Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Een zorgvraagtypering kan niet worden veranderd nadat deze is uitgevoerd. Het kan uiteraard voorkomen dat een behandelaar zorgvraagtypering heeft gedaan, een zorgvraagtype heeft gekozen, maar twee consulten later niet tevreden blijkt met het gekozen zorgvraagtype, of andere ingevoerde scores. In dit geval wordt een nieuwe zorgvraagtypering uitgevoerd. Vanaf het moment dat de nieuwe zorgvraagtypering is uitgevoerd wordt de nieuwe zorgvraagtypering geldend en wordt deze op de factuur vermeld. De consulten die zijn uitgevoerd vóór de nieuwe zorgvraagtypering worden gedeclareerd met het oude zorgvraagtype op de factuur. Dezelfde verdeling geldt voor de informatieverplichting zorgvraagtypering.

Openstaande vragen

...

Eerstvolgende spreekuur: vrijdag 26 november

Onlangs is er een mapping opgeleverd van de oude naar nieuwe verwijstypen. In die mapping mist oud verwijstype ’08 Verwijzing langdurige zorg’. Hoe moeten we die mappen?

Oud verwijstype 08 ‘Verwijzing langdurige GGZ’ kan gemapt worden met nieuw verwijstype 01 ‘Verwijzing aanwezig’.

...

Verschillende van onze ondrachtgevers schetsen de volgende situatie:

...

‘Normaliter als wij een DBC sluiten van een patiënt die in de intake/diagnostiekfase zit, gebruiken we de afsluitreden ‘afsluiten na pre-intake/intake/diagnostiek’. Met die afsluitreden is het invullen van de DSM niet verplicht.’

...

In de regeling 'Afsluiting van d(b)bc’s en prestaties generalistische basis-ggz ten behoeve van de overgang naar het Zorgprestatiemodel’ staat beschreven hoe op 31-12-2021 dan nog openstaande dbc's en basis ggz behandelingen administratief afgesloten dienen te worden en welke uitzonderingen daarbij van toepassing zijn (daartoe behoort DSM-5 niet). In de FAQ’s wordt aangegeven dat sluitreden '22 Overgang naar Zorgprestatiemodel' ook eerder gebruikt mag worden als men weet dat de zorg in 2022 door mag lopen.

Onze vraag: hoe moeten wij met de situatie omgaan wanneer een behandeling nog in zo’n vroeg stadium zit dat er geen DSM-5 vastgesteld is, terwijl het wél zorg is die naar verwachting doorloopt?”

Wij nemen dit punt mee terug. Begin volgende week proberen we hier een antwoord op te nemen.

...

Zijn ALLE specificaties tav facturatie en rapportage (te realiseren in 2022) al definitief?

...

Zo nee, wanneer kunnen we die definitieve specificaties verwachten?

Wordt het zorglabel G04 (Acute ggz buiten budget): ook aan verblijfsprestaties gekoppeld? In de praktijk komt het voor dat iemand langere tijd op een crisisbed ligt, terwijl er al overgegaan is op Ja, de technische specificaties zijn recent aangepast op de C-release van NZa-regelgeving en op de veldafspraken en zijn definitief. Er is altijd een proces van doorontwikkeling, zoals de V&C lijst die verbeterd wordt en de gegevensaanleverstandaard voor zorgvraagtypering die nog volgt.

...

Wordt het zorglabel G04 (Acute ggz buiten budget): ook aan verblijfsprestaties gekoppeld? In de praktijk komt het voor dat iemand langere tijd op een crisisbed ligt, terwijl er al overgegaan is op reguliere behandeling. Het risico bestaat dan dat verblijf met het label “Acute ggz buiten budget” naar de verzekeraar wordt verzonden, terwijl deze in feite niet meer van toepassing is.

De zorglabels N02 en N03 kunnen we automatisch afleiden aan de hand van de conversie vanuit de DBC-bekostiging. De regelgeving zegt niets over de einddatum die voor deze labels moet worden ingevuld, alleen dat ze maximaal een jaar van toepassing zijn. Welke regels gelden voor het vullen van de einddatum voor deze zorglabels?

 Ja, het label wordt ook aan verblijfsprestaties gekoppeld. Het label is bedoeld om de omvang van uitgaven voor acute zorg buiten budget te volgen, en de verblijfsdagen zijn daar onderdeel van. Wij merken nog op dat de vraag of er sprake is van acute ggz een zorginhoudelijke beoordeling is. Het gaat er (inderdaad) niet om of iemand een crisisbed bezet, maar of de zorg valt binnen de definitie die in de beleidsregel van de NZa staat (Acute psychiatrische hulpverlening: Hulpverlening die deel uitmaakt van de geneeskundige ggz en die gericht is op personen in een crisissituatie waarvan het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben. De zorg wordt geleverd conform de generieke module acute psychiatrie.').

...

De zorglabels N02 en N03 kunnen we automatisch afleiden aan de hand van de conversie vanuit de DBC-bekostiging. De regelgeving zegt niets over de einddatum die voor deze labels moet worden ingevuld, alleen dat ze maximaal een jaar van toepassing zijn. Welke regels gelden voor het vullen van de einddatum voor deze zorglabels?

NZa: er zijn geen regels voor een einddatum. Deze overgangslabels zijn alleen van toepassing in 2022 en kunnen dus niet langer doorlopen dan 31 december 2022.

Namens Tenzinger is er tijdens het spreekuur nog op gewezen dat ook zorglabel N01 automatisch af te leiden is, volgens onderstaande door hen opgestelde stappen.

Gespecialiseerde ggz

(Gebaseerd op  Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg - NR/REG-2113a - Nederlandse Zorgautoriteit , Art 4.4)

Indien de initiële DBC zorgtype ‘Overgang vanuit de Jeugdwet’ geeft (code = 147)

En de cliënt wordt 18 na de startdatum van de DBC

En de regiebehandelaar heeft één van de beroepen

  • 'Kinder- en jeugdpsycholoog'

  • 'Orthopedagoog generalist'

  • 'Gz-psycholoog'

Dan kan zorglabel 'Uitzondering toegestane regiebehandelaar bij overgang jeugd-ggz' (N01) aangemaakt worden voor het nieuwe ZPM zorgtraject.

 Generalistische basis-ggz

(Gebaseerd op  Regeling generalistische basis-ggz - NR/REG-2114a - Nederlandse Zorgautoriteit t , Art 3.3)

Indien een basis-ggz behandeling

En de cliënt wordt 18 na de startdatum van de basis-ggz behandeling

En de regiebehandelaar heeft één van de beroepen

  • 'Kinder- en jeugdpsycholoog'

  • 'Orthopedagoog generalist'

Dan kan zorglabel 'Uitzondering toegestane regiebehandelaar bij overgang jeugd-ggz' (N01) aangemaakt worden voor het nieuwe ZPM zorgtraject.

...

Openstaande vragen

Eerstvolgende spreekuur: vrijdag 10 december 2021

...

In de codelijst DSM-5 staan soms dubbele waardes, deze regels zijn rood gemaakt. Wat is daar verder het vervolg van?

...