Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status
titleVERSIE: 1.13

Info

Doel
De begrippenlijst geeft eenduidige definities van de belangrijkste begrippen die het Zorgprestatiemodel gebruikt.

Begrip

Toelichting

Synoniemen

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

De Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG regelt de bescherming van persoonsgegevens bij wet.

 

Applicatie

Een applicatie is een toepassing die bedoeld is om een bepaalde functie uit te voeren.

 

Architectuur

Architectuur is in de ICT-wereld een manier om structuur aan te brengen en inzicht te krijgen in een informatievoorziening en een manier om de ICT te besturen.

 

Authenticatie

Authenticatie is het proces waarbij wordt nagegaan of een gebruiker, een ander informatiesysteem of andere applicatie daadwerkelijk is wie hij/zij beweert te zijn. Bij de authenticatie wordt gecontroleerd of een opgegeven bewijs van identiteit overeenkomt met echtheidskenmerken.

 

Autorisatie

Autorisatie is het proces waarin een actor rechten krijgt op het benaderen van een object (een bestand, een systeem). De autorisatie wordt toegekend door de eigenaar van het object.

 

BGZ: Basis Gegevensset Zorg

De minimale set van patiëntgegevens, gedefinieerd met behulp van zorginformatiebouwstenen (zibs). Deze bouwstenen zijn specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend, relevant en van belang voor de continuïteit van zorg. De BGZ is opgebouwd uit 26 zorginformatiebouwstenen (zie zib).

 

Decrypten

Ontcijferen, omzetten vanuit een versleutelde code naar een leesbare tekst (tegenovergestelde van encrypten).

 

Dienstverlener – leverancier

Levert diensten aan zorggebruikers gerelateerd aan de uitwisseling tussen zorggebruiker en zorgaanbieder en committeert zich hiervoor aan de naleving van de afspraken van het MedMij Afsprakenstelsel.

 

E-health

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor de verbetering of ondersteuning van de gezondheid en gezondheidszorg. Patiënten en artsen kunnen zo door gebruik van ICT metingen verrichten, diagnoses stellen, uitslagen communiceren en/of informatie uitwisselen

.

 

Encrypten

Omzetten van leesbare tekst naar een versleutelde code.
(tegenovergestelde van decrypten).

 

End-to-end encryptie

End-to-end encryptie is het versleuteld versturen van data naar een ontvanger. Alleen de zender en de ontvanger kunnen het versleutelde data lezen. Ook de servers waarover de data verstuurd wordt hebben geen inzicht in de data. End-to-end encryptie wordt ook wel End-to-end versleuteling genoemd en wordt veelal toegepast bij privacy gevoelige data.

 

Functioneel ontwerp

Beschrijving van de functies die een product of dienst voor de gebruiker moet vervullen

.

Dit betreft hoofdzakelijk “wat” het ontwerp moet doen, niet “hoe”.

 

IT-infrastructuur

Technische infrastructuur van de informatiesystemen van de betrokken partijen, zoals het netwerk, de servers, de database-engine.

 

Informatiestandaarden

Een verzameling afspraken die er voor moeten zorgen dat partijen in de zorg informatie over de verleende zorg met de juiste kwaliteit betrouwbaar en tijdig kunnen vastleggen, opvragen, uitwisselen en overdragen. De standaarden bestaan uit twee onderdelen: een procesdeel en een technisch deel

.

 

Metadata

Metadata of meta-informatie is feitelijk 'informatie over informatie'. In de metadata van een document wordt beschreven door wie het is gemaakt, wanneer het is gemaakt en voor het laatst is bewerkt, in welke taal het is opgesteld en welk programma is gebruikt

.

Metadata wordt gebruikt om informatie over informatie op te zoeken.

 

Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Een overleg waarin de situatie van een patiënt wordt besproken door meerder zorgverleners. Het resultaat kan een gezamenlijk besluit voor een individueel zorgplan zijn.

 

Nederlands Instituut voor ICT in de Zorg (NICTIZ)

Nictiz is het expertisecentrum voor e-health. Nictiz beheert informatiestandaarden, doet onderzoek en is partner in diverse landelijke programma’s zoals MedMij, VIPP en Registratie aan de bron.

 

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

.

OTAP

Standaardprocedure voor invoering van IT-vernieuwing, bestaande uit 4 stappen: Ontwikkeling, Testen, Acceptatie en Productie.

 

Pseudonimiseren

Dit is het verwijderen van alle unieke kenmerken van een persoon zoals BSN, naam, telefoonnummer, adres, e-mail, geboortedatum, etc. En dit vervangen door een code waardoor verschillende gegevens wel samengevoegd kunnen worden. (Als gegevens samengevoegd zijn kan de pseudoniem verwijderd worden zodat ook dan niet meer bepaald kan worden over wie het gaat.)

 

Referentiearchitectuur

Een referentiearchitectuur is een generieke architectuur die richtlijnen en opties geeft om op basis daarvan beslissingen te kunnen nemen tijdens de ontwikkeling van een specifieke architectuur en de implementatie van een oplossing

.

 

Standaard

Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.

 

VOV-inzet

Inzet van Verzorgend, Opvoedkundig en Verplegend personeel

Validatie

Validatie is het uitvoeren van de controle dat het onderwerp van validatie voldoet aan de verwachtingen en de behoeftes van een persoon.

 

Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ)

Zorgt voor de regie over de uitwisselingsketen en bewaakt de snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid voor het systeem van het delen van medische gegevens.

 

Verificatie

Verificatie is het uitvoeren van de controle dat het onderwerp van verificatie voldoet aan de gespecificeerde eisen.

 

WBP

Wet Bescherming Persoonsgegevens, voorloper van de AVG

 

Zorgaanbieder

Een zorgverlener of een verband van zorgverleners die behandelingsovereenkomsten kunnen aangaan met patiënten op grond van art. 7:446 BW.

Zorginstelling, zorgorganisatie, brondossierhouder

Zorginformatiebouwsteen (zib)

Set van gegevens, of brokjes informatie (bv over persoonsgegevens, bloeddruk, vorige zwangerschap). Een zib is een herbruikbaar brokje informatie dat in verschillende informatiestandaarden gebruikt kan worden en dat nauwkeurig beschrijft wat er over een bepaald item van het zorgproces van de zorggebruiker moet worden vastgelegd, en hoe dat moet worden vastgelegd.

 

Zorginformatiesysteem

Het systeem waar de zorgverlener in werkt en zijn dossiers bijhoudt over de zorggebruiker.

XIS

Zorginstituut Nederland (ZIN)

Zorginstituut Nederland: bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen.

 

Zorgverlener

Alle zorgprofessionals die in het primaire proces zorg verlenen aan zorggebruikers.

 

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.Heeft u zelf een suggestie voor verbetering van de tekst? Neem dan contact op via programma@zorgprestatiemodel.nl.