Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status
titleVERSIE: 1.01
Status
colourPurple
titlemei release

Met de invoering van het zorgprestatiemodel krijgen de generalistische basis-ggz, de gespecialiseerde ggz, de langdurige ggz en de forensische zorg hetzelfde bekostigingsmodel. Zorgtrajecten die onder de huidige bekostiging zijn gestart en die eind 2021 nog niet zijn afgerond, worden ‘hard’ afgesloten. Zorg die wordt geleverd in 2021 wordt afgerekend volgens de huidige bekostiging. Zorg die wordt geleverd vanaf 2022, wordt afgerekend volgens het zorgprestatiemodel.

Hoe de afsluiting van de oude bekostiging precies verloopt, verschilt per zorgsoort.

Generalistische basis ggz (gb-ggz)

Door de invoering van het zorgprestatiemodel zal de gb-ggz geen aparte bekostiging meer hebben. De huidige producten komen te vervallen. De patiënt profielen blijven wel beschikbaar. Het toepasselijke gb-ggz profiel moet bij de declaratie als informatie-element worden meegestuurd. De behandeltrajecten die op 31 december 2021 openstaan, worden hard afgesloten. Op deze manier wordt voorkomen dat twee bekostigingssystemen door elkaar gaan lopen.

Gespecialiseerde ggz - jaar 1

Dbc’s die op 31 december 2021 openstaan, worden hard afgesloten.

Langdurige ggz - jaar 2 en 3

Voor toegang tot de langdurige ggz is doorgaans een machtiging van de zorgverzekeraar vereist. Het zorgprestatiemodel verandert dit niet. Bij invoering van het zorgprestatiemodel zal de l-ggz ook met zorgprestaties bekostigd worden en niet meer met ZZP’s.

Forensische zorg dbbc’s

Dbbc’s die op 31 december 2021 openstaan, worden hard afgesloten.

Forensische zorg FZ ZZP

Deze prestaties worden met de overgang naar het zorgprestatiemodel zonder beleidswijziging overgenomen uit de NZa-regels zoals die golden voor de fz in 2021. Het blijft mogelijk om parallel aan zzp’s andere prestaties te declareren. Om geen beleidswijziging door te voeren zijn ook de situaties overgenomen waarin toch een prestatie in rekening mag worden gebracht terwijl de patiënt niet aanwezig is.

Acute ggz (eerste 3 kalenderdagen)

De acute ggz in de eerste drie kalenderdagen wordt bekostigd vanuit een budgetbekostiging. Het gaat om triage, beoordeling, behandeling en verblijf. Dit verandert niet. Om de relatie tussen prestaties (financiering) en budget (bekostiging) te kunnen blijven leggen, zijn er voor de eerste drie dagen acute ggz wel aparte prestaties in het zorgprestatiemodel. Dit is uitgewerkt in het artikel Acute ggz.

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.

Heeft u zelf een suggestie voor verbetering van de tekst? Neem dan contact op via programma@zorgprestatiemodel.nl.