021 is afgesloten?

Bijvoorbeeld: ‘overgang naar zorgprestatiemodel, verwijzing aanwezig’. Anders moet voor elke overgangscliënt de verwijzing worden opgezocht en Ingevoerd. Soms is uit de AGB-code af te leiden of het bijvoorbeeld type 01 of 02 is, maar vaak ook niet. Als elke overgangscliënt dezelfde verwijzing kan krijgen, scheelt dat veel werk.

Er komen geen ‘overgangsverwijstypen’. Ook in de DBC-systematiek werden verwijstype vastgelegd, waaruit het nieuwe verwijstype is af te leiden. 


Aug 27, 2021

Er is een verschil tussen de huidige en de nieuwe declaratie standaard als het gaat om verwijstypen.

 • De TypeVerwijzingCode heeft andere mogelijkheden. Kunnen de oude gemapt worden naar de nieuwe?

Vervolg in spreekuur van 3 september 2021.

 • ZorgaanbiederSoort hoefde eerder niet mee te worden gestuurd bij de declaratie. Deze data zijn momenteel niet in te voeren in ons EPD. We kunnen dit natuurlijk toevoegen, maar dan moeten instellingen al hun verwijzingen af om dit te registeren.

ZorgaanbiederSoort is gekoppeld aan Zorgaanbieder. Deze moet zijn ingevuld, ook als een zorgaanbieder de rol Verwijzer heeft.


Aug 27, 2021

Het tarief voor een verblijfsdag is inclusief vaktherapie. Voor ambulante patiënten kan vaktherapie (die meestal als groepsconsult zal worden geleverd) wel apart in rekening worden gebracht. Om in dat laatste geval de groepsgrootte te berekenen, moeten patiënten uit andere financieringsstromen en klinische patiënten worden meegeteld.

De afleiding van groepsconsulten is in de klinische setting voor reguliere behandeling dus anders dan voor vaktherapie. Worden de specificaties hier op aangepast?

Klinische patienten die vaktherapie in groepsconsult ontvangen tellen inderdaad wel mee voor de groepsgrootte, maar hier mag geen groepsconsult voor in rekening worden gebracht. Wij zullen de specificaties hier op naslaan.

Hoe kan een verzekeraar zien of het om vaktherapie gaat of om reguliere behandeling? In het eerste geval zou voor een klinische patiënt niet gedeclareerd mogen worden.

De verantwoordelijkheid om dit niet in rekening te brengen ligt bij de zorgaanbieder zelf. Die zal zijn registratie- en declaratieproces hierop moeten inrichten. De zorgverzekeraar heeft hier geen sluitend zicht op via de factuur. Wanneer het groepsconsult is uitgevoerd door de vaktherapeut (te zien aan de beroepscode) is dit voor de zorgverzekeraar natuurlijk wel een indicatie van (mogelijke) vaktherapie.


Aug 27, 2021

Vraag van NZa aan deelnemers: is het akkoord om ‘financieringsstroom’ geen sleutelgegeven meer te laten zijn in de tabellen? (bij Vektis levert dit problemen op bij het inlezen van tabellen). De codes op zichzelf zijn al uniek.

Volgens de aanwezige deelnemers is dit akkoord. Financieringsstroom blijft in de tabellen staan, maar vervalt dus als sleutelgegeven.


Aug 27, 2021

De NZA heeft een codelijst voor verwijstypen uitgegeven. Er is hiervoor echter ook een codelijst van Vektis. De beide lijsten verschillen qua indeling. Vektis gebruikt numeriek met 2 cijfers, NZa alfanumeriek met 4 cijfers. Levert dit problemen op? Of moet dit gelijkgetrokken worden?

ZN en NZa zoeken dit uit. Vervolg in spreekuur van 3 september 2021.


Aug 27, 2021

Is er een verklaring voor de verschillende ingangsdata in de codelijsten? Sommige gaan op 1-1-2021 in en andere op 1-1-2022. Waarom heeft Zorgvraagtype ggz geen ingangsdatum en Zorgvraagtype fz wel?

De nieuwe codelijsten hebben een ingangsdatum van 1-1-2022. Daarop gelden de volgende uitzonderingen: 

 • Codelijsten zorgvraagtypering: vanwege het testen in 2021 hebben deze een ingangsdatum gekregen van 1-1-2021. NB: Zorgvraagtype ggz heeft wel een ingangsdatum, maar daarvoor moet je scrollen naar kolom A.

 • Codelijst basis-ggz profielen: dit zijn bestaande registraties en hebben om die reden een ingangsdatum van 1-1-2021 gekregen

 • Codelijst DSM: Deze tabel is gebaseerd op een bestaande tabel, waarvan ook de bestaande ingangsdata zijn overgenomen.


Aug 27, 2021

Kan er een overzicht komen van de consult-registrerende overige beroepen waarvoor straks een AGB-code verplicht is? Dan kunnen wij die op tijd aanvragen.

Nee, dat is niet mogelijk. Overige beroepen worden niet verplicht om een AGB-code te hebben, ook niet wanneer het aanvragen van een AGB-code wel mogelijk is.

En is het mogelijk om de Vektis-beroepencode in de lijst overige beroepen op te nemen?

We zullen dit bespreken in werkgroep 5 Beroepen.


Aug 27, 2021

In een eerder ICT-spreekuur is de volgende vraag als volgt beantwoord:

Vraag (27 juli 2021): Wij werken met een “methadon-inloopspreekuur” waar cliënten binnen een vastgestelde tijd kunnen binnenlopen. De komst van een individuele cliënt wordt daarbij geregistreerd, maar een individuele cliënt heeft dus geen eigen (consult)afspraak. Hoe kunnen we de toeslag ambulante methadonverstrekking registreren als er geen direct contact is van langer dan 5 minuten? Antwoord: De toeslag kan dan bij een ander consult van die cliënt worden geregistreerd.

Op deze manier krijg je een toeslag bij een consult dat losstaat van de daadwerkelijke methadonverstrekking en sluit de factuur niet aan bij wat er in de praktijk heeft plaatsgevonden. Dit lijkt niet werkbaar. Kan hier nogmaals naar gekeken worden?

Hier is op dit moment geen andere oplossing voor. De enige oplossing betreft een beleidswijziging waarbij de toeslag tot een overige prestatie wordt gemaakt. Daarvoor is in dit stadium geen ruimte meer.

Dit betekent dat de toeslag ‘ambulante methadonverstrekking’ dezelfde datum krijgt als het consult waarbij de toeslag wordt geregistreerd.


Aug 27, 2021

Het zorglabel N04 Toeslag inzet tolk kan twee waardes bevatten: “Talentolk” of “Gebarentolk”. In het vektisbestand wordt de code voor het zorglabel gebruikt. Er kan geen aanvullende waarde geregistreerd worden. Kunnen we hier twee verschillende zorglabels van maken? Dit is makkelijker te automatiseren voor softwareleveranciers.

In de declaratiestandaard is het mogelijk om het zorglabel N04 een waarde te geven. Zie hiervoor 6.4 AanvullendPrestatieKenmerk van de declaratiestandaard.


Aug 27, 2021

Vraag van NZa aan deelnemers: Is het wenselijk om net als in de tabbladen ‘Consult’ en ‘Overige prestaties’ in het tabblad ‘Toeslag consult’ een kolom “Duur_vanaf” toe te voegen? Dit ten behoeve van toeslag tolk en reistijd.

Het lijkt de aanwezige deelnemers nuttig om dit toe te voegen. NZa kijkt of deze kolom toegevoegd kan worden.


Aug 27, 2021

DSM-5 classificatie (d2) hoeft in de basis ggz niet geregistreerd te worden. Niet hoeven betekent dat het wel mag. Indien in de basis ggz de DSM-5 wél wordt vastgelegd, terwijl er nog geen basis-ggz profiel is vastgelegd, loopt men dan niet het risico dat de zorgverzekeraar deze prestatie wel ziet als geleverd in de gespecialiseerde ggz?

De DSM-5 classificatie wordt voor alle zorg vastgelegd (i.v.m. de aanspraak). De DSM-hoofdgroep kan hieruit worden afgeleid. De verplichte vermelding van de DSM-hoofdgroep op de factuur geldt alleen voor de gespecialiseerde ggz en niet voor de basis-ggz. 

Het geschetste risico kan alleen bij diagnostiekconsulten voorkomen. Als het nog niet duidelijk is of het basis-ggz of gespecialiseerde ggz gaat, wordt aanbevolen om de DSM-hoofdgroep hierbij niet als informatie-element mee te sturen op de factuur.

NZa: Vanuit privacy oogpunt kan geen sprake zijn van het vrijwillig meesturen van de DSM diagnosehoofdgroep bij basis-ggz. Dit betreft een medisch persoonsgeven van een patiënt dat op grond van de privacy wetgeving niet zonder wettelijke grondslag en noodzaak gedeeld mag worden. 


Aug 27, 2021

In factsheet Spelregels correct registreren en declareren (versie 26 juli 2021) staat bij Spelregel Minimale betrokkenheid regiebehandelaar dat een kenmerk (zorglabel) dient gehanteerd te worden bij de declaratie in het geval dat “overige uitzonderingen” van toepassing zijn. Welk zorglabel dient hiervoor gehanteerd te worden. We hadden een G zorglabel verwacht voor “Uitzondering spelregel minimale betrokkenheid regiebehandelaar: Overige uitzonderingen", maar deze is er niet.

Terecht punt. Hier zal een zorglabel voor worden toegevoegd.


Aug 27, 2021

In de codelijst ZVT_subtype staat bij subtype_code ST01S05 als subtype_waarde ‘Wvggz/Wzd- ja nee’. Hoe is dit anders dan ST01S02 met subtype_waarde ‘Wvggz/WZd- ja Wvggz’? We hadden bij subtype_code ST0105 als als subtype_waarde 'Wvggz/Wzd - beide nee' verwacht.

Er is inderdaad een fout gemaakt in de vijfde code. Daar staat een ‘ja’ teveel en moet 'Wvggz/Wzd – nee beiden' zijn. We corrigeren dit in de volgende update van de codetabellen.

NZa zal de codetabellen tot 1 oktober updaten. De versies die dan beschikbaar komen zijn de basis tabellen. Daarna worden wijzigingen in de codetabellen doorgevoerd op basis van regulier tabellenbeheer.


Aug 27, 2021

Klopt het dat de zorgvraagtyperingstool van de NZa niet een tijdelijke tool is, en mogelijk ook gezien wordt als een oplossing voor de kleinere zorgaanbieders?

Nee, de typeringstool is een trainingstool maar biedt geen oplossing om aan de verplichting van het registreren en aanleveren van de HoNOS+-vragen te voldoen.  


Aug 27, 2021

Als de zorgvraagtyperingstool van de NZa beschikbaar blijft voor de kleinere zorgaanbieders,

 • komt er wellicht terzijnertijd dan ook de mogelijkheid om de NZa tool voor de zorgvraagtypering te koppelen/integreren met een EPD/ECD?

 • hoe verhoudt dat zich tot de steekproef verplichting die nu tijdelijk geschort is? Komt de steekproef verplichting dan te vervallen of wordt deze ook met de NZa tool ondersteund?

 • hoe verhoudt dat zich tot de Verplichte ZVT gegevens aanlevering aan de NZa , komt die dan te vervallen of wordt deze ook met de NZa tool ondersteund?

Nee, zie het antwoord op bovenstaande vraag.


Aug 27, 2021

In de “Toelichting op de tabellen ggz/fz” is voor zorglabel opgenomen dat zorglabel waarde Alfanummeriek 40, terwijl de declaratiestandaard uit gaat van een zorglabel waarde String max 20. Deze discrepantie in de specificaties kan tot problemen leiden bij toekomstig gebruik.

Dit klopt, Vektis zal de waarde aanpassen naar String max. 40.


Aug 27, 2021

In de “Toelichting op de tabellen ggz/fz” en “Codelijsten-zorgvraagtypering” is een nieuwe tabel opgenomen genaamd “Behandelinzet”.  Echter staat hier niets over opgenomen in de “Beschrijving-zorgvraagtypering-voor-ICT”. Waar dient de “Behandelinzet” voor? En hoe dient de inhoud en format van deze tabel gebruikt te worden?

De behandelinzet valt onder informatieverplichting zorgvraagtypering, te vinden in de nadere regel in artikel 4.2, lid 4 als ‘f1. Prestatiecodes in aggregatie, zoals uitgewerkt in de Gegevens Aanleverstandaard Zorgvraagtypering.’ De Gegevens Aanleverstandaard is op dit moment in ontwikkeling. In de op te leveren Gegevens Aanleverstandaard wordt beschreven hoe de verwerking van behandelinzet moet plaatsvinden.


Aug 27, 2021

Wat is de status van zorgvraagtype specifieke reviewtermijnen? Wat is de verwachting voor wat betreft het gebruik hiervan in 2022?

Elke zorgvraagtype heeft een termijn die richtinggevend is voor het moment van evalueren. Het is aan de zorgaanbieder/instelling op welke manier men dit wil inzetten in het typeringsproces (is het iets wat een behandelaar alleen in zijn achterhoofd heeft of geeft het EPD bijvoorbeeld een signalering). De zorgvraag moet conform NZa regelgeving minimaal een keer per jaar gereviewd worden.


Aug 27, 2021

In de “Beschrijving-zorgvraagtypering-voor-ICT” staat dat in geval van de steekproefroute zowel de vragen en antwoorden voor de dynamische route als die van de volledige route herkenbaar moeten zijn als deel van dezelfde zorgvraagtypering. Hierbij wordt verwezen naar de GZ zorgvraagtypering die nog niet gepubliceerd is. Hoe dient herkenbaar gemaakt te worden dat het dezelfde zorgvraagtypering betreft?

Dit zal worden opgenomen in de beschrijving bij de Gegevens Aanleverstandaard.


Aug 27, 2021

In de “Beschrijving-zorgvraagtypering-voor-ICT” staat bij “Wijzigingen ten opzichte van de versie van 10 mei 2021” het volgende: “schema op pagina 1 gewijzigd, zodat voor dynamisch-leeg geen volledige zorgvraagtypering gedaan hoeft te worden.” Ons inziens is de doorgevoerde wijziging juist dat bij dynamisch-leeg een volledige zorgvraagtypering gedaan wordt.

In het stroomschema is de pijl verwijderd dat bij dynamisch-leeg een volledige zorgvraagtypering moet worden ingevuld. In de tekst is dit per ongeluk nog niet volledig duidelijk gemaakt. Dit wordt binnenkort verduidelijkt.


Aug 27, 2021

De factsheet “Factsheet Beroepenlijst zorgprestatiemodel: inhoud“ (20210319) heeft een update nodig. Hierin wordt toegelicht waarom het beroep 'ggz-agoog' niet is opgenomen in de lijst ‘Overige beroepen’ terwijl dat inmiddels wél het geval is.

Dit klopt. Dit zal worden gecorrigeerd.


Aug 27, 2021

Wij hebben twee vragen over de elementen ‘Machtigingskenmerk’ in de klasse ‘Bankgegevens’ en ‘Aantal’ in de klasse ‘DebetPrestatie’ in de XML-structuur van de nieuwe GDS801-standaard.

‘Machtigingskenmerk’: Bij dit element staat in de berichtspecificatie (GDS801v1.0_BERu5.pdf) vermeld dat dit een uniek afgegeven nummer is bij de ondertekening van een machtiging tot automatische incasso door een debiteur. Hier staat ook beschreven dat dit element aanwezig moet zijn als het element ‘IncassoCode’ in de klasse ‘Debiteur’ gevuld is met 01. Maar als de verantwoordelijkheid voor de incasso bij het servicebureau ligt, wil dat toch niet per definitie inhouden dat het om automatische incasso gaat. Kan hier een verduidelijking over gegeven worden? 

Deze conditie is overgenomen uit het huidige debiteurrecord, maar lijkt inderdaad niet correct. Voorstel om deze te verwijderen.

‘Aantal’: Moet bij dit element niet een RBC-controle komen dat hier bij PCL 071 altijd 1 aangeleverd moet worden?

Dit wordt toegevoegd.


Aug 27, 2021

Hoe kunnen de huidige verwijstypen gemapt worden naar de nieuwe verwijstypen? In vervolg-DBC’s staat de regiebehandelaar als verwijzer geregistreerd. Wie vermelden we als verwijzer als de zorg vervolgens nog doorloopt onder het zorgprestatiemodel?

Zie spreekuur van 17 september.


Aug 27, 2021

De NZA heeft een codelijst voor verwijstypen uitgegeven. Er is hiervoor echter ook een codelijst van Vektis. De beide lijsten verschillen qua indeling. Vektis gebruikt numeriek met 2 cijfers, NZa alfanumeriek met 4 cijfers. Levert dit problemen op? Of moet dit gelijkgetrokken worden?

De NZa heeft dit gedaan op verzoek van EPD-leveranciers. NZa zal dit mee terug nemen en aanpassen.


Sep 1, 2021

Wanneer worden de versimpelde specificaties voor de Zorgvraagtypering gepubliceerd?

Dit gaat waarschijnlijk over de NZa tool voor zorgvraagtypering. De tool wordt een app in browser die je via een URL kan bezoeken. Er zit geen geautomatiseerde koppeling tussen de tool en een EPD. Het voorgestelde en gekozen zorgvraagtype moeten ingevoerd worden in het EPD.


Sep 2, 2021

Bij eerdere antwoorden is als verwachte publicatiedatum ‘eind augustus 2021’ vermeld. Kunnen – indien van toepassing – de verstreken deadlines voorzien kunnen worden van een nieuwe te verwachten publicatiedatum?

Hieronder staan de nu bekende nieuwe publicatiedata vermeld.

Wat

Wie

Wanneer

Wat

Wie

Wanneer

restitutienota

Vektis

medio september (ligt voor bij werkgroep Vektis)

LCB’s volgens regelgeving 2022

ZN

Zijn gepubliceerd, zie

https://www.vektis.nl/standaardisatie/standaarden/GZ321-1.0

factsheet onmogelijke combinaties

Programma i.s.m. NZa

Deze is vervangen door de Informatietabel overige prestaties en toeslagen.

afspraken correctieproces

Programma

 


Sep 2, 2021

Is het mogelijk om in de tabel Verblijfsdag de verzorgingsgraad (nu: licht, beperkt, matig, gemiddeld, intensief, extra intensief, zeer intensief) te vervangen door de bekende coderingen A t/m H en VMR? Of die eventueel als extra kolom toe te voegen? Dit vergemakkelijkt de afleiding.

De NZa wil wijzigingen in de structuur van de codelijsten zoveel mogelijk beperken en heeft daarom besloten de gevraagde aanpassing niet door te voeren. Daarbij is meegewogen dat de huidige manier van vermelden al een aantal maanden in gebruik is; er zijn geen (andere) signalen dat deze niet zou volstaan. De mapping tussen de letters en de verzorgingsgraden staat in artikelen 3.1 en 3.2 van de beleidsregel van de NZa.


Sep 2, 2021

Hoe moet de setting worden ingevuld in geval van onderaannemerschap? De hoofdaannemer zal de juiste setting moeten meenemen in de declaratie richting de verzekeraar. Het gaat bijvoorbeeld om de situatie waarbij de cliënt klinisch is opgenomen bij de instelling en een bepaalde behandeling is uitbesteed aan een vrijgevestigde psycholoog.

De NZa heeft dit vermeld bij ‘vraag en antwoord zorgprestatiemodel’: Welke setting moet ik kiezen wanneer een zorgaanbieder bij de behandeling van een patiënt gebruikt maakt van andere zorgaanbieders (onderaannemers) onderlinge dienstverlening? Het daar gegeven antwoord wordt nog iets verduidelijkt. De zorgverlener die onderlinge dienstverlening uitvoert declareert (in 2022 altijd bij de hoofdaannemer, niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar) met de setting die voor de patiënt bij de hoofdaannemer geldt.


Sep 17, 2021

Een vraag over zorglabels N02 ‘Overgang oude bekostiging met directe tijd naar Zorgprestatiemodel' en N03 'Overgang oude bekostiging zonder directe tijd naar Zorgprestatiemodel’. Zijn deze labels (en de toetsing of er in de afgesloten DBC directe tijd van de regiebehandelaar is ingezet) alleen relevant voor initiële DBC's? Het lijkt ons niet dat dit ook op vervolg DBC’s toegepast moet worden.

Onlangs is de spelregel Minimale betrokkenheid regiebehandelaar verduidelijkt: om bij de overgang te bepalen of er directe tijd van de regiebehandelaar is geweest, kijk je naar het DBC-zorgtraject (initiële en eventuele vervolg-DBC’s) dat je hard afsluit. In de praktijk zal dit neerkomen op de initiële dbc, omdat vervolg dbc’s geen verplichting hebben voor directe tijd van de regiebehandelaar.


Sep 17, 2021

Bij een consult kan een toeslag voor de inzet van een tolk geregistreerd worden. Toeslagen tolk omvatten een tijdseenheid, bijv 5, 15, 30, 45, etc minuten. Ik neem aan deze 1 op 1 moeten aansluiten op de duur van het consult? Dus als bij planning = realisatie een consult in de praktijk meer dan een kwartier uitloopt, dan hoort daar ook een andere toeslagprestatie bij? Klopt deze aanname?

Dat klopt. Als de tolk maar voor een deel van het consult wordt ingezet, kan de tijdseenheid van de toeslag afwijken van de duur van het consult. De toeslag inzet Tolk kan niet langer duren dan het consult. Bij planning = realisatie wordt de toeslag op dezelfde manier aangepast als het consult.

Wanneer twee behandelaren samen een consult doen waarbij een tolk wordt ingezet, mag maar 1 keer de toeslag inzet Tolk worden geregistreerd.

In een eerder spreekuur is gevraagd of er in de codelijst van ‘Toeslag consult’ een tijdskolom toegevoegd kan worden ten behoeve van toeslag inzet tolk en reistijd. De NZa heeft dit toegezegd.


Sep 17, 2021

Eerder is gevraagd of het een probleem is als ‘Financieringsstroom' uit de sleutel gehaald wordt voor de diverse codelijsten waarin deze voorkomt. Is hier nu wel of geen sprake van? In de Toelichting Codelijsten staat 'Financieringsstroom’ nog benoemd als onderdeel van de sleutel.

Financieringsstroom is inderdaad geen sleutelveld meer. De aangepaste toelichting is op 15 september bij de Downloads geplaatst.


Sep 17, 2021

Tijdens het ICT Spreekuur van 09-09-2021 is de mapping van de verwijstypen voor de harde afsluiting plenair besproken. Er waren nog wat vraagtekens.

Ten behoeve van de overgang van bestaande patiënten heeft het programma de volgende mapping van verwijstypen gemaakt:

Oude verwijstype

Wordt nieuwe verwijstype in het zorgprestatiemodel:

zie notitie Verwijstypen en zorglabels

Oude verwijstype

Wordt nieuwe verwijstype in het zorgprestatiemodel:

zie notitie Verwijstypen en zorglabels

1. Verwezen patiënt vanuit de eerste lijn (o.a. huisarts, bedrijfsarts);

01 Verwijzing aanwezig

2. Verwezen patiënt vanuit een (andere) ggz-instelling, instelling voor medisch specialistische zorg of ggz-praktijk;

01 Verwijzing aanwezig

3. Verwezen patiënt vanuit de crisiszorg of spoedeisende hulp;

01 Verwijzing aanwezig

4. Eigen patiënt (bijvoorbeeld vervolg-dbc);

02 Doorverwijzing

5. Verwezen patiënt, maar verwijzer heeft geen AGB-code (bijvoorbeeld bij verwijzing naar crisiszorg, buitenlandse zorgaanbieder);

02 Doorverwijzing

6. Zelfverwijzer;

05 Geen verwijzing

7. Bemoeizorg

01 Verwijzing aanwezig

Deze mapping wordt toegevoegd aan de notitie Verwijstypen en zorglabels.


Sep 17, 2021

Is al bekend wanneer de testset voor de twee zorgvraagtyperingsroutes wordt gepubliceerd? Wij hoorden dat er al een voorlopige testset is voor de volledige route. Kan die alvast beschikbaar worden gesteld?

De concept testset voor de volledige route kan worden opgevraagd bij vragen@zorgpresatiemodel.nl. De testset voor de dynamische route moet nog worden ontwikkeld. De NZa stelt deze begin oktober beschikbaar.


Sep 17, 2021

Vraag NZa aan deelnemers spreekuur:

In de tabel ZVT_SUBTYPE van ‘codelijsten zorgvraagtypering’ wordt het element onnodig herhaald in de kolom waarde. Is er bezwaar tegen als wij dit corrigeren?

De aanwezige deelnemers hebben hier geen bezwaar tegen.

Bij de HoNOS+ vragen in ZVT_SUBTYPE staan de nummers en letters die bij de vragen horen (1 t/m 13 en A t/m E, Q) niet aangegeven. Is het gewenst dat wij die opnemen?

Het lijkt de aanwezige deelnemers gewenst om de nummers en letters op te nemen in de kolom Honosvraag_beschrijving.


Sep 17, 2021

Wanneer wordt de notitie over het correctieproces vastgesteld / gepubliceerd?

De notitie ligt volgende week voor in het programmateam. In het ICT-spreekuur van 24 september zal naar verwachting de notitie gereed zijn. De notitie wordt onderdeel van de veldafspraken.


Sep 17, 2021

Wanneer en hoe vaak moet er een COV-controle gedaan worden? En zit er een maximum aan het aantal controles?

Er moet aanleiding zijn om een COV-controle te doen. Logische momenten voor een COV-check zijn voorafgaand aan een afspraak en voorafgaand aan declaratie.


Sep 17, 2021

Wat is de status van de XSLT controles? Worden deze nog uitgebreid?

De XSLT verbandcontroles op XML berichten zijn gepubliceerd voor de Generieke Declaratie standaard. Er zijn voorlopig geen aanpassingen in de XSLT controles gepland. Indien er dingen ontbreken, meldt dit dan bij Vektis.


Sep 24, 2021

Hoe dient omgegaan te worden met planning = realisatie tijdens groepsconsulten als niet alleen ZPM cliënten deelnemen aan het groepsconsult?

Het principe planning = realisatie is een afspraak binnen het zorgprestatiemodel en kan alleen voor die patiënten worden toegepast. Patiënten van andere financieringsstromen spelen alleen een rol bij het bepalen van de groepsgrootte van een groepsconsult.


Sep 24, 2021

De NZa gaf in een eerder spreekuur aan dat er geen uitwerking zou komen bij de toepassing van het hoog/laag tarief, de behandelaar zou dat zelf moeten bepalen. Vraag blijft waar de keuze dan van afhangt. Benodigde zorg? Cliënt? Of de behandelaar al dan niet regiebehandelaar is?

De NZa verwijst bij de toepassing van het hoog/laag tarief voor psychiaters in de vrije vestiging naar het Kwaliteitsstatuut. Het is aan de behandelaar om dit te beoordelen.

Gaat het hoog/laag tarief alleen op voor de psychiater? Of voor alle beroepen in de beroepscategorie arts-specialist (Wet Big artikel 14) en dus bijvoorbeeld ook voor de specialist ouderengeneeskunde?

Het hoog/laag tarief geldt alleen in de vrije vestiging. In de praktijk zal dit dus alleen gelden voor de psychiater.


Sep 24, 2021

Wanneer wordt de eerder aangekondigde c-release van de NZa-regelgeving gepubliceerd? En wat is opgenomen in deze release?

Er komt medio oktober een C-release van de NZa-regelgeving. We zullen hier een lijstje opnemen met punten die in de C-release komen.

Daarnaast komt er volgende week een nieuwe versie van de Toelichting tabellen met twee wijzigingen:

 • het basis-ggz profiel ‘onvolledig traject’ wordt verwijderd

 • een aantal lengtes bij DSM worden aangepast


Sep 22, 2021

Wanneer kunnen wij een nieuwe versie van de GA-ZVT documentatie verwachten? Wij hebben bijvoorbeeld meer toelichting nodig bij volgende 2 items, die ons inziens nog niet duidelijk genoeg gedefinieerd zijn, maar nu al wel relevant zijn voor het realiseren van de registratie:

 1. Zorgvraagtypering_id (DDid 4701)

 2. Zorgvraagtypering_koppel_id (DDid 4702)

Binnen enkele weken kan de nieuwe versie van de GA zorgvraagtypering worden gedeeld. In die nieuwe versie is dan een voorbeeld opgenomen waarin de registratie van Zorgvraagtypering_id en Zorgvraagtypering_koppel_id is uitgewerkt.

Waarom maakt behandelinzet ook onderdeel uit van de GA-ZVT terwijl deze ook al aangeleverd wordt als onderdeel van de GA-declaratie gegevens aan de NZa? (redundantie in de gegevens aanlevering aan de NZa)

De GA zorgvraagtypering bevat privacygevoelige informatie. De NZa heeft besloten om de herleidbaarheid van de gegevens zo klein mogelijk te maken, terwijl de benodigde informatie voor doorontwikkeling wordt behouden. Daarom moet de behandelinzet in de GA zorgvraagtypering worden geaggregeerd.


Sep 24, 2021

Over zorgvraagtypering: Klopt het dat ‘Niet bekend’ géén antwoord kan zijn op een HoNOS+ vraag, wat wel een optie is in het ‘Engelse model’?

Dat klopt. De algoritmen kunnen niet overweg met een antwoord ‘Niet bekend’.


Oct 1, 2021

In de was-wordt tabel van de verwijstypen wordt er voor een buitenlandse verwijzer verwezen naar 02 Doorverwijzing, daarbij is het verplicht om de AGB van de verwijzer te vermelden op de declaratie. Een buitenlandse verwijzer heeft geen AGB registratiecode dus aan de voorwaarde kan niet voldaan worden. Wat is hiervoor de oplossing?

En hoe vanaf 2022 om te gaan met een buitenlandse verwijzer? Onder welke verwijstype vallen deze?

Het klopt dat de buitenlandse verwijzer niet goed past in de nieuwe verwijstypen. We zullen een zevende verwijstype toevoegen: ‘Verwijzing aanwezig, maar verwijzer heeft geen AGB-code’. In de was-wordt tabel zal oud verwijstype 5 worden gekoppeld aan nieuw verwijstype 07.


Oct 1, 2021

Stel, men plant een groepsafspraak van een uur met 2 clienten en 2 behandelaren. In de 2e helft is de 2e client geheel afwezig. Er is dan geen sprake meer van een groepsafspraak, want er is maar 1 client aanwezig. Dan is dus in de 1e 30 minuten sprake van een groepsconsult en in de 2e 30 minuten sprake van een individueel consult met 2 behandelaren en is ineens setting weer van belang en niet persé planning = realisatie. Kan deze situatie nog verduidelijkt worden in de spelregel Groepsconsult?

In dit voorbeeld is het inderdaad nodig om in de tweede 30 minuten het groepsconsult om te zetten naar een individueel consult.


Oct 1, 2021

Vraag van NZa aan deelnemers: In de nieuwe codelijst gb-ggz profiel is GB01 Onvolledig behandeltraject verwijderd. Daarmee is de nummering aangepast en begint weer bij 1. Levert dit problemen op?

GB01: Basis ggz kort

GB02: Basis ggz middel

GB03: Basis ggz intensief

GB04: Basis ggz Chronisch

De aanwezige deelnemers zien hier geen problemen.


Oct 1, 2021

Mededeling

NZa heeft een nieuwe versie van de GA zorgvraagtypering. Wij zullen deze verspreiden ter review.


Oct 1, 2021

Zijn er regels betreffende het maximum aantal te declareren prestaties per cliënt per dag?

Vanuit de NZa regelgeving zit er geen beperking op het maximaal aantal te declareren prestaties.

 • Mag een cliënt bijvoorbeeld op één dag meerdere consulten hebben met afzonderlijke behandelaren, bijvoorbeeld 9.00 uur een consult met regiebehandelaar A en 10.30 uur een consult met medebehandelaar B. En kunnen deze consulten dan afzonderlijk gedeclareerd worden? Antwoord: Ja

 • En is dit ook mogelijk in combinatie met groepstherapie, voorbeeld: 15.00 uur individueel consult met behandelaar A en 16.00 uur groepsconsult met behandelaren A en B. Antwoord: Ja


Oct 1, 2021

Wij interpreteren de factsheet Setting zo dat de setting elk moment kan veranderen. Het lijkt voor de hand liggend om per afspraak de setting te bepalen. Dat wil je eigenlijk niet voor de behandelaar. Zit er een beperking op het aantal keer wisselen van setting per zorgtrajectnummer?

NZa: Nee, die is er niet. Per consult de setting bepalen lijkt onnodig. Voor de behandelaar moet het een zo min mogelijk administratieve last zijn. Het behandelplan is de basis voor het bepalen van de setting. Het gaat om de consulten die in het kader van het behandelplan worden uitgevoerd. Bij de evaluatie of review op logische momenten in de behandeling kijk je of de setting nog passend is bij de omstandigheden van de patiënt. Dat is een zorginhoudelijke afweging. De NZa kiest bewust niet voor een voorschrijvend termijn.


Oct 1, 2021

We hebben eerder een discussie gehad over de datum van de verwijzing bij de overgang. Wat was daar ook alweer de conclusie van?

Bij de overgang van bestaande patiënten met een geldige verwijzing neem je in 2022 de verwijsdatum over. Als gevolg daarvan kan er in 2022 veel ruimte zitten tussen de startdatum van het zorgtrajectnummer en de verwijsdatum. Je kunt deze dus niet met elkaar vergelijken.


Oct 8, 2021

We lopen wat vast op het inlezen van de DSM-5 diagnoselijst. Het bestand heeft 5 tabbladen: cl d5 diagnose ggz, cl d5 diagnose fz, DSM_5_ggz_fz, NZa_koppeltabel, NZa_hoofdgroep. Is er een toelichting bij deze tabel beschikbaar? We zijn met name benieuwd hoe de tabbladen cl d5 diagnose ggz, cl d5 diagnose fz en DSM_5_ggz_fz zich tot elkaar verhouden.

Het tabblad DSM_5_ggz_fz is een samenvoeging van de tabbladen cl d5 diagnose ggz en cl d5 diagnose fz, waaraan extra informatie is toegevoegd ten behoeve van de zib’s. De aparte tabbladen lijken dus eigenlijk overbodig. Tabbladen NZa_koppeltabel en NZa_hoofdgroep heb je daarnaast wel nodig.

Het programma overlegt met de NZa of deze tabbladen eruit gehaald kunnen worden als dit verwarring oproept.


Oct 8, 2021

De NZa ZVT tool biedt de mogelijkheid bij vraag 8 om “type probleem” vast te leggen. Klopt het, dat het bij vraag 8 “type probleem” niet geregistreerd hoeft te worden? Met uitzondering van de invulinstructie HoNOS+, wordt het nergens genoemd (beleid, nadere regels , noch, ict specificaties zvt).

NZa: dat klopt, dit veld is optioneel en hoeft niet verplicht te worden vastgelegd. De mogelijkheid om ‘type probleem’ vast te leggen was een gebruikerswens. Dit veld is relevant wanneer de HoNOS+ voor klinische doeleinden wordt gebruikt. Om zorgaanbieders te faciliteren die de HoNOS+ gebruiken voor zowel klinische doeleinden als zorgvraagtypering, is dit optionele veld toegevoegd. Het veld ‘type probleem’ is voor zorgvraagtypering niet verplicht.


Oct 8, 2021

Wij zijn verschillende scenario's tegengekomen waarbij alle bijbehorende zorgvraagtyperingen worden uitgesloten door rode regels. Dit komt vaak voor als je bijvoorbeeld Supercluster X (geen sprake van verontrustende psychotische symptomen) kiest, en bij de antwoorden regelmatig ernst 4 aangeeft. Zulke antwoorden zouden meer onder supercluster Y vallen (wel verontrustende symptomen) en daardoor komen die typeringen van X dus eigenlijk niet overeen.

Klopt het dat er alleen een geadviseerde zorgvraag getoond wordt indien deze binnen de gekozen supercluster valt?

NZa: dat klopt.

Is het toegestaan om waarschijnlijkheid voor alle typeringen te tonen (en bijvoorbeeld de eerder gekozen supercluster te highlighten)?

NZa: Dat is toegestaan. Hier is wel flinke rekenkracht voor nodig. Als systemen het aankunnen, is het geen probleem om dit zo te doen.


Oct 8, 2021

Tijdens het ICT spreekuur van 01-10-2021 zijn voorstellen besproken voor wijzigingen in de codelijsten voor Basis GGZ profielen, Zorglabels en Verwijstypen. Daarnaast ook de mapping voor Verwijstypen. Allen zijn officieel nog niet definitief. Hoe zeker kunnen wij ervan zijn dat deze niet meer wijzigen en dat dus de voorstellen ongewijzigd worden doorgevoerd? Wij kunnen / willen niet meer wachten op eventuele definitieve publicaties ervan.

De nieuwe versie van de notitie Verwijstypen en zorglabels is gepubliceerd. Vandaag publiceren we ook de nieuwe codelijst die de NZa hierop heeft aangepast.


Oct 8, 2021

In het zorgprestatiemodel kan binnen de ggz geen sprake meer zijn van parallelle zorgtrajecten. In de dbc systematiek kennen we deze wel bij een verschillende zorgvraag. Als wij als softwareleverancier geautomatiseerd parallelle zorgtrajecten met DBCs afsluiten, hoe moet in geval van parallelliteit omgegaan worden met de geautomatiseerde creatie van een ZPM zorgtraject? We hebben dan tegelijktijdig te maken met meerdere regiebehandelaren, meerdere primaire diagnoses, etc.

We begrijpen de vraag, hier is alleen geen beleid voor. Je zou daar keuzes in kunnen maken, bijvoorbeeld kiezen voor het laatst geopende zorgtraject. We kunnen hier geen richtlijn over maken.


Oct 8, 2021

We zijn de validaties aan het inbouwen op regiebehandelaarschap. We lezen de spelregel zo dat de regiebehandelaar binnen 42 dagen betrokken moet zijn geweest, tenzij er nog geen 4 consulten zijn geweest. Klopt dit?

De 42 dagen mag je inderdaad overschrijden als het aantal consulten 4 of minder is.

Zijn er verder geen regels over de hoeveelheid zorg die een regiebehandelaar moet leveren?

Nee hier zijn geen registratieregels voor, er zijn wel kwaliteitsrichtlijnen. Ook zou het kunnen dat er contractafspraken over betrokkenheid van de regiebehandelaar gemaakt worden. Binnen het zorgprestatiemodel is hier geen regelgeving voor.


Oct 15, 2021

1. De codelijst ZVT_COEFFICIENT bevat redundante informatie die de kans op incorrecte situaties vergroot. Zouden we de tabel kunnen reduceren tot de volgende kolommen:

Ingangsdatum

Einddatum

Honosantwoord

Zorgvraagtype_ggz

ZVT_coefficient

Mutatie

De antwoordcodes zijn in hun eigen codelijst al gerelateerd aan de Honos vragen en de Ernst dus is het niet nodig die hierin te herhalen.

2. In de codelijst ZVT_RODE_REGELS zouden we daarom ook graag zien dat de kolommen worden aangepast naar het onderstaande:

Ingangsdatum

Einddatum

Honosantwoord_1

Honosantwoord_2

Zorgvraagtype_ggz

Rode_regel_id

Mutatie

3. Bovendien zou het fijn zijn als kolommen die hetzelfde gegeven in zich hebben dezelfde naam hebben in de verschillende codelijsten. Bijvoorbeeld “Zorgvraagtype_ggz” 

Kunnen jullie aangeven of dit aangepast kan worden?

NZa: de codelijsten zijn zo opgesteld dat ze bruikbaar zijn voor EPD-leveranciers en ook begrijpelijk zijn voor de geïnteresseerde leek. Daarom is het essentieel om de Honosvraag en het Honosantwoord te laten staan. NZa kan niet goed inschatten hoe groot het probleem is die de redundantie zou opleveren en zien niet de urgentie om deze aanpassingen te doen.

Een deelnemer licht de achtergrond van de vraag toe, het gaat om de foutgevoeligheid die gepaard gaat met de redundantie. Een van de andere deelnemers is het daarmee eens, maar wijst erop dat het voor hen te laat is om de structuur van de tabellen te wijzigen. Zij hebben de tabel grotendeels al hebben ingebouwd. Het hernoemen van de kolomnamen is geen probleem.

Conclusie: iedereen begrijpt het punt, maar dit is op dit moment geen noodzaak. De structuur van de codelijst passen we niet aan.

NZa komt volgende week met een nieuwe set codelijsten. De namen van kolommen met hetzelfde gegeven worden rechtgetrokken.


Oct 15, 2021

Klopt het dat bij de zorgvraagtypecodes voor de fz geen omschrijving beschikbaar is? Welke informatie elementen samen maken uiteindelijk de FZ zorgvraagtypering? Kan er per zorgvraagtype een aanduiding zoals bij GGZ worden gegeven?

NZa: dat klopt, er is geen omschrijving per zorgvraagtypecode in de FZ. Het zorgvraagtype in de FZ is een som van de score van 3 dimensies. Verschillende scores kunnen tot hetzelfde zorgvraagtypecode leiden. Eén omschrijving is dus niet mogelijk.


Oct 15, 2021

Bespreekpunt NZa met deelnemers:

De DSM-5 codelijst heeft geen einddatum, terwijl de DSM-5 codelijst die gebruikt wordt bij de db(b)c-systematiek is afgesloten met een einddatum van 31-12-2021. Dit is voor de toepassing in het ZPM onwenselijk, omdat er gelijke codes worden gehanteerd die in het ene geval geldig en in het andere geval ongeldig zijn om te gebruiken in 2022. Ik weet dat er in het overleg nog over de begindatum gesproken is toen Anne Wil met een nieuwe codelijst voor de DSM-5 kwam. Vanwege dezelfde codes voor DSM-5 diagnoses is toen besloten om 1-1-2017 als begindatum te hanteren en niet 1-1-2022. 

Ik zie nu twee mogelijkheden om de overlap in de codelijsten te voorkomen:

 1. De coderegels van de diagnoses in de DSM-5 codelijst van het Programma een begindatum geven van 1-1-2022

 2. De einddatum van de geldige diagnoses in de DSM-5 codelijst van de NZa verwijderen.

Mogelijk is er nog een andere oplossing voor dit probleem.

Deelnemers van verschillende EPD-leveranciers geven aan dat de eerste optie eigenlijk de enige oplossing is.


Oct 15, 2021

In de factsheet Verwijstypen en zorglabels zijn wijzigingen doorgebracht. Wanneer wordt de codelijst daarop aangepast?

De codelijst is door de NZa aangepast en staat op de pagina Downloads.


Oct 29, 2021

De prestaties voor acute ggz binnen budget zijn overige prestaties. Er zijn een aantal validaties die specifiek gelden voor een zorgperiode waarin een patiënt in crisis is. We onderzoeken daarom nu de mogelijkheid om aparte acute ggz trajecten te openen. Daarom willen wij graag weten: 

 • Mag je een nieuw zorgtraject openen, specifiek voor acute ggz (binnen budget)?

Nee, dit is niet mogelijk. Er zijn regels voor zorgtrajecten en het zorgtrajectnummer. Het zorgtraject kan niet kunstmatig geknipt worden in een ‘gewoon’ en ‘acuut’ traject.

 • Zo ja: Wat betekent dit voor eventuele lopende trajecten en wat betekent dit voor eventuele vervolg trajecten (nummering, diagnoses)?


Oct 29, 2021

Is de maximale verwerkbare omvang van XML declaratiebestanden al bekend? En hoeveel regels kan zo'n bestand dan bij benadering bevatten?

Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt. De voorlopig maximale grootte van het declaratiebestand is 120MB. Hier wordt nog over gesproken, de wens is er om dit te vergroten. Hoeveel regels 120MB in XML-termen is, wordt uitgewerkt door Vecozo.

Stel dat een instelling declareert voor 100 cliënten voor gemiddeld 2 behandelingen, hoeveel MB is dan het declaratiebestand bij benadering?

Omdat dit nog wordt uitgewerkt, is dit niet bekend. Deze orde van grootte is geen probleem voor de voorlopig maximale grootte van het declaratiebestand.


Oct 29, 2021

Mededelingen vanuit programma:

 • De C-release van de regelgeving is vastgesteld door de NZa. De tabellen zijn daarmee ook de ‘nul-versie’. Vanaf nu worden de tabellen onderhouden dmv regulier tabellenbeheer via een mutatiekolom.

 • De veldafspraken (en verwijsafspraken) worden vandaag gepubliceerd.

 • Dit was het laatste geplande ICT-spreekuur. In overleg met de aanwezige deelnemers wordt het ICT-spreekuur door gepland. Dit wordt of 1x in de twee weken, of elke week waarbij we per keer kijken of er voldoende vragen zijn om het door te laten gaan. Het programma bespreekt dit intern en plant de reeks door.


Nov 4, 2021

De NZa stelt een testset voor zorgvraagtypering voor EPD-leveranciers beschikbaar. EPD-leveranciers kunnen deze testset aanvragen via vragen@zorgprestatiemodel.nl.


Nov 12, 2021

In de codetabel prestaties en tarieven:

 • is het tabblad Beroepen nog niet bijgewerkt volgens de Lijst consult registrerende beroepen van 15 oktober 2021

De NZa heeft een nieuwe codetabel opgeleverd, waarin onder andere dit punt is aangepast:

 • Tabblad Beroepen: BP21 Beroep_naam is gewijzigd van Orthopedagoog naar WO-orthopedagoog

 • Tabblad Toeslag Consult: TC0012 Duur is gewijzigd van 25 naar 45 minuten

 •  

 • ontbreekt op het tabblad Toeslag Verblijfsdag de kolom ‘duur_vanaf’. Wanneer wordt deze vernieuwd?

NZa: Deze kolom is voor Toeslag Verblijfsdag niet nodig en daarom niet toegevoegd.


Nov 12, 2021

In de overgangsregeling van de NZa wordt aangegeven dat voor prestaties die zijn afgesloten met de afsluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ als bedoeld in artikel 5, de te declareren prestaties worden bepaald op basis van de werkelijk geschreven minuten. Betreft het hier directe én indirecte tijd?

Het gaat inderdaad over alle declarabele werkelijk geschreven minuten, dus ook indirecte tijd.


Nov 12, 2021

Op 29-10-2021 is de c-release gepubliceerd. Voor de c-release is een aantal nieuwe documenten toegevoegd m.b.t Veldafspraken, Verwijsafspraken, etc. Nu zie ik - zonder vooraankondiging - dat deze deze week zijn komen te vervallen en vervangen zijn door nieuwe documenten. Het is bijna ondoenlijk om steeds oude en nieuwe documentatie naast elkaar te leggen om te zien wat er nu daadwerkelijk is gewijzigd. Zou, net als voor de codelijsten, een wijzigingen document gepubliceerd kunnen worden waarin aangegeven wordt wat er precies is gewijzigd en waarom?

De programmaondersteuning snapt deze wens. In het ontwikkelproces was dit soms lastig bij te houden. In het onderhoudsproces vanaf nu komt daar meer structuur in. De programmaondersteuning kijkt wat daar de beste manier voor is.


Nov 12, 2021

De zorgverlener die de dynamische zorgvraagtypering invult en dan geselecteerd wordt om ook de volledige HoNOS+ in te vullen, krijgt uiteindelijk twee keer een voorgesteld zorgvraagtype. Een keer dat van de dynamische route en een keer dat van de volledige route. Welke van die twee moet worden opgegeven bij informatie-element d9, geadviseerd zorgvraagtype? Idem voor het gekozen zorgvraagtype: het kan dat de zorgverlener na de volledige route een andere keuze maakt.

NZa: bij de steekproef zijn er het geadviseerde en gekozen zorgvraagtype voor zowel de dynamische als volledige route. Op de factuur komt het meest recent gekozen zorgvraagtype. Dat is die van de volledige route. In de aanlevering aan de NZa worden de vier waarden aangeleverd: het geadviseerde en gekozen zorgvraagtype in de dynamische en volledige route (gekoppeld via een koppel_id).


Nov 12, 2021

Vraag NZa aan deelnemers: Willen we voor iedere kleine wijziging een nieuwe codelijst uitleveren, of is het beter om even te wachten? Er is bijvoorbeeld een foutje gevonden in de codelijst zorgvraagtypering (antwoorden worden halverwege afgebroken). Het is niet uit te sluiten dat er nog foutjes worden gevonden komende weken.

Deelnemers vinden een tussentijdse versie voor de afgekapte antwoorden niet noodzakelijk. De gevonden foutjes worden opgespaard, daarna komt er een nieuwe versie (met mutatiecodes).


Nov 12, 2021

In de oude bekostiging waren er prestatiecodes voor UMAMI en ELEO. Blijven die hetzelfde in het zorgprestatiemodel?

UMAMI en ELEO hebben in het zorgprestatiemodel geen aparte prestatiecode meer, alleen een zorglabel. De zorglabels moeten altijd in combinatie met een reguliere zorgprestatie worden vastgelegd.


Nov 12, 2021

In het tabblad DSM_5_ggz_gz van de codelijst DSM-5 is een kolom ‘mapping DSM-5 naar ICD-10’. In die kolom staan waarden, streepjes en lege velden. Mogen wij een streepje als leeg interpreteren?

De officiële mapping is gedaan van DSM-5 naar ICD-9. Er is geen officiële vertaling naar ICD-10. De waardes die 1 op 1 te vertalen waren staan in kolom ‘mapping DSM-5 naar ICD-10’. De streepjes zijn dus lege velden.


Nov 12, 2021

Hoe wordt de mutatiecode door de NZa gebruikt? Slaat de mutatiecode altijd op de eerste versie? Of op de vorige versie? (waardoor je altijd moet bijblijven)

NZa: waarschijnlijk publiceren we de volledige historie (dus mutatiecode t.o.v. de eerste versie).

De NZa checkt dit voor de zekerheid.


Nov 12, 2021

Voor de toeslag Ambulante methadonverstrekking geldt de eenheid prestatie per kalendermaand. Hoe moeten we dit interpreteren?

Het gaat om maximaal 1x de toeslag per kalendermaand.


Nov 12, 2021

Er lijken velden te ontbreken in de declaratiestandaard voor de informatieverplichting van de declaratiegegevens van de FZ. Zo missen er velden voor de begin- en einddatum van het plaatsingsbesluit.

DJI: Het is eerder ter sprake geweest om de begin- en einddatum van het plaatsingsbesluit te laten vallen in de declaratiestandaard, omdat het niet nodig is om deze mee te geven in de declaratie (DJI weet deze begin- en einddatum al).

DJI checkt dit voor de zekerheid.


Nov 12, 2021

Als zorgvraagtypering is gedaan en de behandelaar achteraf vindt dat het zorgvraagtype niet klopt, mag het zorgvraagtype dan gecorrigeerd worden?


Een zorgvraagtypering kan niet worden veranderd nadat deze is uitgevoerd. Het kan uiteraard voorkomen dat een behandelaar zorgvraagtypering heeft gedaan, een zorgvraagtype heeft gekozen, maar twee consulten later niet tevreden blijkt met het gekozen zorgvraagtype, of andere ingevoerde scores. In dit geval wordt een nieuwe zorgvraagtypering uitgevoerd. Vanaf het moment dat de nieuwe zorgvraagtypering is uitgevoerd wordt de nieuwe zorgvraagtypering geldend en wordt deze op de factuur vermeld. De consulten die zijn uitgevoerd vóór de nieuwe zorgvraagtypering worden gedeclareerd met het oude zorgvraagtype op de factuur. Dezelfde verdeling geldt voor de informatieverplichting zorgvraagtypering.


Nov 26, 2021

Onlangs is er een mapping opgeleverd van de oude naar nieuwe verwijstypen. In die mapping mist oud verwijstype ’08 Verwijzing langdurige zorg’. Hoe moeten we die mappen?

Oud verwijstype 08 ‘Verwijzing langdurige GGZ’ kan gemapt worden met nieuw verwijstype 01 ‘Verwijzing aanwezig’.


Nov 26, 2021

Verschillende van onze ondrachtgevers schetsen de volgende situatie: ‘Normaliter als wij een DBC sluiten van een patiënt die in de intake/diagnostiekfase zit, gebruiken we de afsluitreden ‘afsluiten na pre-intake/intake/diagnostiek’. Met die afsluitreden is het invullen van de DSM niet verplicht.’ In de regeling 'Afsluiting van d(b)bc’s en prestaties generalistische basis-ggz ten behoeve van de overgang naar het Zorgprestatiemodel’ staat beschreven hoe op 31-12-2021 dan nog openstaande dbc's en basis ggz behandelingen administratief afgesloten dienen te worden en welke uitzonderingen daarbij van toepassing zijn (daartoe behoort DSM-5 niet). In de FAQ’s wordt aangegeven dat sluitreden '22 Overgang naar Zorgprestatiemodel' ook eerder gebruikt mag worden als men weet dat de zorg in 2022 door mag lopen.

Onze vraag: hoe moeten wij met de situatie omgaan wanneer een behandeling nog in zo’n vroeg stadium zit dat er geen DSM-5 vastgesteld is, terwijl het wél zorg is die naar verwachting doorloopt?”

Wij nemen dit punt mee terug. Begin volgende week proberen we hier een antwoord op te nemen.


Nov 26, 2021

Zijn ALLE specificaties tav facturatie en rapportage (te realiseren in 2022) al definitief? Zo nee, wanneer kunnen we die definitieve specificaties verwachten?

Ja, de technische specificaties zijn recent aangepast op de C-release van NZa-regelgeving en op de veldafspraken en zijn definitief. Er is altijd een proces van doorontwikkeling, zoals de V&C lijst die verbeterd wordt en de gegevensaanleverstandaard voor zorgvraagtypering die nog volgt.


Nov 26, 2021

Wordt het zorglabel G04 (Acute ggz buiten budget): ook aan verblijfsprestaties gekoppeld? In de praktijk komt het voor dat iemand langere tijd op een crisisbed ligt, terwijl er al overgegaan is op reguliere behandeling. Het risico bestaat dan dat verblijf met het label “Acute ggz buiten budget” naar de verzekeraar wordt verzonden, terwijl deze in feite niet meer van toepassing is.

Ja, het label wordt ook aan verblijfsprestaties gekoppeld. Het label is bedoeld om de omvang van uitgaven voor acute zorg buiten budget te volgen, en de verblijfsdagen zijn daar onderdeel van. Wij merken nog op dat de vraag of er sprake is van acute ggz een zorginhoudelijke beoordeling is. Het gaat er (inderdaad) niet om of iemand een crisisbed bezet, maar of de zorg valt binnen de definitie die in de beleidsregel van de NZa staat (Acute psychiatrische hulpverlening: Hulpverlening die deel uitmaakt van de geneeskundige ggz en die gericht is op personen in een crisissituatie waarvan het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben. De zorg wordt geleverd conform de generieke module acute psychiatrie.').


Nov 26, 2021

De zorglabels N02 en N03 kunnen we automatisch afleiden aan de hand van de conversie vanuit de DBC-bekostiging. De regelgeving zegt niets over de einddatum die voor deze labels moet worden ingevuld, alleen dat ze maximaal een jaar van toepassing zijn. Welke regels gelden voor het vullen van de einddatum voor deze zorglabels?

NZa: er zijn geen regels voor een einddatum. Deze overgangslabels zijn alleen van toepassing in 2022 en kunnen dus niet langer doorlopen dan 31 december 2022.

Namens Tenzinger is er tijdens het spreekuur nog op gewezen dat ook zorglabel N01 automatisch af te leiden is, volgens onderstaande door hen opgestelde stappen.

Gespecialiseerde ggz

(Gebaseerd op  Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg - NR/REG-2113a - Nederlandse Zorgautoriteit , Art 4.4)

Indien de initiële DBC zorgtype ‘Overgang vanuit de Jeugdwet’ geeft (code = 147)

En de cliënt wordt 18 na de startdatum van de DBC

En de regiebehandelaar heeft één van de beroepen

 • 'Kinder- en jeugdpsycholoog'

 • 'Orthopedagoog generalist'

 • 'Gz-psycholoog'

Dan kan zorglabel 'Uitzondering toegestane regiebehandelaar bij overgang jeugd-ggz' (N01) aangemaakt worden voor het nieuwe ZPM zorgtraject.

 Generalistische basis-ggz

(Gebaseerd op  Regeling generalistische basis-ggz - NR/REG-2114a - Nederlandse Zorgautoriteit t , Art 3.3)

Indien een basis-ggz behandeling

En de cliënt wordt 18 na de startdatum van de basis-ggz behandeling

En de regiebehandelaar heeft één van de beroepen

 • 'Kinder- en jeugdpsycholoog'

 • 'Orthopedagoog generalist'

Dan kan zorglabel 'Uitzondering toegestane regiebehandelaar bij overgang jeugd-ggz' (N01) aangemaakt worden voor het nieuwe ZPM zorgtraject.


Openstaande vragen

Eerstvolgende spreekuur: vrijdag 10 december 2021


In de codelijst DSM-5 staan soms dubbele waardes, deze regels zijn rood gemaakt. Wat is daar verder het vervolg van?